Ιερά Μητρόπολη Σιδηροκάστρου. Ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας.

Τρίτη 3 Μαρτίου 2015

ΙΕΡΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΑΙΑ. Ο λόγος του Θεού περιλαμβάνει και την Αγίαν Γραφήν και την Ιεράν Παράδοσιν.

Αιρετικός: Θα ήθελες, κ. ορθόδοξε, να συζητήσουμε περί της Παραδόσεως; Το θέμα αυτό είναι ίσως η βασικώτερη διαφορά ανάμεσα στην λεγόμενη Ορθόδοξη Εκκλησία και στην δική μας την Ευαγγελική. Η Παράδοσις, πιστεύομεν εμείς, είναι σαν τον ασκόν του Αιόλου. Αν τον ανοίξεις, ξεσπούν οι συμφορές. Όλες οι πλάνες της Ορθόδοξης Εκκλησίας προέρχονται ακριβώς από τις Παραδόσεις. Εμείς δεχόμεθα μόνον τον Λόγον του Θεού κι όχι τις Παραδόσεις οι οποίες και ακυρώνουν τον Λόγον του Θεού. Και προς απόδειξιν των λόγων μου σου φέρνω τα εξής χωρία εκ της Κ.Δ. "Διατί και υμείς παραβαίνετε την εντολήν του Θεού δια την παράδοσιν υμών;" (Ματθ. ιε', 3). Και ολίγον κατωτέρω: "Και ηκυρώσατε τον Λόγον του Θεού δια την παράδοσιν υμών" (Ματθ. ιε',6). Και ο ευαγγελιστής Μάρκος σημειώνει: "Μάτην δε σέβονταί με, διδάσκοντες διδασκαλίας εντάλματα ανθρώπων. Αφέντες την εντολήν του Θεού κρατείτε την παράδοσιν των ανθρώπων. (Μάρκ. ζ' 7-8). Θα ήθελες, λοιπόν, κ. Ορθόδοξε, να συζητήσουμε γι’ αυτήν την Παράδοσιν;

Ορθόδοξος: Και βέβαια δέχομαι να συζητήσουμε το θέμα της Παραδόσεως. Βιάστηκες όμως να χαρακτηρίσεις την Ιεράν Παράδοσιν της Ορθοδόξου Εκκλησίας ως ασκόν του Αιόλου που σκορπίζει συμφορές. Όσο για τα εδάφια που μου ανέφερες έχω να σου είπω ότι εις αυτά πρόκειται: Πρώτον: περί ανθρωπίνων παραδόσεων. Δεύτερον: ότι οι παραδόσεις αυτές ακύρωναν το Λόγο του Θεού. Η δική μας Ιερά Παράδοσις όχι μόνον δεν ακυρώνει τον Λόγον του Θεού, αλλά αποτελεί μέρος αυτού. Είναι ισόκυρη προς την Γραφήν.


Αιρετικός: Πώς αποτελεί η Παράδοσις μέρος του Λόγου του Θεού; Όλοι ξέρουμε ότι άλλο ο Λόγος του Θεού και άλλο η Παράδοσις. Αυτό το δέχεται και η Ορθόδοξος Εκλησία, ότι δηλαδή απ' τη μια μεριά έχουμε τον Λόγο του Θεού και απ' την άλλη την Παράδοσιν, που είναι κάτι άλλο από τον Λόγο του Θεού.

Ορθόδοξος: Πέφτεις έξω, αγαπητέ. Μπερδεύεις δυό πράγματα διάφορα μεταξύ τους. Όταν λέγεις Λόγος Θεού, εννοείς τον γραπτόν Λόγον του Θεού που περιλαμβάνεται μέσα στην Πάλαιαν Διαθήκην και Καινή Διαθήκη [Εφεξής θα σημειώνουμε δια του Π.Α την Παλαιάν Διαθήκην,δια του Κ.Δ την Καινήν Διαθήκην, δια του Α.Γ. την Αγίαν Γραφήν και δια του Ι.Π. την Ιεράν Παράδοσιν.] Ξεχνάς ότι αυτός ονομάζεται γραπτός Λόγος του θεού. Ομιλείς λοιπόν περί Λόγου του Θεού γενικώς και αορίστως και αποφεύγεις να μιλήσεις περί γραπτού Λόγου του Θεού, διότι αν είπεις: "γραπτός Λόγος του Θεού", θα καταλάβει ο καθένας ότι άρα υπάρχει και προφορικός Λόγος του Θεού. Θέλεις μάλλον να είπεις ότι: Ο Λόγος του Θεού είναι μόνον γραπτός.

Αιρετικός: Βεβαιότατα. Ο Λόγος του Θεού ήταν και είναι μόνον γραπτός.

Ορθόδοξος: Εννοείς ως Λόγον του Θεού την Αγίαν Γραφήν και μόνον; Μπορείς να μου αποδείξεις βάσει της Α.Γ. ότι η Α.Γ. μόνη είναι όλος και ο μόνος Λόγος του Θεού, οπότε δεν θα υπήρχε θέσις για την Παράδοσιν;

Αιρετικός: Δεν μπορώ να σου το αποδείξω, αλλ’ είναι κάτι αυτονόητο, κάτι που όλοι το δεχόμεθα.

Ορθόδοξος: Δεν είναι τίποτε αυτονόητον, ούτε όλοι το δεχόμεθα έτσι. Οφείλεις να το αποδείξεις. Αν θα έχεις λίγη υπομονή, θα ιδείς ότι και η ίδια η Α.Γ. ήταν κάππροφορική Παράδοσις και μετά κατεγράφη. Αιρετικός: Εγώ ξέρω ότι ο Λόγος του Θεού είναι γραπτός και μόνον γραπτός, όχι δηλ. προφορικός και ότι η Παράδοσις είναι προφορική και μόνον προφορική. Τα δυό αυτάείναι αντίθετα μεταξύ τους. Το ένα ακυρώνει το άλλο, όπως λέγειο Κύριος στα εδάφια Ματθ. ιε, 3, 6.

