Ιερά Μητρόπολη Σιδηροκάστρου. Ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας.

Κυριακή 20 Ιουλίου 2014

Ο ΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΚΑΙ Η ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ

Του Ιωάννη Πάντιου


Αγαπητοί αναγνώστες, στο συγγεκριμένο άρθρο θα δούμε πως η Εταιρεία Σκοπιά παραβλέπει τα  λόγια του Ιησού Χριστού  περί Δευτέρας Παρουσίας και πως  βγάζουν ψεύτη τον ίδιο τον Ιησού. Το βασικό δόγμα των  Μαρτύρως τού Ιεχωβά  είναι οτι το 1914 ΕΓΙΝΕ η Δευτέρα Παρουσία   του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και μάλιστα αόρατα. Oπως βλέπουμε αγαπητοί αναγνώστες οι Μάρτυρες του Ιεχωβά δεν περιμένουν καμία δευτέρα παρουσία του Ιησού γιατί  κατά το  δικό τους Πιστεύω εγίνε το 1914 αόρατα. Το μονο που περιμένουν οι Μάρτυρες του Ιεχωβά ειναι να έρθει  Αρμαγεδδών και να κατά σφάξει  όλους  όσους είναι εκτός οργανώσεις δηλαδή όσοι δεν είναι Μάρτυρες του Ιεχωβά.

Οι Μάρτυρες του Ιεχωβά διδάσκουν ότι  δεν πρέπει  να περιμένουμε τον Ιησού Χριστό να έρθει με σαρκα δηλαδή ως άνθρωπο στην Δευτέρα Παρουσία του διοτι αναστήθηκε πνευματικος και οτι η Δευτέρα Παρουσία του θα είναι πνευματική και οχι σωματική. Μάλλον τους διαφεύγει το γεγονός ότι Γραφή μας λέει οτι θα τον δούμε να έρχεται : Ἰδοὺ ἔρχεται μετὰ τῶν νεφελῶν, καὶ ὄψεται αὐτὸν πᾶς ὀφθαλμὸς καὶ οἵτινες αὐτὸν ἐξεκέντησαν, καὶ κόψονται ἐπ᾿ αὐτὸν πᾶσαι αἱ φυλαὶ τῆς γῆς. ναί, ἀμήν. (Αποκ. 1:7).
Ιδού, έρχετε ο Κυριος με τας νεφέλας του ουρανού, σαν ένδοξος Θεός που είναι, και θα τον ίδη κάθε μάτι, όλοι ανεξαιρέτως και αυτοί, που δεν πιστεύουν, και εκείνοι που τον εσταύρωσαν και τον ελόγχισαν επάνω στον σταυρόν· και όλαι αι φυλαί της γης, που ηρνήθησαν να πιστεύσουν εις αυτόν θα καταληφθούν από φόβον και τρόμον και θα θρηνολογήσουν με πικράν μεταμέλειαν δια την απιστίαν, που έδειξαν προς αυτόν. Ναι, αμήν.

                                Κυριολεκτική και Προσωπική Επιστροφή

 ΄Οταν ο Ιησούς αναλήφθηκε μέσα στη νεφέλη, δύο άγγελοι απευθύνθηκαν στους μαθητές, οι οποίοι ακόμη παρατηρούσαν την απομάκρυνση του Κυρίου: «΄Ανδρες Γαλιλαίοι, τί ίστα­σθε εμβλέποντες εις τον ουρανόν; Ούτος ο Ιησούς, όστις α­νε­λήφθη αφ’υμών εις τον ουρανόν, θέλει ελθεί ούτω, καθ’όν τρόπον είδετε αυτόν πορευόμενον εις τον ουρανόν.» (Πράξ. α΄11).

Με άλλα λόγια, είπαν ότι ο ίδιος ο Κύριος που μόλις τους άφησε - προσωπικός, ύπαρξη με σάρκα και οστά, όχι σαν κάποια πνευματική οντότητα (Λουκά κδ΄36-43) - θα επέστρεφε στη γη. Και η Δευτέρα Παρουσία Του θα ήταν κυριολεκτική και προσωπική όπως η αναχώρησή Του.


