Ιερά Μητρόπολη Σιδηροκάστρου. Ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας.

Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2015

Ο ΠΑΛΑΙΟΣ ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ


Ο ΠΑΛΑΙΟΣ ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΤΟΥ ΟΡΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΔΑΝΙΗΛ


«ἐθεώρουν ἕως ὅτου οἱ θρόνοι ἐτέθησαν, καὶ παλαιὸς ἡμερῶν ἐκάθητο, καὶ τὸ ἔνδυμα αὐτοῦ λευκὸν ὡσεὶ χιών, καὶ ἡ θρὶξ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ ὡσεὶ ἔριον καθαρόν, ὁ θρόνος αὐτοῦ φλὸξ πυρός, οἱ τροχοὶ αὐτοῦ πῦρ φλέγον· ποταμὸς πυρὸς εἷλκεν ἔμπροσθεν αὐτοῦ· χίλιαι χιλιάδες ἐλειτούργουν αὐτῷ, καὶ μύριαι μυριάδες παρειστήκεισαν αὐτῷ· κριτήριον ἐκάθισε, καὶ βίβλοι ἠνεῴχθησαν……καὶ ἰδοὺ μετὰ τῶν νεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ ὡς υἱὸς ἀνθρώπου ἐρχόμενος ἦν καὶ ἕως τοῦ παλαιοῦ τῶν ἡμερῶν ἔφθασε καὶ ἐνώπιον αὐτοῦ προσηνέχθη. καὶ αὐτῷ ἐδόθη ἡ ἀρχὴ καὶ ἡ τιμὴ καὶ ἡ βασιλεία, καὶ πάντες οἱ λαοί, φυλαί, γλῶσσαι αὐτῷ δουλεύσουσιν· ἡ ἐξουσία αὐτοῦ ἐξουσία αἰώνιος, ἥτις οὐ παρελεύσεται, καὶ ἡ βασιλεία αὐτοῦ οὐ διαφθαρήσεται» Δανιήλ 7: 9-14.

Το θέμα του οράματος του προφήτου Δανιήλ είναι ένα ακανθώδες ζήτημα ανάμεσα στους ερμηνευτές.

Ορισμένοι διδάσκουν ότι ο Παλαιός των Ημερών του Δανιήλ είναι ο Υιός κατά την θεία αυτού φύση και ο ερχόμενος προς αυτόν Υιός ανθρώπου είναι πάλι ο Υιός κατά την ανθρώπινη αυτού φύση !!!

Από την άλλη μεριά, άλλοι ερμηνευτές διδάσκουν ορθώς ότι ο Παλαιός των Ημερών του Δανιήλ είναι το πρώτο πρόσωπο της Τριάδος – ο Θεός Πατήρ και ο ερχόμενος προς αυτόν Υιός ανθρώπου είναι ο Χριστός.

Οι ακολουθούντες την άποψη ότι ο Παλαιός των Ημερών του Δανιήλ είναι ο Υιός προσάγουν τα εξής επιχειρήματα :

Ο Πατήρ είναι αόρατος δεν μπορεί να τον δεί κανείς.

Το να παρίσταται ο Πατήρ ως Παλαιός των Ημερών και ο Υιός ως νεότερος στην ηλικία, αποτελεί Αρειανίζουσα απεικόνιση, η οποία οδηγεί τον νου να υποθέσει ότι αφού ο Πατήρ είναι γέρος και ο Υιός ΝΈΟΣ, τότε υπήρχε εποχή που ο Πατήρ ήταν μόνος του χωρίς τον Υιό!

Η Αγία Γραφή δηλώνει ξεκάθαρα ότι ο Παλαιός των Ημερών είναι ο Υιός : «Καὶ ἐκεῖ ἐπέστρεψα βλέπειν τὴν φωνὴν ἥτις ἐλάλει μετ᾿ ἐμοῦ· καὶ ἐπιστρέψας εἶδον ἑπτὰ λυχνίας χρυσᾶς, καὶ ἐν μέσῳ τῶν ἑπτὰ λυχνιῶν ὅμοιον υἱῷ ἀνθρώπου, ἐνδεδυμένον ποδήρη καὶ περιεζωσμένον πρὸς τοῖς μαστοῖς ζώνην χρυσῆν· ἡ δὲ κεφαλὴ αὐτοῦ καὶ αἱ τρίχες λευκαὶ ὡς ἔριον λευκόν, ὡς χιών, καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ ὡς φλὸξ πυρός, καὶ οἱ πόδες αὐτοῦ ὅμοιοι χαλκολιβάνῳ, ὡς ἐν καμίνῳ πεπυρωμένοι, καὶ ἡ φωνὴ αὐτοῦ ὡς φωνὴ ὑδάτων πολλῶν» Αποκάλυψη 1: 12-15. – « Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Θυατείροις ἐκκλησίας γράψον· τάδε λέγει ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ, ὁ ἔχων τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ ὡς φλόγα πυρός, καὶ οἱ πόδες αὐτοῦ ὅμοιοι χαλκολιβάνῳ» Αποκάλυψη 2: 18.