Ορθόδοξος: Πρώτον: δεν μπορείς να αποδείξεις ότι ο Λόγος του Θεού είναι μόνον γραπτός. Δεν μπορείς να αποδείξεις ότι η Α.Γ. είναι όλος ο Λόγος του Θεού. Εγώ μπορώ να σου αποδείξω ότι η ίδια η Α.Γ. ήταν προηγουμένως Παράδοσις προφορική που κάποτε κατεγράφη.

Αιρετικός: Αυτό, φυσικά, το δέχομαι. Θέλω να είπω όμως ότι άπαξ και κατεγράφη έπαυσε να είναι παράδοσις και έγινε Γραφή. Ο,τι έμεινε εκτός Γραφής είναι απορριπτέον και δεν έχει κύρος, διότι δεν έχουμε καμμιά εγγύησιν ότι διετηρήθη ακέραιον και δεν αλλοιώθηκε, αφού ξέρουμε ότι τα μεν γραπτά διατηρούνται ακέραια τα δε προφορικά αλλοιώνονται όχι μόνον από τον ένα χρόνο στον άλλο, αλλά και από τον ένα μήνα στον άλλο κι απ' την μια εβδομάδα στην άλλη κι από τη μία ημέρα στην άλλη.

Ορθόδοξος: Οφείλεις να αποδείξεις τις εξής προτάσεις: Ότι όλα τα γραπτά διατηρούνται αναλλοίωτα. Άρα και η Α.Γ. διετηρήθη αναλλοίωτη. Ότι, όλα τα προφορικά αλλοιώνονται, άρα και η Παράδοσις αλλοιώθηκε. Άλλωστε για το σημείο αυτό θα μιλήσουμε διεξοδικώς μετ' ολίγον.

Αιρετικός: Αυτά είναι σοφίσματα. Ας μη τα συζητάμε. Θέλω τώρα να παρατηρήσω για κείνο που είπες στην αρχή ότι δηλ. η Παράδοσις συμπληρώνει την Γραφήν και ότι είναι ισόκυρη. Όλοι ξέρουμε ότι οι Παραδόσεις αλλάζουν από εποχή σε εποχή και από τόπο σε τόπο. Ενώ η Αγία Γραφή δηλ. ο Λόγος του Θεού δεν αλλάζει, δεν μεταβάλλεται δεν αλλοιώνεται, αλλά, κατά την ίδια την Γραφήν, "μένει εις τον αιώνα" (Α' Πέτρ. α' 25) και δεν παρέρχεται (Ματθ. κδ' 35). Εφόσον, λοιπόν, αι Παραδόσεις ποικίλλουν και αλλάσσουν δεν μπορεί να είναι Λόγος Θεού. Εκτός εάν στην αμηχανία σου να απαντήσεις επινοείς νέα σοφίσματα.

Β. Υπό ποίες έννοιες δέχεται η Ορθόδ. Εκλησία την Ι.Π.;

Ορθόδοξος: Αγαπητέ, δεν πρόκειται για σοφίσματα αλλά για καθαρές έννοιες τις οποίες δεν σκέφθηκες ποτέ επειδή σου διέστρεψαν τον νουν οι διδάσκαλοι σου. Δεν έχεις ορθές ούτε ακριβείς έννοιες ούτε για την Αγία Γραφή ούτε για την Ιεράν Παράδοσιν. Δεν γνωρίζεις τι είναι Παράδοσις και τι δέχεται η Ορθόδοξος Εκκλησία σαν Ιεράν Παράδοσιν, υπό ποίανέννοιαν εννοεί η Ορθόδοξος Εκκλησία την Παράδοσιν. Γι αυτό θα χρειασθεί να σου αναπτύξω τι είναι Παράδοσις, ποίες οι έννοιες της και ποίαν παράδοσιν δέχεται η Ορθόδοξος Εκκλησία ως Ιεράν Παράδοσιν ισόκυρον προς την Γραφήν, αλλά και τι συμβαίνει με τις Παραδόσεις που ποικίλλουν και μεταβάλλονται. Εσύ πάντως οφείλεις να αποδείξεις αν μπορείς σαν μεταβαλλόμενη εκείνην την Παράδοσιν που δέχεται η Ορθ. Εκκλησία σαν ισόκυρη και άρα αμετάβλητη. Τότε θα έχεις δίκαιον.

Αιρετικός: Ώστε η Ορθ. Εκκλησία έχει άλλην Παράδοσιν ισόκυρον και αμετάβλητην και άλλη που ποικίλλει και μεταβάλλεται;

Ορθόδοξος: Σου είπα ήδη ότι πρώτα πρέπει να μάθεις ποιες έννοιες της Παραδόσεως έχει η Εκκλησία μας και μετά να αποφανθείς και να την πολεμήσεις. Υπάρχει δηλαδή ο κίνδυνος να πολεμήσεις μίαν έννοιαν της Παραδόσεως, την οποίαν ούτε η Ορθόδοξος Εκκλησία παραδέχεται. Γι' αυτό θα πρέπει να ακολουθήσουμε μία συστηματική έρευνα γύρω από την Παράδοσιν. Να εξετάσουμε ποια η έννοια της Παραδόσεως και ποιες διακρίσεις κάνει η Ορθόδοξη Εκκλησία στην έννοια της Παραδόσεως.