                                        Ο «ΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΜΕ ΣΑΡΚΑ»

ὅτι πολλοὶ πλάνοι εἰσῆλθον εἰς τὸν κόσμον, οἱ μὴ ὁμολογοῦντες Ἰησοῦν Χριστὸν ἐρχόμενον ἐν σαρκί· οὗτός ἐστιν ὁ πλάνος καὶ ὁ ἀντίχριστος. (Β’Ιωαν 1:7)
διότι πολλοί πλανεμένοι εισήλθαν μέσα στον κόσμον, οι οποίοι δεν παραδέχονται και δεν ομολογούν, ότι ο Ιησούς Χριστός, ο Σωτήρ ημών, θα έλθη πάλιν ως Θεός και άνθρωπος να κρίνη τον κόσμον. Αυτός που δεν παραδέχεται την αλήθειαν αυτήν είναι ο αντίχριστος, ο πλανεμένος, που προσπαθεί να εξαπατήση τους ανθρώπους.

ὥσπερ γὰρ ἡ ἀστραπὴ ἐξέρχεται ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ φαίνεται ἕως δυσμῶν, οὕτως ἔσται καὶ ἡ παρουσία τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου. (Ματθ. 24:27).
αλλά όπως η αστραπή βγαίνει από την ανατολή και αμέσως φαίνεται έως την δύσιν, έτσι αμέσως αισθητή εις όλους θα γίνη και η ένδοξος παρουσία του Υιού του ανθρώπου.

Καὶ τότε φανήσεται τὸ σημεῖον τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ τότε κόψονται πᾶσαι αἱ φυλαὶ τῆς γῆς καὶ ὄψονται τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐρχόμενον ἐπὶ τῶν νεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ μετὰ δυνάμεως καὶ δόξης πολλῆς. (Ματθ. 24:30).
Και τότε θα φανή στον ουρανόν το σημείον του υιού του ανθρώπου, και τότε όλαι αι φυλαί της γης, που δεν επίστευσαν, θα οδύρωνται σπαρακτικά, και θα ίδουν τον υιόν του ανθρώπου να έρχεται επάνω εις τας νεφέλας του ουρανού με δύναμιν μεγάλην και δόξαν πολλήν.
Όπως βλέπετε αγαπητοί αναγνώστες η Αγία Γραφή είναι  ξεκάθαρη, oxι μονο δεν μιλάει για πνευματική Παρουσία όπως υποστηρίζουν οι Μάρτυρες  του Ιεχωβά οτι εγινε το 1914, αλλα  μιλάει  για σαρκική Παρουσία την οποία αναμένουμε να την δούμε όλοι μέχρι και αυτοι που τον ἐξεκέντησαν.

Oι Μάρτυρες τού Ιεχωβά πριν το 1914 και μετά ειχαν ορίσει αρκετές ημερομηνίες για το  τέλος του κόσμου. 1874,1914,1925,1942,1975. Kαι όπως πάντα  έπεφταν έξω αγνοώντας γι' άλλη μια φορά τα λόγια του  του Κυρίου μας Ιησού Χριστού που μας είπε : Περὶ δὲ τῆς ἡμέρας ἐκείνης καὶ ὥρας οὐδεὶς οἶδεν, οὐδὲ οἱ ἄγγελοι τῶν οὐρανῶν, εἰ μὴ ὁ πατήρ μου μόνος. (Ματθ. 24:36).
Ως προς δε την ημέραν εκείνην και την ώραν της δευτέρας παρουσίας και της μεγάλης κρίσεως κανείς δεν γνωρίζει τόποτε, ούτε οι άγγελοι των ουρανών, ει μη μόνον ο Πατήρ.