Η υμνολογία της Εκκλησίας παρουσιάζει τον Ιησού Χριστό ως Παλαιό των ημερών : «Νηπιάζει δι’ ἐμέ ὁ Παλαιός τῶν Ἡμερῶν» (Κάθισμα ὄρθρου ὑπαπαντῆς).

Οι Πατέρες της Εκκλησίας λέγουν ότι ο Παλαιός των Ημερών είναι ο Χριστός : «Ὁ Παλαιός τῶν Ἡμερῶν παιδίον γέγονε» - Μέγας Ἀθανάσιος. (ΒΕΠ 36, 225.20).

Τι απαντούμε σε αυτά ; Ιδού τι απαντούμε :

Το ότι ο Πατήρ είναι αόρατος δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να φανερωθεί με κάποιο σχήμα και να εικονιστεί. Και το Άγιο Πνεύμα είναι Θεός αόρατος αλλά έγινε ορατό χωρίς να σαρκωθεί και εικονίζεται επίσης. Δεν είναι κατώτερος ο Πατήρ από το Άγιο Πνεύμα.

Η προφητεία του Δανιήλ αναφέρει σαφώς ότι «ὡς υἱὸς ἀνθρώπου ἐρχόμενος ἦν καὶ ἕως τοῦ παλαιοῦ τῶν ἡμερῶν ἔφθασε καὶ ἐνώπιον αὐτοῦ προσηνέχθη». Το όραμα παρουσιάζει ΔΥΟ πρόσωπα. Δεν μπορεί και τα δύο αυτά πρόσωπα να είναι ο Ιησούς !!! Μία τέτοια άποψη είναι σαφώς Νεστοριανίζουσα ! Ο αιρετικός Νεστόριος υποστήριζε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι δύο πρόσωπα. Δεν είναι λοιπόν Αρειανίζουσα η απεικόνιση του Πατρός ως Παλαιού των Ημερών……είναι μάλλον Νεστοριανίζουσα η ερμηνεία του Ιησού Χριστού ως δύο προσώπων ταυτόχρονα !!! Είναι παράλογο να δεχθεί κανείς ότι σε ένα όραμα παρουσιάζεται ένα πρόσωπο ως δύο πρόσωπα …!

Στην πραγματικότητα ο Προφήτης Δανιήλ βλέπει σε όραμα την συνέχεια της σκηνής της Ανάληψης του Κυρίου Ιησού Χριστού : « καὶ ταῦτα εἰπὼν βλεπόντων αὐτῶν ἐπήρθη, καὶ νεφέλη ὑπέλαβεν αὐτὸν ἀπὸ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν. καὶ ὡς ἀτενίζοντες ἦσαν εἰς τὸν οὐρανὸν πορευομένου αὐτοῦ» Πράξεις 1: 9-10 / «καὶ ἰδοὺ μετὰ τῶν νεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ ὡς υἱὸς ἀνθρώπου ἐρχόμενος ἦν καὶ ἕως τοῦ παλαιοῦ τῶν ἡμερῶν ἔφθασε» Δανιήλ 7: 13.

Η εμφάνιση του Πατρός ως Παλαιού των Ημερών δεν σηματοδοτεί Αρειανισμό όπως μωρολογούν ορισμένοι. Με αυτήν την λογική θα μπορούσαμε να κατηγορήσουμε και το εδάφιο «ἐκ γαστρὸς πρὸ ἑωσφόρου ἐγέννησά σε» (Ψαλμός 109:3 κατά τους Εβδομήκοντα) ως δήθεν Αρειανικό ! Μη γένοιτο !

Η εμφάνιση του Πατρός ως Παλαιού των Ημερών στον Δανιήλ δείχνει την αιωνιότητα αυτού. Ομοίως η εμφάνιση του Υιού ως Παλαιού των Ημερών στην Αποκάλυψη του Ιωάννη δείχνει το ίδιο ακριβώς πράγμα.