Αιρετικός: Το δέχομαι. Ας αρχίσουμε λοιπόν από την πρωταρχική έννοια της Παραδόσεως.

Γ. Τι είναι Παράδοσις;

Ορθόδοξος: Λεκτικά η λέξις Παράδοσις κατά γενικωτάτην σημασίαν είναι και η ενέργεια του παραδίδειν αλλά και κάθε τι που παραδίδεται δηλ. ό,τι πράγμα παραδίδεται. Είναι δυνατόν το παραδεδομένο να είναι κάτι το υλικό ή και το πνευματικόν. Υπό το πνευματικόν εννοούμε διάφορες ιδέες κλπ. Ως προς την μορφήν το παραδοθέν μπορεί να είναι γραπτόν ή προφορικόν. Αυτό το τελευταίον δεν αλλάζει τα πράγματα. Δηλαδή είναι δυνατόν το παραδοθέν προφορικώς να γραφή. Δεν παύει όμως να αποτελεί Παράδοσιν έστω και γραπτήν. Δηλαδή η έννοια της Παραδόσεως δεν παύει να υπάρχει στα γραπτά. Και τα γραπτά είναι Παράδοσις, αλλά γραπτή. Ως προς την προέλευσίν της είναι δυνατόν αυτή να προέρχεται από τον ίδιο τον Θεόν και άρα να έχει θείαν αυθεντίαν ή από τους ανθρώπους. Έτσι μιλάμε γενικώς περί θρησκευτικών, εθνικών, οικογενειακών κλπ. Παραδόσεων. Αυτά γενικώς περί Παραδόσεως. Όμως ειδικώτερα στο θέμα μας περί Παραδόσεως παρατηρούμεν ότι ο Κύριος την διδασκαλίαν του και τα θαύματα του τα μετέδωσε στους αποστόλους προφορικώς, αφού ουδέν γραπτόν μας άφησε ο ίδιος. Τι, λοιπόν; Όταν οι απόστολοι κατόπιν κατέγραψαν μερικές διδασκαλίες και έργα Του, δηλαδή τις παραδόσεις Του, τα γραπτά αυτά έπαψαν να είναι Παράδοσις; Έπαυσαν μόνον να είναι προφορικά. Απετέλεσαν γραπτήν παράδοσιν. Ότι δε εθεωρούντο, και τα γραπτά Παράδοσις αποδεικνύεται, εκτός των άλλων, και από τα λόγια του αποστόλου Παύλου, ο οποίος παραγγέλλει εις τους Θεσσαλονικείς "στήκετε και κρατείτε τας παραδόσεις, ας παρελάβετε, είτε δια λόγου είτε δι' επιστολής ημών." (Β' Θεσσαλ. β' 15). Δηλαδή τις παραδόσεις του χαρακτηρίζει αδιαφόρως και αδιακρίτως ως "είτε δια λόγου είτε δι' επιστολής ημών", ήτοι προφορικός ή γραπτός. Επομένως παράδοσιν εννοούμεν, ασχέτως καταγραφής της πάσαν διδασκαλίαν του Κυρίου. Υπό μίαν ειδικωτέραν σημασίαν συνηθίσαμε να ονομάζομε Παράδοσιν τας αμετάβλητους διδασκαλίας του Κυρίου που δεν κατεγράφησαν στην ΚΔ. Υπό μίαν ευρυτέραν έννοιαν ονομάζομεν και εμείς και σεις τα εκκλησιαστικά καθεστώτα που ποικίλλουν και μεταβάλλονται. Αυτά τα τελευταία δεν τα διδάσκει η Ορθόδοξη Εκκλησία σαν ισόκυρα προς την Γραφήν. Όταν κατηγορείτε την Εκκλησία ότι η Παράδοσίς της μεταβάλλεται, δεν ωφελείσθε εις τίποτα, διότι ή ίδια η Εκκλησία διδάσκει ότι αυτή η Παράδοσις, των εκκλησιαστικών καθεστώτων δηλαδή, μεταβάλλεται και ποικίλλει. Δηλαδή η Εκκλησία δεν θεωρεί ισόκυρον προς την Γραφήν τα εκκλησιαστικά καθεστώτα. Η Ορθόδοξη Εκκλησία κάνει διάκρισιν της Παραδόσεως εις στενήν, δηλαδή την ισόκυρον, και ευρείαν δηλαδή τα Εκκλησιαστικά καθεστώτα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η ευρεία δεν είναι υποχρεωτική δια τους πιστούς.

Αιρετικός: Σε άκουσα με προσοχήν, αλλά πιστεύω ότι η διάκρισις αυτή που κάνεις στην Παράδοσιν είναι επινόησις της στιγμής μερικών για να ξεφύγετε τον σκόπελον και ότι η Ορθόδοξος Εκκλησία δεν κάνει επισήμως αυτήν την διάκριση. Η διάκρισις αυτή δεν αποτελεί διδασκαλίαν της Ορθοδόξου Εκκλησίας.