εἶπε δὲ πρὸς αὐτούς· οὐχ ὑμῶν ἐστι γνῶναι χρόνους ἢ καιροὺς οὓς ὁ πατὴρ ἔθετο ἐν τῇ ἰδίᾳ ἐξουσίᾳ. (Πραξ. 1:7).

Ο Ιησούς όμως τους είπε· “δεν είναι ιδικόν σας έργον και δικαίωμα να γνωρίσετε τα χρόνια η τους ωρισμένους καιρούς, τους οποίους ο Πατήρ εκράτησε εις την ιδικήν του εξουσίαν και παγγνωσίαν.

                                                  To  ψέμα τής Σκοπιάς

Η Εταιρία Σκοπιά διδάσκει οτι πρώτα έγινε η Δευτέρα Παρουσία  του Χριστού το 1914 που θα την  καταλάβουν οι πιστοί απο τα σημεία. Δηλαδή πρώτα έχουμε χρονικά την πασουσία του Χριστού το 1914 και μετά έχουμε τα σημεία. Πόλεμοι, Σεισμοί, καταποτισμοι, ποινές, κτλ. Η Εταιρία Σκοπιά ψεύδεται ασύστολα και τα λέει ανάποδα απ΄οτι μας τα λεει ο Χριστός.

Καθημένου δὲ αὐτοῦ ἐπὶ τοῦ ὄρους τῶν ἐλαιῶν προσῆλθον αὐτῷ οἱ μαθηταὶ κατ᾿ ἰδίαν λέγοντες· εἰπὲ ἡμῖν πότε ταῦτα ἔσται, καὶ τί τὸ σημεῖον τῆς σῆς παρουσίας καὶ τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος; (Ματθ. 24:3).
Και ενώ αυτός εκάθητο στον όρος των Ελαιών, τον επλησίασαν οι μαθηταί ιδιαιτέρως και του είπαν· “πες μας, πότε θα γίνουν αυτά και ποιό θα είναι το σημείον, που θα προαναγγέλη την ένδοξον παρουσίαν σου και το τέλος του κόσμου;

Οπως βλέπουμε οι μαθητές ζήτησαν να δουν  Παρουσία και συντελεία του αιώνος. Αυτά τα δύο πάνε μαζί δεν είπαν οι μαθητές της παρουσία σου και της συντελείας του αιώνος δεν το είπαν έτσι ώστε να έχουμε να κάνουμε με δύο διαφορετικά πράγματα, είπανε της παρουσία σου και συντελείας του αιώνος η παρουσία σου δηλαδή που είναι και συντελεία του αιώνος. O Ιησούς Χριστός απαντά  με παραβολικό μάθημα.

                                         Tό παραβολικό μάθημα από τή συκιά

Ἀπὸ δὲ τῆς συκῆς μάθετε τὴν παραβολήν. ὅταν ἤδη ὁ κλάδος αὐτῆς γένηται ἁπαλὸς καὶ τὰ φύλλα ἐκφύῃ, γινώσκετε ὅτι ἐγγὺς τὸ θέρος. Οὕτω καὶ ὑμεῖς ὅταν ἴδητε ταῦτα πάντα, γινώσκετε ὅτι ἐγγύς ἐστιν ἐπὶ θύραις. (Ματθ. 24:32,33).

Από την συκήν δε μάθετε την παρομοίωσιν. Όταν πλέον ο κλάδος της γίνη μαλακός και αναβλαστάνη τα φύλλα, γνωρίζετε ότι πλησιάζει το θέρος. Ετσι και σεις, όταν ίδετε όλα αυτά  (τά σημεία) μάθετε ότι έφθασε ο καιρός της κρίσεως του Θεού.


Έχουμε τη συκιά και τα φύλλα που βγάζει, που καταλαβαίνουμε από τα φύλλα οτι έρχεται το θέρος δηλαδή η άνοιξη. Αρα τα φύλλα και το θέρος  σε σχέση με αυτά  που είπε ο Χριστός τι αντιπροσωπεύουν ; γιατί ο Χριστός φέρνει ως παράδειγμα τη συκιά ; τα φύλλα αγαπητοί αναγνώστες αντιπροσωπεύουν τα όλα αυτά δηλαδή τά σημεία και το θέρος αντιπροσωπεύει την παρουσία του Χριστού.