Το ότι στην Αποκάλυψη παρουσιάζεται ο Υιός ως Παλαιός των Ημερών αυτό δεν σημαίνει ότι ο Πατήρ δεν μπορεί να παρουσιάζεται ως Παλαιός των Ημερών στον Δανιήλ. Στην Γραφή και ο Υιός και ο Πατήρ παρουσιάζονται ως Γιαχβέ, Αδωνάϊ, Σαβαώθ, Κύριος, Θεός.

Για παράδειγμα ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ταυτίζει τον Γιαχβέ Σαβαώθ που είδε σε όραμα ο Ησαϊας με τον Ιησού Χριστό, ενώ ο Απόστολος Παύλος ταυτίζει τον Γιαχβέ Σαβαώθ που είδε στο εν λόγω όραμα ο Ησαϊας με το Άγιο Πνεύμα !

(Ησ. 6: 1-10/Ιωάνν. 12: 35–43/Πράξ. 28: 25–27).

Και τα Τρία Πρόσωπα της Αγίας Τριάδος έχουν τα πάντα κοινά γιατί είναι Ομοούσια και αχώριστα. Η μόνη διαφορά που έχουν είναι ότι ο Πατήρ είναι Αγέννητος, ο Υιός είναι Γεννητός και το Άγιον Πνεύμα είναι Εκπορευτόν.

Οι θιασώτες της Νεστοριανίζουσας άποψης ότι στο όραμα του Δανιήλ και τα δύο πρόσωπα που εμφανίζονται είναι ο Ιησούς Χριστός, προσπαθούν να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα με το εξής σόφισμα : Ισχυρίζονται ότι στο όραμα παρουσιάζεται η ανθρώπινη φύση του Ιησού (ως Υιός ανθρώπου), η οποία φτάνει στο ύψος της θείας αυτού φύσης η οποία παρουσιάζεται ως Παλαιός των Ημερών ! Εκτός από τα ανωτέρω αναιρετικά αυτής της άποψης που αναφέραμε θα προσθέσουμε και ένα ακόμη στοιχείο.

«καὶ ἰδοὺ μετὰ τῶν νεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ ὡς υἱὸς ἀνθρώπου ἐρχόμενος ἦν καὶ ἕως τοῦ παλαιοῦ τῶν ἡμερῶν ἔφθασε καὶ ἐνώπιον αὐτοῦ προσηνέχθη. καὶ αὐτῷ ἐδόθη ἡ ἀρχὴ καὶ ἡ τιμὴ καὶ ἡ βασιλεία, καὶ πάντες οἱ λαοί, φυλαί, γλῶσσαι αὐτῷ δουλεύσουσιν· ἡ ἐξουσία αὐτοῦ ἐξουσία αἰώνιος, ἥτις οὐ παρελεύσεται, καὶ ἡ βασιλεία αὐτοῦ οὐ διαφθαρήσεται» Δανιήλ 7: 13-14.

Σύμφωνα με το προφητικό όραμα ο Υιός ανθρώπου λαμβάνει Βασιλεία η οποία δεν τελειώνει, είναι αιώνια – «ἡ ἐξουσία αὐτοῦ ἐξουσία αἰώνιος, ἥτις οὐ παρελεύσεται». Αυτό όμως δεν αφορά τον Ιησού Χριστό ως άνθρωπο αλλά ως Θεό ! Άρα ο Υιός ανθρώπου του Δανιήλ είναι ο Θεάνθρωπος Ιησούς και όχι μόνο η ανθρώπινη αυτού φύση όπως λέγουν οι διάφοροι διαστρεβλωτές. Συνεπώς αφού ο Υιός του ανθρώπου είναι ο Θεάνθρωπος Ιησούς, ο Παλαιός των Ημερών στο εν λόγω όραμα είναι ο Πατήρ και όχι η θεία φύση του Υιού !

Ο Ιησούς Χριστός ως Θεός είναι αιώνιος Βασιλέας δεν έχει τέλος η Βασιλεία του – «τῆς βασιλείας αὐτοῦ οὐκ ἔσται τέλος» Λουκάς 1:33.