Ορθόδοξος: Πέφτεις έξω, αγαπητέ. Αυτό είναι το γνήσιον φρόνημα της Εκκλησίας όπως εξ άλλου διατυπώνεται και στις Δογματικές της. Έτσι ο μεν Ανδρούτσος στην "Δογματικήν της Ορθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας", στην σελίδα 3, γράφει: "Είπομεν, ότι τα δόγματα είναι η έκφρασις του περιεχομένου της πίστεως, τούτο δ' αποτελεί το πρώτον και ουσιώδες αυτών γνώρισμα. Αλλά μην το περιεχόμενον της πίστεως πορίζει ημίν η Αποκάλυψις, ήτοι η του Κυρίου και των Αποστόλων διδασκαλία ή από γενεάς εις γενεάν παραδιδομένη και εν τε τη Γραφή και εν άλλοις μνημείοις αποτεταμιευμένη, η Παράδοσις εν ευρεία εννοία. Είναι φανερόν, ότι πάν δόγμα πρέπει να είναι απηρυσμένον από της πηγής της Αποκαλύψεως, ήτις νοούμενης της Παραδόσεως εν στενή εννοία, εν αντιθέσει προς την έγγραφον διδασκαλίαν της Αγίας Γραφής, ως περιλαμβανούσης διδάγματα περί πίστεως, ή ουδαμώς ή σκιωδώς περιεχόμενα εν τη Γραφή δύναται να διακριθή εις δύο ισοκύρους κατά πάντα πηγάς, την αγίαν Γραφήν και την Ιεράν Παράδοσιν εν στενή εννοία". Και ο Μεσολωράς εις την Συμβολικήν του (Τομ. Β', Τευχ. Α', σελ. 69) γράφει: "Αποστολική κυρίως Παράδοσις είναι ο μη εν τοις Ευαγγελίοις γεγραμμένος, λόγος του Θεού, ο συμπληρών και αναπτύσσων την του Σωτήρος διδασκαλίαν". Και εις την σελίδα 70, ο ίδιος γράφει: "Την Αποστολικήν Παράδοσιν αύθις, δυνάμεθα να διαιρέσωμεν εις θείαν αποστολικήν, καθ' ήν οι απόστολοι εκήρυττον αληθείας μη γεγραμμένας εν τη Κ.Δ. αλλά τας οποίας ήκουσαν, εδιδάχθησαν, υπό του Κυρίου, και εις ανθρώπινον αποστολικήν, καθ' ήν οι απόστολοι ως ιδρυταί εκκλησιών και ποιμένες ηρμήνευον τα του Σωτήρος λόγια, και ερρύθμιζον, ή εθέσπιζον, διάφορα δογματικά ή λειτουργικά νόμιμα". Και στη σελίδα 65 σημειώνει: Τα διάφορα ήθη και έθιμα της Εκκλησίας και η ταύτης ευπρέπεια και τάξις και διοίκησις, ήτις υπόκειται εις τροποποίησιν, είναι παράδοσις εν δευτέρα μοίρα". Αλλά και προ τούτων, των νεωτέρων δογματολόγων της Εκκλησίας, ο Ευγένιος Βούλγαρις εις το "Θεολογικόν" του γράφει τα εξής για την παράδοσιν της Εκκλησίας." Άγραφα της Εκκλησίας νόμιμα τας παραδόσεις, προείπεν ο Βασίλειος (Περί πνεύμ. κεφ. κζ') διττή δε η παράδοσις, θεία τε και ανθρωπινή. Και θεία μεν, ής αρχηγός ο Θεός ανθρωπίνη δε, ης οι άνθρωποι. Η δε ανθρωπινή αύθις διττή, η μεν αποστολική, η δε εκκλησιαστική και αύτη μεν την αρχήν οίδε παρά των διαδεξαμένων τους αποστόλους εκείνη δε παρά των αποστόλων αυτών ών διττώς θεωρουμένων, ή ως κηρύκων, ών υπό Χριστού ακηκόασιν, ή ως ποιμένων, ών εκκλησιών διοικείν ειλήφασιν. ει μεν κατά τον α' λόγον παραδεδώκασί τίνα, η τούτων παράδοσις θεία ουκ ανθρωπίνη νομίζεται, ει δε ως ποιμένες τα προς οικοδομήν της υπ' αυτούς εκκλησίας τείνοντα τεθεσπίκασιν, η παράδοσις ανθρωπίνη έσται αποστολική, οία δή και η παρά των διαδεξαμένων αυτούς πατέρων, ανθρωπίνη ακούει εκκλησιαστική. Φανερά δε ταύτα εν τοις ειρημένοις τω Παύλω (Α' Κορινθ. κεφ. Ζ) "τοις δε γεγαμηκόσι παραγγέλλω ουκ εγώ, αλλ’ ο Κύριος, γυναίκα υπό ανδρός μη χωρισθήναί" και παρακατιών, "τοις δε λοιποίς εγώ λέγω, ουχ ο Κύριος". Εν οις δια μεν του πρώτου θείαν παράδοσιν εξέφερεν, άτε δή κήρυξ των υπό Θεού νομοθετημένων "δια δε του δευτέρου αποστολικήν ιδίαν παράδοσιν συ-νεστήσατο, αφ' εαυτού το πρέπον, και μάλλον εικός διορίσας" (Θεολογικόν, σελ. 39).

Αιρετικός: Άκουσα με προσοχήν τα πειστήρια σου ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία όντως κάνει διάκρισιν της Παραδόσεως εις ευρείαν και στενήν. Επείσθην ότι τούτο αποτελεί διδασκαλίαν της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Πώς όμως θα διακρίνουμε ποια είναι η ευρεία και ποια η στενή, ποια είναι η ισόκυρος προς την Γραφήν και ποια δεν είναι;