  Eδω ο Χριστός  μας λεεί οτί  πρώτα  προηγούνται τα φύλλα-σημεία, και μετα το θέρος δηλαδή η παρουσία του Χριστού. Αρα  με τα λόγια του Χριστού πρώτα έχουμε σιμεία δηλαδή Πόλεμοι, Σεισμοί, καταποτισμοι, ποινές, κτλ. Και μετα παρουσία.

Όπως αναφέραμε πριν η Εταιρία Σκοπιά διδάσκει ακριβώς το αντίθετο με αυτά που ειπε ο Χριστός. Όπως βλέπουμε οι Μάρτυρες του Ιεχωβά πάνε πόρτα σε πόρτα και  κυρητουν για μια παρουσία που δέν υφίσταται, και προσπαθούν να παραπλανήσουν τον κόσμο λέγοντας τέτοιες αερολογίες.   

Κυριακή 13 Ιουλίου 2014

ΙΕΡΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος, μαθητής του Ιωάννη του Ευαγγελιστή και συνεχιστής της Ιεράς Αποστολικής Παραδόσεως

ΤΟ ΟΠΛΟ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΑΙΡΕΣΗ 
Η Ιερά Παράδοση μας είναι το κατ’ εξοχήν όπλο της Ορθοδοξίας ενάντια σε κάθε αίρεση. Είναι αυτό που φοβούνται όλες οι αιρέσεις γιατί δεν διαθέτουν κάτι ανάλογο. Τι είναι όμως η Ιερά Παράδοση; Λέγοντας λοιπόν Ιερά Παράδοση εννοούμε την διδασκαλία του Χριστού και των Αποστόλων η οποία δεν περιέχεται στην Αγία Γραφή. Η διδασκαλία αυτή απετέλεσε και την βάση των όρων, των δογμάτων και των αποφάσεων των διαφόρων τοπικών ή Οικουμενικών Συνόδων της Εκκλησίας μας...

Χωρία (δηλ. κομμάτια) της Αγίας Γραφής που αναφέρονται στην Ιερά Παράδοση :
1.Υπάρχουν και πολλά άλλα που έκανε ο Ιησούς, τα οποία, εάν γραφούν καθένα, νομίζω ότι ούτε αυτός ο κόσμος δεν θα χωρούσε τα βιβλία που θα εγράφοντο.Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 21, στίχος 25.
2. Σας επαινώ, αδελφοί, γιατί σε όλα με θυμάστε και κρατείτε τις ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ, όπως σας ΤΙΣ ΠΑΡΕΔΩΣΑ. Πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο 11, στίχος 2.
3. Συ λοιπόν, παιδί μου, να δυναμώνεις με την χάρη που έχουμε εν Χριστώ Ιησού, και εκείνα που ΑΚΟΥΣΕΣ από εμένα ενώπιον πολλών μαρτύρων, αυτά να ΕΜΠΙΣΤΕΥΘΕΙΣ σε πιστούς ανθρώπους, οι οποίοι θα είναι ικανοί να διδάξουν και άλλους. Δεύτερη επιστολή προς Τιμόθεο κεφάλαιο 2, στίχοι 1-2.
4. Σταθείτε και κρατείστε τις παραδόσεις τις οποίες διδαχτήκατε είτε ΔΙΑ ΛΟΓΟΥ είτε δι επιστολής μας . Δεύτερη επιστολή προς Θεσσαλονικείς κεφάλαιο 2, στίχος 15.
5. Φύλαξε το υπόδειγμα των υγιών λόγων, τους οποίους ΑΚΟΥΣΕΣ από εμένα, με την πίστη και την αγάπη του Ιησού Χριστού. Την καλή παρακαταθήκη (δηλ. παράδοση) ΦΥΛΑΞΕ, δια του Αγίου Πνεύματος που κατοικεί μέσα μας. Δεύτερη επιστολή προς Τιμόθεο κεφάλαιο 1, στίχοι , 13 – 14.
6. Πολλά είχα να σου γράψω, αλλά δεν ήθελα να είναι με χαρτί και μολύβι. Ελπίζω όταν έλθω σε σένα να σου ΤΑ ΠΩ ΣΤΟΜΑ ΜΕ ΣΤΟΜΑ. Δεύτερη επιστολή του Ιωάννη στίχος 12.
7. Αυτό που αναφέρεται στις Πράξεις των Αποστόλων κεφάλαιο 20, στίχος 35 ως λόγος του Χριστού «Είναι καλύτερα μάλλον να δίνεις παρά να παίρνεις» ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ στα Ευαγγέλια, αλλά όπως φαίνεται διασώζονταν ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ.
8. Η προφητεία επίσης, στο Κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο κεφάλαιο 2, στίχος 23 για τον Χριστό «θα ονομαστεί Ναζωραίος» ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ στην Παλαιά Διαθήκη και φαίνεται ότι προήλθε από ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ προφητική παράδοση. 