Ο Ιησούς Χριστός ως άνθρωπος θα παραδώσει την Βασιλεία του στον Πατέρα - « εἶτα τὸ τέλος, ὅταν παραδῷ τὴν βασιλείαν τῷ Θεῷ καὶ πατρί, ὅταν καταργήσῃ πᾶσαν ἀρχὴν καὶ πᾶσαν ἐξουσίαν καὶ δύναμιν. δεῖ γὰρ αὐτὸν βασιλεύειν ἄχρις οὗ ἂν θῇ πάντας τοὺς ἐχθροὺς ὑπὸ τοὺς πόδας αὐτοῦ. ἔσχατος ἐχθρὸς καταργεῖται ὁ θάνατος· πάντα γὰρ ὑπέταξεν ὑπὸ τοὺς πόδας αὐτοῦ. ὅταν δὲ εἴπῃ ὅτι πάντα ὑποτέτακται, δῆλον ὅτι ἐκτὸς τοῦ ὑποτάξαντος αὐτῷ τὰ πάντα. ὅταν δὲ ὑποταγῇ αὐτῷ τὰ πάντα, τότε καὶ αὐτὸς ὁ υἱὸς ὑποταγήσεται τῷ ὑποτάξαντι αὐτῷ τὰ πάντα, ἵνα ᾖ ὁ Θεὸς τὰ πάντα ἐν πᾶσιν» Α Κορινθίους 15: 24-28.

Αυτοί λοιπόν που λέγουν ότι ο Υιός ανθρώπου του οράματος του Δανιήλ, είναι μόνο η ανθρώπινη φύση του Ιησού Χριστού, αντιβαίνουν στην διδασκαλία της Γραφής ότι ο Ιησούς ως άνθρωπος θα παραδώσει την Βασιλεία στον Θεό Πατέρα. Ο Υιός ανθρώπου του Δανιήλ είναι ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστος που ως άνθρωπος λαμβάνει Βασιλεία «καὶ αὐτῷ ἐδόθη ἡ ἀρχὴ καὶ ἡ τιμὴ καὶ ἡ βασιλεία» και ως Θεός η Βασιλεία αυτού «οὐ παρελεύσεται». Διότι ο Χριστός ως άνθρωπος θα παραδώσει την Βασιλεία του - «παραδῷ τὴν βασιλείαν τῷ Θεῷ καὶ πατρί». Σαφή και ξεκάθαρα πράγματα .

Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης λέγει στο Ιερό Πηδάλιον : «καί ὁ ἄναρχος Πατήρ πρέπει νά ζωγραφίζεται καθώς ἐφάνη εἰς τόν προφήτην Δανιήλ ὡς Παλαιός Ἡμερῶν... δέν ζωγραφοῦμεν Αὐτόν κατά τήν Θείαν φύσιν. Ἐπειδή ἀδύνατον φησιν, εἶναι ἱστορῆσαι καί ζωγραφῆσαι φύσιν Θεοῦ... ζωγραφοῦμεν Αὐτόν ὡς ἐφάνη εἰς τόν Προφήτην». (Πηδάλιον, ἔκδοσις Ἀστήρ, σελίς 320).

Ο Άγιος Επιφάνιος λέγει : «Καί ὡς ὁ Δανιήλ, εἶδεν τόν Παλαιόν τῶν ἡμερῶν, τοῦτο ὀπτασία τοῦ ΠΑΤΡΟΣ». (Αγίου Επιφανίου).

Ο Ιερός Χρυσόστομος λέγει για το εν λόγω όραμα του Προφήτου Δανιήλ : «Πατέρα καί Υἱόν οὗτος καί πρῶτος καί μόνος ὁρᾶ, ὡς ἐν ὂψει»( Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, P.G. 56, 233).

Ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων λέγει για το ίδιο όραμα : « Έρχεται προς τον Πατέρα κατά την Γραφήν την αγίως αναγνωσθείσαν, ο Υιός του ανθρώπου επί των νεφελών του ουρανού, ποταμού πυρός έλκοντος,…Και ο μεν Πατήρ καθέζεται, έχων το ένδυμα αυτού λευκόν ωσεί χιών, και την τρίχα της κεφαλής ως έριον καθαρόν» (Κυρίλλου τα σωζόμενα, Τόμος 2 σελ.177 έκδοσις Ιεροσολύμων 1868, Migne 33 σελ. 900, Ε Π.Ε Τόμος 2 σελ. 150).

Η υμνολογία της Εκκλησίας λέγει : «Μυείται της μιας Κυριότητος Δανιήλ, Χριστόν κριτήν θεασάμενος προς τον Πατέρα ιόντα και Πνεύμα το προφαίνον την όρασιν» (Τριαδικός Κανόνας Μεσονυκτικού, ήχος πλάγιος ά).Πηγη : http://aktines.blogspot.gr/Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2015

Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
            Οι ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά διδάσκουν ότι το σώμα του Ιησού που θανατώθηκε στον Σταυρό δεν αναστήθηκε !!! Ο Ιησούς λέγουν έδωσε την ανθρώπινη ζωή του ως Αντίλυτρο για τις αμαρτίες μας και συνεπώς δεν μπορούσε να λάβει πάλι πίσω την ανθρώπινη ζωή του. Ο Ιησούς σύμφωνα με την Εταιρεία Σκοπιά Αναστήθηκε ως Ισχυρό Πνευματικό Πρόσωπο, ως Αρχάγγελος Μιχαήλ, όπως ήταν πριν γίνει άνθρωπος !!! Το ανθρώπινο σώμα του Ιησού ολοκλήρωσε την αποστολή του και απομακρύνθηκε από τον Ιεχωβά μέσα από τον τάφο χωρίς να επανέλθει στη ζωή ! Αυτά τα ασεβή διδάσκουν οι Χιλιαστές.