Ορθόδοξος: Κατ' αρχήν η ίδια η Εκκλησία είναι όχι απλώς ο φορεύς της παραδόσεως αλλ' αυτή η ένσαρκος και έμψυχος και ζώσα εις τους αιώνας Παράδοσις. Είναι η αρμοδία να ερωτά τη συνείδησίν της και δια των κανονικών οργάνων της, του σώματος των επισκόπων, δηλαδή της Ιεραρχίας, να αποφαίνεται εκάστοτε σχετικώς. Είναι ο αλάθητος κριτής και δικαστής για να αποφαίνεται περί των δογμάτων και της ηθικής βάσει του Λόγου του Θεού. Η ίδια είναι ο ζων και ένσαρκος Λόγος του Θεού. Αν όμως θελήσουμε σαν παρατηρηταί να εντοπίσουμε τα χαρακτηριστικά στοιχεία της ισοκύρου Παραδόσεως, αυτά είναι: Πρώτον: το ότι η ισόκυρος Παράδοσις είναι εκείνη η οποία συμπληρώνει την Γραφή. Για το ότι δε αυτό το στοιχείον της Παραδόσεως αποτελεί πράγματι διδασκαλίαν της Ορθοδόξου Εκκλησίας σας παραπέμπω στον Μεσολωρά (Συμβολ. Τόμ. Β' Τεύχ. Α' σελ. 69), ο οποίος ρητώς παραδέχεται ότι η Παράδοσις και "συμπληροί" και "αναπτύσσει" την Κ.Δ. Ο ίδιος δέχεται ότι αι πηγαι της Ορθόδοξης Θρησκείας είναι δύο η Αγία Γραφή (Π. & Κ. Δ.) και η ιερά Παράδοσις, ήτοι η αποστολική, η συμπληρούσα την Γραφήν" (αυτόθ. σελ. 33) και ότι "η Παράδοσις συμπληροί και ερμηνεύει αλαθήτως την Γραφήν (αυτόθ. σελ. 68). Ο δε Ανδρούτσος ομιλεί περί της Παραδόσεως "ως περιλαμβανούσης διδάγματα περί πίστεως, ή ουδαμώς ή σκιωδώς περιεχόμενα εν τη Γραφή". Και εις την Συμβολικήν του ομιλεί για διδάγματα, τα οποία "ελλείπουσιν εν τη Γραφή". (Συμβολική σελ. 114 Β' εκδ.). Δεύτερον στοιχείον της ισοκύρου Παραδόσεως: Είναι το ότι αυτή η Παράδοσις διασαφεί όσα σκιώδη και αμυδρά περιέχονται εις την Γραφήν. Ότι δε και το στοιχείον αυτό θεωρεί η Ορθόδοξος Εκκλησία ως ουσιώδες της ισοκύρου Παραδόσεως φαίνεται εξ όσων γράφει σχετικώς ο Ανδρούτσος: "Λέγομεν τα εις την πίστιν αφορώντα, εννοούντες ως πηγήν του θείου λόγου ουχί πάσαν παράδοσιν αλλά μόνον την δογματικήν την περιλαμβάνουσαν διδάγματα πίστεως ενδεώς και αμυδρώς φερόμενα εν τη Γραφή, και χρησιμεύουσαν τούτο μεν προς συμπλήρωσιν της Γραφής, τούτο δε προς ερμηνείαν των γενικώς και αμυδρώς εν ταύτη φερομένων. Ότι τα τοιαύτα διδάγματα αποτελούσι μέρος ισόκυρον της Χριστιανικής γνώσεως, πείθεταί τις αναλογιζόμενος....". (Δογματ. σελ. 7-8). Και στην Συμβολικήν του διευκρινίζει:" Παράδοσιν λέγοντες εννοούμεν πάντα τα δόγματα, άτινα, ή ελλείπουσιν, ή όλως εσκιασμένως και αμυδρώς φέρονται εν τη Γραφή δυνάμει εν αυτή εγκείμενα και δεόμενα του φωτός της Ιεράς Παραδόσεως, όπως περιβληθώσι την προσήκουσαν τω δόγματι ενάργειαν..." (Συμβολική σελ. 114 έκδ. Β'). Τρίτο στοιχείον της ισοκύρου Παραδόσεως είναι το ότι αυτή ως διδασκαλία μεν αποτελεί το μόνον ασφαλές κριτήριον και ως φορέας ένσαρκος, ζων και έμψυχος της Παραδόσεως, ήτοι ως Εκκλησία αποτελεί τον αλάθητον κριτήν και δικαστήν, ο οποίος διακρίνει αυθεντικώς το γνήσιον από το νόθον, το οποίον και απορρίπτει ενώ "φρουρεί και διαφυλάττει το γνήσιον αναλλοίωτον και αμετάβλητον. Ότι δε τούτο αποτελεί θέσιν της ορθοδόξου Εκκλησίας μαρτυρεί ο Ανδρούτσος: " Η εκ των πηγών της Αποκαλύψεως Χριστιανική γνώσις ανάγκη να μετοχετευθή αθόλωτος και διαυγής εις τας καρδίας των πιστών, διότι μόνον ούτω δύναταί τις να πορισθή πεποίθησιν ασφαλή, ότι κατέχει ανόθευτον την διδασκαλίαν του Κυρίου. Το αλάνθαστον τούτο μέσον