Ποιοι και γιατί αρνούνται την Ιερά Παράδοση
Την Ιερά Παράδοση, αρνούνται οι διάφοροι αιρετικοί π.χ. Χιλιαστές ή Μάρτυρες του Ιεχωβά, Πεντηκοστιανοί κ.λ.π., καθώς και οι διάφορες προτεσταντικές[1] ομολογίες. Ο λόγος που την αρνούνται είναι ότι δεν έχουν αυτό που έχουμε εμείς και οι Καθολικοί. Την λεγόμενη αποστολική διαδοχή. Για τους μη γνωρίζοντες, έχουμε να πούμε, πως σε κάθε τοπική εκκλησία υπάρχουν τα λεγόμενα «δίπτυχα». Αυτά είναι ένας κατάλογος που περιέχει τα ονόματα των προκατόχων του εκάστοτε Μητροπολίτη, Αρχιεπισκόπου ή Πατριάρχη από τον ιδρυτή Απόστολο της συγκεκριμένης εκκλησίας μέχρι και τον προκάτοχο του νυν Μητροπολίτη, Αρχιεπισκόπου ή Πατριάρχη. Ας πάρουμε ένα παράδειγμα όχι μόνο για να αποδειχθούμε αληθινοί αλλά πολύ περισσότερο για να γίνουμε κατανοητοί. Το παράδειγμά μας αυτό, είναι από την σελίδα 108 ενός βιβλίου που αναφέρεται στον Ελληνισμό της Μικράς Ασίας. Ο τίτλος του βιβλίου είναι «Πανελλήνιο Λεύκωμα Εθνικής Εκατονταετηρίδος 1821 – 1921. Η Χρυσή Βίβλος του Ελληνισμού», «Τόμος ΣΤ΄, Εκκλησία – Κλήρος», έκδοση 1922. Στην σελίδα αυτή όπως και σε άλλες του βιβλίου αυτού, υπάρχουν κατάλογοι των διαφόρων εκκλησιών και Μητροπόλεων της Μικράς Ασίας. Εμείς θα αναφερθούμε στην εκκλησία της Εφέσου, της οποίας ο εκάστοτε επίσκοπός της έφερε τον τίτλο«Υπέρτιμος και Έξαρχος πάσης Ασίας». Ακολουθεί ο κατάλογος : 