 Η λέξη ΑΝΑΣΤΑΣΗ προέρχεται από την πρόθεση ΑΝΑ (που σημαίνει  ΞΑΝΑ) και το ρήμα ΙΣΤΗΜΙ (που σημαίνει ΣΤΕΚΟΜΑΙ ΟΡΘΙΟΣ).  Επειδή η όρθια στάση είναι γνώρισμα του ζωντανού ανθρώπου, ΑΝΑΣΤΑΣΗ σημαίνει την ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ στη Ζωή, το ΞΑΝΑ-ΖΩΝΤΑΝΕΜΑ. Για να ξανα-ζωντανέψει κάτι πρέπει να πεθάνει. ΑΥΤΟ που πεθαίνει, ΑΥΤΟ ΑΝΙΣΤΑΤΑΙ. Ήδη από αυτόν τον ορισμό της λέξης ΑΝΑΣΤΑΣΗ, καταφαίνεται το άτοπον των Χιλιαστικών δοξασιών. Οι μάρτυρες της Σκοπιάς αρνούνται την Ανάσταση του θανατωθέντος σώματος του Ιησού και ομιλούν για «Ανάσταση» του Χριστού με ΑΛΛΟ -  πνευματικό σώμα. Το υποτιθέμενο πνευματικό σώμα όμως ΔΕΝ θανατώθηκε ! Πώς θα μπορούσε άλλωστε αφού είναι πνευματικό;;; Δηλαδή αγαπητοί αναγνώστες, η Σκοπιά στην ουσία ΑΡΝΕΙΤΑΙ την Ανάσταση του Ιησού και ας ομιλεί για την «Ανάσταση του Ιησού» ! Το πονηρό Πνεύμα που καθοδηγεί την Εταιρεία είναι ο εισηγητής τέτοιων κακοδιδασκαλιών.

Το Αντίλυτρο έγκειται στην Θυσία του Ιησού. Η Ανάσταση δεν αίρει την Θυσία οπότε δεν καταργεί το Αντίλυτρο. Άλλωστε ο ίδιος ο Ιησούς διακήρυξε για την ανθρώπινη ζωή του ότι «εγώ τίθημι την ψυχήν μου, ίνα πάλιν λάβω αυτήν. ουδείς αίρει αυτήν απ' εμού, αλλ' εγώ τίθημι αυτήν απ' εμαυτού· εξουσίαν έχω θείναι αυτήν, και εξουσίαν έχω πάλιν λαβείν αυτήν» Ιωάννης 10:17-18. Κακώς λοιπόν οι Χιλιαστές λέγουν ότι ο Ιησούς δεν Αναστήθηκε ως άνθρωπος. Χρόνια μετά την Ανάσταση και Ανάληψη του Ιησού ο Απ. Παύλος ονομάζει τον Ιησού ΑΝΘΡΩΠΟ – «εις γαρ Θεός, εις και μεσίτης Θεού και ανθρώπων, άνθρωπος Χριστός Ιησούς» Α Τιμόθεον 2:5.