δεν δύναται να είναι ο άνθρωπος, οευχερώς πλανών και πλανώμενος, ως αντί παντάλλου δεικνύουσιν αι εν τη εξηγήσει της Γραφής διατων ερμηνευτών, και οι πολυειδείς αιρεσιάρχαι, οι ερείδοντες πάντες επί της Γραφής τα εναντία αυτών συστήματα, αλλ’ ανωτέρα τις θεοσύστατος αυθεντία μαρτυρούσα μεν περί του κύρους της Γραφής και της Παραδόσεως και διασώζουσαασινείς (αβλαβείς) μεταδίδουσα δε πιστήν και ανόθευτον την εν αυτοίς δογματικήν και ηθικήν διδασκαλίαν (Συμβολική σελ. 124, β' έκδ.). Ότι δε φορεύς της Γραφής και της Παραδόσεως είναι η ένσαρκος, έμψυχος, ζώσα Γραφή και Παράδοσις δηλ. η Εκκλησία, ενώ τα γραπτά (Γραφή) ή προφορικά (Παράδοσις) θα ήσαν "άψυχοι φορείς ιδεών και εννοιών διδάσκει σαφώς ο Ανδροδια των εξής: "Ότι δε και η Παράδοσις άνευ της Εκκλησίας ουδαμώς θα ηδύνατο να διασωθή ακέραια και απηλλαγμένη κηρών (καταστροφών), όσα ο συνεπάνεται ο χρόνος και αι πολυειδείς των ανθρώπων πλάναι και κακοβουλίαι, είνε παντί ποφανερόν. Η Παράδοσις εύρε τον ανεπισφαλή αυτής Φορέα και Ερμηνέα εν τη Εκκλησία, ήτις κατά τον λόγον τούτον είναι ένσαρκος παράδοσις. Ούτω δ' αχωρίστως Εκκλησία και Παράδοσιςηνωμένοι ευχερώς εναλλάσσονται, και η μέν Παράδοσις καλείται Εκκλησία, ως εκ του περιέχοντος, ήτοι ως φερομένη άμα και βεβαιούμενη υπό της Εκκλησίας, η δε εξηγουμένη και υποτυποαυτήν Εκκλησία καλείται Παράδοσις, ως εκ του περιεχομένου, ως ουδέν δηλονότι έτερον, ή τα υπό των αποστόλων διδάσκουσα". (Συμβολική, σΤέταρτον ουσιώδες στοιχείον της ισοκύρου Παραδόσεως "είναι η αυθεντική ερμηνεία και εξήγησις παντός δυσνόητου και ασαφούς χωρίου της Γραφής". Την πίστιν αυτήν της Ορθοδόξου Εκκλησίας αποδίδει ως εξής ο Ανδρούτσος:" Η Παράδοσις είναι το άριστον εις κατανόησιν της Γραφής εξηγητικόν υπόμνημα, επιρρίπτουσα φως επί τα ασαφή και σκοτεινά και καθιστώσα φωτεινά τα άλλως αδιόρατα εις τον παρατηρητήν, και εν γένει διανοίγουσα τους οφθαλμούς, όπως ενίδωσι την χριστιανικήν διδασκαλίαν. (Συμβολική, σελ. 116 β' έκδ.). Το ίδιο υποστηρίζει κατά της Εκκλησίας "των πονηρευομένων, ως φαίνεται γεγονυία αναμφιβόλως ή των αιρετικών, και μάλιστα των από Καλουίνου (δηλ. Καλβίνου), (οι ουκ αισχύνονται παρά της Εκκλησίας μανθάνειν, έπειτα ταύτην πονηρώς αποκρούεσθαι)", ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Δοσίθεος διατυπώνων ως εξής εις τον Όρον β' της Ομολογίας του "Πιστεύομεν την θείαν και ιεράν Γραφήν είναι θεοδίδακτον, και δια τούτο ταύτη αδιστάκτως πιστεύειν οφειλομεν, ούκ άλλως μέντοι, αλλ' ή ως η Καθολική Εκκλησία ταύτην ηρμήνευσεν και παρέδωκεν. Πάσα γάρ αιρετικών βδελυρία δέχεται μεν την θείαν Γραφήν, παρεξηγείται δ' αυτήν μεταφοραίς και ομωνυμίαις και σοφίσμασι σοφίας ανθρωπινής χρωμένη, συγχέουσα τα ασύγχυτα και παίζουσα εν ού παικτοίς. Άλλως γάρ αν, άλλου άλλην οσημέραι περί αυτής γνώμην εσχηκότος, ούκ αν είη η Καθολική Εκκλησία, Χριστού χάριτι, έως της σήμερον Εκκλησία μίαν γνώμην έχουσα περί πίστεως και αεί ωσαύτως και απαρασαλεύτως πιστεύουσα, αλλ' εσχίσθη αν εις μυρία και αιρέσεσιν υπέκειτο, και μηδ' ήν η Εκκλησία αγία, στύλη και εδραίωμα της αληθείας, άσπιλος τε και ρυτίδος χωρίς" (Δοσιθέου Ιεροσολύμων, Ομολογία Πίστεως, όρος β' εν Καρμίρη Ιωάννου, Τα δογματικά και Συμβολικά μνημεία της Ορθοδόξου Εκκλησίας σελ. 747).