Υπέρτιμος και Έξαρχος πάσης Ασίας


Βλέποντας λοιπόν τον παραπάνω πίνακα διαπιστώνουμε αυτό που έγραψε ο Παύλος στον Τιμόθεο, στην Δεύτερη επιστολή του κεφάλαιο 2, στίχοι 1-2 και το έχουμε αναφέρει πιο πάνω. Ποιο δηλαδή. Το ότι οφείλει ο Τιμόθεος να παραδώσει σε ικανούς ανθρώπους αυτά που άκουσε απ’ αυτόν και αυτοί σε άλλους και ούτω καθ’ εξής. Έτσι και στον παραπάνω πίνακα, φαίνεται ποιοι Απόστολοι ίδρυσαν την Εκκλησία της Εφέσου και ποιοι επίσκοποι τους διαδέχτηκαν, μέχρι και την Μικρασιατική καταστροφή. Γι’ αυτό το λόγο ισχυριζόμαστε και εμείς σήμερα, ότι κατέχουμε και διδάσκουμε αυτά που είπαν ο Χριστός και οι Απόστολοι, χωρίς να έχουμε αλλάξει το παραμικρό.
Έναν τέτοιο ισχυρισμό όμως, περί της αδιαλείπτου δηλαδή διαδοχής των επισκόπων, δεν μπορούν να τον επικαλεστούν οι διάφορες αιρετικές ομάδες ή προτεσταντικές ομολογίες διότι οι περισσότερες από αυτές έχουν ιδρυθεί τους τελευταίους αιώνες. Γι’ αυτό και απέρριψαν την Ιερά Παράδοση και στην θέση της εισήγαγαν δύο καινοτομίες.
Η πρώτη είναι η θεοπνευστία των ιδρυτών τους. Ισχυρίζονται δηλαδή, ότι οι ιδρυτές αυτών των κινήσεων (π. χ. ο Κάρολος Ρώσσελ των Χιλιαστών ή Μαρτύρων του Ιεχωβά ή ο Α. Τζ. Τόμλινσον ένας από τους ιδρυτές των Πεντηκοστιανών), φωτίστηκαν από το Άγιο Πνεύμα, άρα ότι λένε προέρχεται από το Θεό. Νομίζουμε πως το συγκεκριμένο επιχείρημα δεν χρήζει σχολιασμού. Διότι ο οιοσδήποτε μπορεί να ισχυριστεί το ίδιο για τον εαυτό του.
Η δεύτερη καινοτομία, είναι το δόγμα της sola scriptura (μόνο η Γραφή). Πως μόνο δηλαδή μέσω της μελέτης της Αγίας Γραφής βρίσκουμε την αλήθεια για το Θεό. Γι’ αυτό παρατηρείται και το παράδοξο φαινόμενο, πως ενώ στον Καθολικισμό διεκδικεί το «αλάθητο» μόνο ο Πάπας, στις διάφορες αιρετικές ομάδες ή προτεσταντικές ομολογίες έχουμε εκατομμύρια «Πάπες», να διεκδικούν το «αλάθητο» για τον εαυτό τους. Ο κάθε αιρετικός ή προτεστάντης δηλαδή, έχει διδαχτεί να μελετά και να ερμηνεύει την Αγία Γραφή με ένα συγκεκριμένο τρόπο και να αποκαλεί «αλήθεια» τα συμπεράσματα της προσωπικής του μελέτης. Έτσι εξηγείται και ύπαρξη τόσων εκατοντάδων αιρέσεων και προτεσταντικών ομολογιών, καθώς και η μεταπήδηση πολλών πιστών από την μία αίρεση ή ομολογία στην άλλη, αν πειστούν ότι κάποια από τις προαναφερόμενες κατέχει την πραγματική «αλήθεια» ή κάποιος πάστορας (παπάς) που έχει ευφράδεια λόγου τους έπεισε για την «αλήθεια» που εκπροσωπεί.
Ότι όμως και να κάνουν, παραμονεύει πάντα ο κίνδυνος της υποκειμενικής ερμηνείας της Γραφής. Πως είναι σωστό, ότι θεωρώ εγώ πως είναι σωστό.