Ο ίδιος ο Ιησούς προφήτευσε την ανάσταση του σώματός του και μάλιστα την Αυτό- ανάσταση. «απεκρίθη Ιησούς και είπεν αυτοίς· λύσατε τον ναόν τούτον, και εν τρισίν ημέραις εγερώ αυτόν.  είπον ουν οι Ιουδαίοι· τεσσαράκοντα και εξ έτεσιν ωκοδομήθη ο ναός ούτος, και συ εν τρισίν ημέραις εγερείς αυτόν;  εκείνος δε έλεγε περί του ναού του σώματος αυτού. ότε ουν ηγέρθη εκ νεκρών, εμνήσθησαν οι μαθηταί αυτού ότι τούτο έλεγε, και επίστευσαν τη γραφή και τω λόγω ω είπεν ο Ιησούς» Ιωάννης 2:19-22. Ο Ιησούς ονόμασε το σώμα του Ναό τον οποίον θα γκρέμιζαν-θανάτωναν οι Ιουδαίοι και ο ΙΔΙΟΣ (ΕΓΕΡΩ=Θα εγείρω) θα ξανα-έχτιζε /  ξανά-ζωντάνευε. Το ανθρώπινο σώμα του Ιησού θανάτωσαν οι Ιουδαίοι, ΑΥΤΟ Ανέστησε ως Θεός ο Ιησούς. Η Αυτό-ανάσταση του Ιησού, που αποδεικνύει την Θεότητά του, προφητεύεται και στην Παλαιά Διαθήκη σε ΠΑΡΑΔΟΞΟΤΑΤΑ εδάφια στα οποία γίνεται λόγος για Αυτοσωτηρία του Γιαχβέ !!! Στο εδάφιο  Ησαΐας 63:5 (Μασοριτικό) ο Γιαχβέ προλέγει την ΑΥΤΟΣΩΤΗΡΙΑ Του (Αυτοανάστασή του ως Ανθρώπου) «ο βραχίων μου ενήργησε σωτηρίαν εις εμέ» ! Παράδοξος πράγματι λόγος ! Ο Παντοδύναμος Θεός να σώζει τον Εαυτό του ! Από τι θα μπορούσε να ΣΩΣΕΙ τον Εαυτό του ο Γιαχβέ ως Θεός ; Από ΤΙΠΟΤΕ !!! Ο Γιαχβέ έσωσε τον Εαυτό του ως  ΑΝΘΡΩΠΟΣ (Ιησούς Χριστός) με την Αυτοανάστασή του ! Ο Γιαχβέ έγινε άνθρωπος ( χωρίς να παύσει να είναι Θεός) , σταυρώθηκε, πέθανε και Αναστήθηκε ! Βλέπε και Ψαλμό 97(98):1.

«Ταύτα δε αυτών λαλούντων αυτός ο Ιησούς έστη εν μέσω αυτών και λέγει αυτοίς· ειρήνη υμίν.  πτοηθέντες δε και έμφοβοι γενόμενοι εδόκουν πνεύμα θεωρείν.  και είπεν αυτοίς· τι τεταραγμένοι εστέ, και διατί διαλογισμοί αναβαίνουσιν εν ταις καρδίαις υμών;  ίδετε τας χείράς μου και τους πόδας μου, ότι αυτός εγώ ειμι· ψηλαφήσατέ με και ίδετε, ότι πνεύμα σάρκα και οστέα ουκ έχει καθώς εμέ θεωρείτε έχοντα.  και τούτο ειπών επέδειξεν αυτοίς τας χείρας και τους πόδας» Λουκάς 24: 36-40. Αν δεν είχε αναστηθεί ο Ιησούς ως άνθρωπος αλλά ως Αρχάγγελος Μιχαήλ, όπως μωρολογούν οι αιρετικοί, γιατί λέει ότι «αυτός εγώ ειμι» = είμαι εγώ ο ΙΔΙΟΣ ;;;  Μάλιστα προκειμένου οι Μαθηταί να πειστούν ότι ο Ιησούς είναι ο ΙΔΙΟΣ, καλούνται να τον ψηλαφήσουν για να διαπιστώσουν ότι φέρει το ΙΔΙΟ ΣΩΜΑ. Λέγοντας δηλαδή ο Ιησούς «αυτός εγώ ειμι» εννοεί ότι αναστήθηκε με το ίδιο σώμα όχι ότι είναι το ίδιο Πρόσωπο με άλλο σώμα ! Διότι με την ψηλάφηση δεν θα ήταν δυνατόν να αποδειχθεί ότι ο ομιλών στους μαθητές είναι ο ίδιος ο Ιησούς ως πρόσωπο με άλλο σώμα. Η προσωπικότητα δεν μπορεί να ψηλαφηθεί ! Ούτε φυσικά είναι σοβαρή η άποψη των Χιλιαστών ότι ο Ιησούς παρουσιάστηκε με άλλο σώμα που έμοιαζε στο σώμα που θανατώθηκε! Ο Ιησούς δεν είναι απατεώνας σαν τον «πιστό και φρόνιμο δούλο» του Μπρούκλιν ! Το χωρίο είναι καταπέλτης ενάντια στην αίρεση !