Αιρετικός: Με όσα ανέφερες μου απέδειξες ότι όντως η Ορθόδ. Εκκλησία δέχεται Παράδοσιν ισόκυρον προς την Γραφήν, ότι δηλ. αυτή η Παράδοσις πρώτον συμπληρώνει την Γραφήν. Δεύτερον ότι διασαφεί τα σκιώδη, καλύπτεσαι δε, διότι μη λησμονείς ότι οφείλεις να μου αποδείξεις τώρα όχι πλέον ότι αυταί είναι αι θέσεις της Ορθοδοξίας, αλλ' ότι αυταί αι θέσεις είναι και αι ορθαί.

Ορθόδοξος: Ήτο αναγκαίον στον διάλογο μας να σου εκθέσω ακριβώς ποιες οι θέσεις της Εκκλησίας μου, διότι σεις οι "Ευαγγελικοί" ή Προτεστάνται, δεν μπορείτε να πολεμήσετε τις ακριβείς θέσεις της Ορθοδοξίας, αλλά πρώτον τις νοθεύετε, τις αλλοιώνετε και μετά πολεμάτε άλλες θέσεις, τις αλλοιωμένες.

Δ. Είναι η Αγία Γραφή ο πλήρης Λόγος του Θεού;

Αιρετικός: Μπορείς να μου αποδείξεις την ορθότητα των ορθοδόξων θέσεων επί της Παραδόσεως, ότι δηλαδή συμπληρώνει την Γραφήν; Μπορείς να μου αποδείξεις ότι η Γραφή δεν είναι πλήρης και αυτάρκης και ότι έχει ανάγκην από συμπλήρωμα;

Ορθόδοξος: Βεβαίως και ιδού πώς. Πρώτον: Όλοι δέχονται και σύ δέχεσαι τον περιστατικό χαρακτήρα της Αγίας Γραφής γενικώς και ειδικώς της Καινής Διαθήκης. Οι συγγραφείς της δεν κωδικοποίησαν την πίστιν δεν συνέγραψαν συστηματικά έργα εν αυστηρά αλληλουχία και πληρότητι. Τα γραπτά τους δεν εξήντλησαν όσα ήξεραν ή όσα εκήρυτταν. Οι Απόστολοι έλαβαν αφορμάς από ωρισμένα μόνον γεγονότα και έγραψαν. Όχι για να εξαντλήσουν τα παρουσιαζόμενα θέματα ή όλα τα θέματα, αλλά για να αντιμετωπίσουν ωρισμένας μόνον ανάγκας των εκκλησιαστικών κοινοτήτων. Αν παρουσιάζονταν άλλες ανάγκες θα έγραφαν άλλα από τον πλούτον των διδαγμάτων που είχαν αποθησαυρίσει μέσα τους. Έτσι π.χ. παίρνει αφορμήν ο Παύλος απ' όσα του έγραψαν οι Κορίνθιοι για την σχέση ανδρός και γυναικός και τους απαντά πάνω σ' αυτό ειδικά το θέμα (Α' Κορ. ζ' 1). Ή, πληροφορείται για συμπτώματα πορνείας που εμφανίστηκαν στην Κόρινθο μεταξύ των πιστών και γράφει γι' αυτό το αμάρτημα εξ αφορμής των φημών που κυκλοφόρησαν και ήρθαν στα αυτιά του. (Α' Κορ. ε' 1). Αλλοιώς δεν θα έγραφε. Και μολονότι έγραψε δεν σημαίνει ότι εξήντλησε το θέμα, ότι δηλ. έγραψε πραγματείαν συστηματικήν περί πορνείας ή συστηματικώς και εξαντλητικώς περί της χριστιανικής αντιλήψεως περί πορνείας. Απλώς εξέθεσε ωρισμένας σκέψεις του εξ αφορμής ειδικής. Αυτά για τις επιστολές. Όσον για τα Ευαγγέλια, ούτε αυτά ήσαν συστηματική και πλήρης περιγραφή των λόγων και έργων του Χριστού. Μερικά απ' αυτά αναφέρει ο ένας, άλλα ο άλλος, ο καθείς με την ιδικήν του ιδιοσυγκρασίαν, ψυχοσύνθεσιν, ικανότητα, χαρακτήρα, τρόπον, σκοπόν. Ότι δε παρ' όλα όσα έγραψαν οι τρεις συνοπτικοί Ευαγγελισταί (Ματθαίος, Μάρκος και Λουκάς) και παρ' όλα όσα έγραψε συμπληρωματικά ο τελευταίος ευαγγελιστής ο Ιωάννης, δεν εξηντλήθησαν τα θέματα γύρω από τον Ιησούν Χριστόν, ο Ιωάννης ομολογεί εις το τέλος του Ευαγγελίου του, τα εξής, που είναι πολύ διαφωτιστικά για το θέμα μας. "Έστιν δε και άλλα πολλά α εποίησεν ο Ιησούς, άτινα εάν γράφηται καθ εν, ουδ' αυτόν οίμαι τον κόσμον χωρήσειν τα γραφόμενα βιβλία" (Ιωάν. κά, 25). Αυτά τα λέγει ο τελευταίος Ευαγγελιστής. Εξ άλλου, η σωζόμενη "Γραφή σου" δεν είναι μάλλον πλήρης. Φαίνεται ότι απωλέσθησαν μερικά της βιβλία. Αυτό το συμπεραίνομεν εκ των εξής. Πρώτον: Εκ του προλόγου του κατά Λουκάν Ευαγγελίου πληροφορούμεθα ότι "πολλοίεπεχείρησαν να γράψουν Ευαγγέλια. Ποιοί είναι αυτοί;

Αιρετικός: Εννοεί τους προγενεστέρους συγγράψαντας Ευαγγέλια δηλαδή εκείνα του Ματθαίου και του Μάρκου.

