Ιερά Μητρόπολη Σιδηροκάστρου. Ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας.

Τρίτη 3 Μαρτίου 2015

ΙΕΡΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΑΙΑ. Ο λόγος του Θεού περιλαμβάνει και την Αγίαν Γραφήν και την Ιεράν Παράδοσιν.

Αιρετικός: Θα ήθελες, κ. ορθόδοξε, να συζητήσουμε περί της Παραδόσεως; Το θέμα αυτό είναι ίσως η βασικώτερη διαφορά ανάμεσα στην λεγόμενη Ορθόδοξη Εκκλησία και στην δική μας την Ευαγγελική. Η Παράδοσις, πιστεύομεν εμείς, είναι σαν τον ασκόν του Αιόλου. Αν τον ανοίξεις, ξεσπούν οι συμφορές. Όλες οι πλάνες της Ορθόδοξης Εκκλησίας προέρχονται ακριβώς από τις Παραδόσεις. Εμείς δεχόμεθα μόνον τον Λόγον του Θεού κι όχι τις Παραδόσεις οι οποίες και ακυρώνουν τον Λόγον του Θεού. Και προς απόδειξιν των λόγων μου σου φέρνω τα εξής χωρία εκ της Κ.Δ. "Διατί και υμείς παραβαίνετε την εντολήν του Θεού δια την παράδοσιν υμών;" (Ματθ. ιε', 3). Και ολίγον κατωτέρω: "Και ηκυρώσατε τον Λόγον του Θεού δια την παράδοσιν υμών" (Ματθ. ιε',6). Και ο ευαγγελιστής Μάρκος σημειώνει: "Μάτην δε σέβονταί με, διδάσκοντες διδασκαλίας εντάλματα ανθρώπων. Αφέντες την εντολήν του Θεού κρατείτε την παράδοσιν των ανθρώπων. (Μάρκ. ζ' 7-8). Θα ήθελες, λοιπόν, κ. Ορθόδοξε, να συζητήσουμε γι’ αυτήν την Παράδοσιν;

Ορθόδοξος: Και βέβαια δέχομαι να συζητήσουμε το θέμα της Παραδόσεως. Βιάστηκες όμως να χαρακτηρίσεις την Ιεράν Παράδοσιν της Ορθοδόξου Εκκλησίας ως ασκόν του Αιόλου που σκορπίζει συμφορές. Όσο για τα εδάφια που μου ανέφερες έχω να σου είπω ότι εις αυτά πρόκειται: Πρώτον: περί ανθρωπίνων παραδόσεων. Δεύτερον: ότι οι παραδόσεις αυτές ακύρωναν το Λόγο του Θεού. Η δική μας Ιερά Παράδοσις όχι μόνον δεν ακυρώνει τον Λόγον του Θεού, αλλά αποτελεί μέρος αυτού. Είναι ισόκυρη προς την Γραφήν.