ΤΟ  ΕΔΑΦΙΟ  Α  ΠΕΤΡΟΥ  3:18
Ερχόμαστε τώρα να αναλύσουμε το βασικό επιχείρημα των ψευδομαρτύρων του Ιεχωβά σχετικά με την υποτιθέμενη «ανάσταση» του Ιησού με «πνευματικό σώμα».
Γράφει η Μετάφραση Νέου Κόσμου : «Μάλιστα ακόμη και ο Χριστός πέθανε μία φορά για πάντα σχετικά με αμαρτίες, ένας δίκαιος για αδίκους, για να σας οδηγήσει στον Θεό, καθώς θανατώθηκε ως σάρκα, αλλά ζωοποιήθηκε ως πνεύμα»  ΜΝΚ 1 Πέτρου 3:18
Ιδού, λέγουν οι αιρετικοί, ο Απ. Πέτρος λέγει ότι ο Ιησούς πέθανε ως άνθρωπος και αναστήθηκε ως Πνεύμα!
Η Μετάφραση Νέου Κόσμου για άλλη μία φορά κακοποιεί την Γραφή. Ας δούμε τι γράφει το αρχαίο κείμενο με τα συμφραζόμενα και πως ερμηνεύονται τα λόγια του Απ. Πέτρου.
Α Πέτρου 3:18 – 20 «ότι και Χριστός άπαξ περί αμαρτιών έπαθε, δίκαιος υπέρ αδίκων, ίνα ημάς προσαγάγη τω Θεώ, θανατωθείς μεν σαρκί, ζωοποιηθείς δε πνεύματι·  εν ω και τοις εν φυλακή πνεύμασι πορευθείς εκήρυξεν,  απειθήσασί ποτε, ότε απεξεδέχετο η του Θεού μακροθυμία εν ημέραις Νώε κατασκευαζομένης κιβωτού, εις ην ολίγαι, τούτ' έστιν οκτώ ψυχαί, διεσώθησαν δι' ύδατος».
Αυτό το χωρίο πολλές φορές παρερμηνεύεται ακόμη και από Ορθοδόξους. Η αιτία της παρερμημείας είναι ότι δεν κατανοείται σωστά η λέξη «ζωοποιηθείς». Η λέξη «ζωοποιηθείς» στο παρον χωρίο δεν σημαίνει «αναστηθείς».  Το ρήμα ΖΩΟΠΟΙΩ στα αρχαία Ελληνικά δεν σημαίνει μόνο «επαναφέρω στη ζωή» αλλά σημαίνει επίσης «ΔΙΑΤΗΡΩ ΣΤΗ ΖΩΗ». Το ρήμα «ζωοποιώ» με την έννοια της διατήρησης στη ζωή συναντούμε στο Ελληνικό κείμενο της μετάφρασης των Εβδομήκοντα στην Παλαιά Διαθήκη.
Ιώβ 36:6 (κείμενο Εβδομήκοντα) «ασεβή ου μη ζωοποιήσει και κρίμα πτωχών δώσει».
Ο Κύριος δεν θα διατηρήσει στη ζωή τον ασεβή, θα τον τιμωρήσει με πρόωρο θάνατο. Η ΜΝΚ των μαρτύρων της Σκοπιάς μεταφράζει  αυτό το εδάφιο με τον ορθό τρόπο : «Δεν θα αφήσει ζωντανό κανέναν πονηρό, Αλλά θα αποδώσει την κρίση των ταλαιπωρημένων» ΜΝΚ Ιώβ 36:6.
Εκκλησιαστής 7:12 (κείμενο Εβδομήκοντα) «και περισσεία γνώσεως της σοφίας ζωοποιήσει τον παρ ‘ αυτής».
Ομοίως μεταφράζει η ΜΝΚ Εκκλησιαστής 7:12 «αλλά το πλεονέκτημα της γνώσης είναι ότι η σοφία διατηρεί στη ζωή τους κατόχους της».
ΔΒασιλειών/ Β Βασιλέων 5:7 (κείμενο Εβδομήκοντα) «και εγένετο ως ανέγνω βασιλεύς Ισραήλ το βιβλίον, διέρρηξε τα ιμάτια αυτού και είπεν· ο Θεός εγώ του θανατώσαι και ζωοποιήσαι ότι ούτος αποστέλλει προς με αποσυνάξαι άνδρα από της λέπρας αυτού; ότι πλήν γνώτε δη και ίδετε ότι προφασίζεται ούτος μοι».
Ομοίως μεταφράζει η ΜΝΚ 2 Βασιλέων 5:7 «Και μόλις διάβασε την επιστολή ο βασιλιάς του Ισραήλ, έσκισε τα ενδύματά του και είπε: «Θεός είμαι εγώ ώστε να θανατώνω και να διατηρώ στη ζωή; Διότι αυτός μου στέλνει μήνυμα να θεραπεύσω έναν άνθρωπο από τη λέπρα του· διότι προσέξτε το, παρακαλώ, και δείτε ότι επιζητεί να φιλονικήσει με εμένα».
         Οι Εβδομήκοντα για την έννοια της ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΖΩΗ χρησιμοποιούν και την λέξη ΖΩΟΓΟΝΩ.
Έξοδος 1:17-18, 22 (κείμενο Εβδομήκοντα) « εφοβήθησαν δε αι μαίαι τον Θεόν και ουκ εποίησαν καθότι συνέταξεν αυταίς ο βασιλεύς Αιγύπτου, και εζωογόνουν τα άρσενα.  εκάλεσε δε ο βασιλεύς Αιγύπτου τας μαίας και είπεν αυταίς· τι ότι εποιήσατε το πράγμα τούτο και εζωογονείτε τα άρσενα;………..  συνέταξε δε Φαραώ παντί τω λαω αυτού λέγων· παν άρσεν, ό εάν τεχθή τοις Εβραίοις, εις τον ποταμόν ρίψατε· και παν θήλυ, ζωογονείτε αυτό».
Ομοίως μεταφράζει η ΜΝΚ.  Έξοδος 1:17-18, 22 «Ωστόσο, οι μαίες φοβούνταν τον αληθινό Θεό, και δεν έκαναν όπως τους είχε πει ο βασιλιάς της Αιγύπτου, αλλά άφηναν ζωντανά τα αρσενικά παιδιά. Αργότερα ο βασιλιάς της Αιγύπτου κάλεσε τις μαίες και τους είπε: «Γιατί κάνατε αυτό το πράγμα και αφήσατε ζωντανά τα αρσενικά παιδιά;»……..Τελικά, ο Φαραώ διέταξε όλο το λαό του, λέγοντας: «Κάθε νεογέννητο γιο θα τον ρίχνετε στον ποταμό Νείλο, αλλά κάθε κόρη θα την αφήνετε ζωντανή».