Για να ξεπεράσουν λοιπόν, το αδιέξοδο του υποκειμενισμού αυτού της «αλήθειας», οδηγούνται στον ισχυρισμό, πως η κάθε ομάδα ή ομολογία κατέχει μόνο ένα τμήμα της αλήθειας. Το ίδιο βέβαια ισχυρίζονται και για μας τους Ορθοδόξους και τους Καθολικούς. Αν ισχύει όμως αυτό, τότε πρέπει να θεωρήσουμε πως όλα τα υπόλοιπα πιστεύω που αφορούν την πίστη της κάθε ομάδας ή ομολογίας αποτελούν πλάνη. Ή πως ο Θεός αναγκάζεται να εκτελέσει το σχέδιο του για την σωτηρία του ανθρώπου, αποκαλύπτοντας σ’ αυτές, μόνο ένα μέρος της αλήθειας και χρησιμοποιώντας ψέματα για τα υπόλοιπα μέρη.
Όμως όπως γνωρίζουμε, ο Χριστός, υποσχέθηκε στους Αποστόλους στο Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 16 , στίχος 13, ότι θα τους στείλει το Άγιο Πνεύμα που θα τους οδηγήσει όχι σε μέρος της αλήθειας αλλά σε ολόκληρη την αλήθεια.
Γι’ αυτό και η Εκκλησία μας, έχοντας επίγνωση αυτής της υπόσχεσης του Χριστού, κάθε φορά που παρουσιαζόταν απόπειρα παραχάραξης της αλήθειας, δηλαδή της ορθής πίστης και διδασκαλίας, συγκαλούσε τοπικές ή Οικουμενικές συνόδους. Οι σύνοδοι αυτοί, έβαζαν όρια μεταξύ της αλήθειας και της παραχάραξής της και επαναβεβαίωναν και αποσαφήνιζαν αυτά που οι Χριστιανοί πίστευαν παντού και πάντα από την εποχή των Αποστόλων και είχαν φτάσει σε αυτούς μέσω της αδιαλείπτου αποστολικής διαδοχής και διδαχής των Επισκόπων.
Αφήσαμε για το τέλος το πιο δυνατό επιχείρημα υπέρ της Ιεράς Παραδόσεώς μας. Και αυτό δεν είναι άλλο από το επιχείρημα, πως όποιος αρνείται αυτή την Παράδοση, στην ουσία αρνείται τον ίδιο τον Χριστιανισμό. Γιατί μας είναι άγνωστο ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι συνέγραψαν τα Ευαγγέλια. Πουθενά μα πουθενά δηλαδή, μέσα σε κανένα από τα Ευαγγέλια, δεν αναφέρεται το όνομα του αντίστοιχου Ευαγγελιστή. Τα ονόματα και των τεσσάρων Ευαγγελιστών, που έφτασαν σε μας σήμερα, τα γνωρίζουμε μόνο από τη ΠΑΡΑΔΟΣΗ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Θα θέλαμε να συστήσουμε, ένα υπέροχο βιβλίο που ασχολείται με την Ιερά Παράδοση και άλλα ζητήματα του Χριστιανισμού. Η αξία του έγκειται στο ότι ο συγγραφέας του, είναι ένας πρώην Αμερικανός προτεστάντης ο οποίος μετά από πολλές περιπλανήσεις του στις διάφορες προτεσταντικές ομολογίες, βρήκε καταφύγιο στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Ονομάζεται Ματθαίος Γκαλλάτιν και ο τίτλος του βιβλίου του είναι «Διψώντας για το Θεό», εκδόσεις «Η μεταμόρφωση του Σωτήρος», Μήλεσι 2006.

[1] Προτεσταντισμός ή Διαμαρτύρηση: Μία από τις τρεις μεγάλες ομάδες του Χριστιανισμού. Ιδρυτής της υπήρξε ο Μαρτίνος Λούθηρος (1483-1546), που “διαμαρτυρήθηκε” για τις αυθαιρεσίες του Πάπα. Σήμερα χωρίζεται σε 300 διαφορετικές ομολογίες (πιστεύω). Οι άλλες δύο ομάδες του Χριστιανισμού είναι η Ορθοδοξία και ο Καθολικισμός. Πηγη : http://antiairetikos.blogspot.gr