 Άξιο προσοχής ότι οι Εβδομήκοντα δια των λέξεων «ζωοποιώ» και «ζωογονώ» μετεφράζουν την ΙΔΙΑ Εβραϊκή λέξη όχι διαφορετική. Αυτό είναι ένα ακόμη στοιχείο (πέρα από την συνάφεια των εδαφίων που παραθέσαμε) που δείχνει ότι οι Εβδομήκοντα χρησιμοποιούν το «ζωοποιώ» και με την έννοια του «διατηρώ στην ζωή». 


Ιώβ 36:6 (κείμενο Εβδομήκοντα) «ασεβή ου μη ζωοποιήσει (και κρίμα πτωχών δώσει».

Γ Βασιλειών / Α Βασιλέων 21(20):31 (κείμενο Εβδομήκοντα) «. και είπε τοις παισίν αυτού· οίδα ότι βασιλείς Ισραήλ βασιλείς ελέους εισίν· επιθώμεθα δη σάκκους επί τας οσφύας ημών και σχοινία επί τας κεφαλάς ημών και εξέλθωμεν προς βασιλέα Ισραήλ, ει πως ζωογονήσει (τας ψυχάς ημών».


Επανερχόμαστε στο χωρίο Α Πέτρου 3:18 – 20 «ότι και Χριστός άπαξ περί αμαρτιών έπαθε, δίκαιος υπέρ αδίκων, ίνα ημάς προσαγάγη τω Θεώ, θανατωθείς μεν σαρκί, ζωοποιηθείς δε πνεύματι· εν ω και τοις εν φυλακή πνεύμασι πορευθείς εκήρυξεν, απειθήσασί ποτε, ότε απεξεδέχετο η του Θεού μακροθυμία εν ημέραις Νώε κατασκευαζομένης κιβωτού, εις ην ολίγαι, τούτ' έστιν οκτώ ψυχαί, διεσώθησαν δι' ύδατος».

Ο Απ. Πέτρος λέγει ότι ο Ιησούς Χριστός θανατώθηκε ως προς τη σάρκα αλλά διατηρήθηκε στην ύπαρξη ως προς το πνεύμα (την ανθρώπινη λογική ψυχή ), με το οποίο πνεύμα πήγε και δίδαξε το Ευαγγέλιο στον Άδη –« τοις εν φυλακή πνεύμασι πορευθείς εκήρυξεν» Α Πέτρου 3:19, «εις τούτο γαρ και νεκροίς ευηγγελίσθη» Α Πέτρου 4:6. 

Αυτή είναι η ορθή ερμηνεία και όχι οι Χιλιαστικές ανοησίες.

Πηγη: http://www.egolpion.com/