Ορθόδοξος: Απαντάς, φίλε μου, ελαφρά τη καρδία. Τα θέματα αυτά δεν είναι τόσον απλά. Κατά πρώτον, επειδή γράφει ο Λουκάς "πολλοί", ασφαλώς δεν εννοεί μόνον δύο. Αλλοιώς δεν θα έγραφεν "πολλοί". Έπειτα, φαίνεται ότι αυτοί οι "πολλοί" όπως κι ο Λουκάς δεν ήσαν αυτόπται του Ιησού, αφού γράφει ο Λουκάς "καθώς περέδωσαν ημίν οι απ' αρχής αυτόπται και υπηρέται γενόμενοι του λόγου". Αλλ' ο Ματθαίος γνωρίζομεν ότι ήτο αυτόπτης. Άρα αποκλείεται να εννοεί τον αυτόπτην Ματθαίον. Υποστηρίζεται μάλιστα από τους ειδικούς ότι γενικώτερον ο Λουκάς δεν φαίνεται να εγνώριζεν τον Ματθαίον δηλ. το ευαγγέλιόν του.(The Intern Critical Commentary: A.Plummer, A Critical and Exegetical commentary on the Gospel according to S.Luce). Άρα αποκλείεται μάλλον ο Ματθαίος. Μήπως όμως ήτο δυνατόν να εννοεί τον Μάρκον; Οι ειδικοί πάλιν υποστηρίζουν ότι "είναι ήκιστα πιθανόν, ότι ο Λουκάς θα εχαρακτήριζεν ως απλήν απόπειραν σύγγραμμα θεωρούμενον γενικώς ως συγγραφήν των αφηγήσεων του Πέτρου". (F.Godet.Commentaire sur l’ evangile de S.Luc). Αλλά και δι' άλλον λόγον δεν είναι δυνατόν να εννοεί ο Λουκάς τους Ματθαίον και Μάρκον, διότι δηλαδή οι "πολλοί" του Λουκά επεχείρησαν ανατάξασθαι διήγησιν", ενώ, ως παρατηρεί ο Ωριγένης, "Ματθαίος γάρ ουκ επεχείρησεν, αλλ' έγραψεν απο Αγίου Πνεύματος, ομοίως και Μάρκος και Ιωάννης, παραπλησίως δε και Λουκάς". Ο Λουκάς δεν θέλει μάλλον να είπει ότι δεν έγραψαν και ότι μόνον επεχείρησαν, αλλ' ότι δεν έτυχον εγκρίσεως και αναγνωρίσεως τα γραπτά των, καθώς παρατηρεί και πάλιν ο Ωριγένης. "Ώσπερ δε εν τω πάλαι λαώ πολλοί προφητείαν επηγγέλοντο, αλλά τούτων... τινές ήσαν αληθώς προφήται... ούτω και νύν εν τη Καινή Διαθήκη τα ευαγγέλια πολλοί ηθέλησαν γράψαι, αλλ' οι δόκιμοι τραπεζίται ού πάντα ενέκριναν, αλλά τίνα αυτών εξελέξαντο", ως το του Λουκά, ο οποίος συγκαταριθμεί και το ιδικό του έργον μεταξύ τούτων των "πολλών.

Αιρετικός: Αφού δεν πρόκειται για τους δύο συνοπτικούς τον Ματθαίον και τον Μάρκον, τότε θα πρόκειται για τα ευαγγέλια εκείνα για τα οποία μας πληροφορεί πάλιν ο Ωριγένης: το κατ' Αιγυπτίους Ευαγγέλιόν, και το των Δώδεκα, το κατά Βασιλείδην, το κατά Θωμά, ή άλλα. Ο Ωριγένης μάλιστα σημειώνει αφού αναφέρει αυτά τα εξωβιβλικά Ευαγγέλια το εξής: "Ταύτα έστι των επιχειρησάντωντα δε τέσσερα μόνον προκρίνει ή του Θεού εκκλησία". Δηλαδή εγράφησαν, εκυκλοφόρησαν αλλά δεν ενεκρίθησαν υπό της Εκκλησίας.

Ορθόδοξος: Και τούτο είναι απίθανον, επειδή αυτά τα απόκρυφα λεγόμενα συνετάχθησαν μεν και εκυκλοφόρησαν, αλλ' όχι όταν ο Λουκάς έγραφε τον πρόλογον του Ευαγγελίου του. Αυτά συνεγράφησαν κατόπιν, μεταγενεστέρως.

Αλλ' ας έλθωμεν εις την δευτέραν περίπτωσιν μαρτυρούσαν ότι η "Γραφή σου" δεν είναι πλήρης και εξηγούμαι: Εις την προς Κολοσσαείς επιστολήν του ο Παύλος προτρέπει τους Χριστιανούς αυτούς λέγων "και όταν αναγνωσθή παρ' υμίν η επιστολή, ποιήσατε ίνα και εν τη Λαοδικέων εκκλησία αναγνωσθή, και την εκ Λαοδικείας ίνα και υμείς αναγνώτε". (Κολοσ. δ'16). Ποίαν επιστολήν προτρέπει ο Παύλος τους Κολασσαείς να λάβουν εκ της Λαοδικείας; Σώζεται καμία επιστολή του Παύλου προς Λαοδικείς; Αν δεν σώζεται, τότε αναγκαστικά η "Γραφή σου" είναι ελλιπής.

Αιρετικός: Αγνοείς, λοιπόν, ότι η λεγομένη προς Λαοδικείς δεν είναι άλλη από την λεγομένην προς Εφεσίους;

Ορθόδοξος: Παραβλέπεις το γεγονός ότι πρώτος επιγράψας την "προς Εφεσίους" δια του τίτλου" προς Λαοδικείς," υπήρξεν ο αιρετικός Μαρκίων; Δι'ατου μάλιστα τηνπράξιν τον κατηγορείο Τερτυλλιανός (Adversus Marcionemι, V, 17) και επικαλείται την μαρτυρίαν τηωνΕκκλησιών.

Αιρετικός: Γνωρίζω πάντως, ότι πολλοί σήμερον θεωρούν την λεγομένη"προς Εφεσίους" ως την εν τη προς Κολοσσαείς μνημονευομένην προς Λαοδικείς. Έτσι δεν φαίνεται να εχάθη η προς Λαοδικείς, άλλα σώθηκε υπό τον τίτλον "προς Εφεσίους" και επομένως η Γραφή μου δεν είναι ελλιπής. Το πάν εξαρτάται από τον πρό της λεγομένης "προς Εφεσίους". Και σου εξηγώ: Η προς Εφεσίους ωνομάσθηκε προς Εφεσίους επειδή στον πρόλογό της υπάρχει η λέξις "εν Εφέσω". Γράφει δηλαδή: "Παύλος απόστολος Χριστού Ιησού δια θελήματος θεού τοις αγίοις τοις ούσιν εν Εφέσω και πιστοίς εν Χριστώ Ιησού". (Εφεσ. α'. 1). Έ λοιπόν, μάθε όχι αυτή η λέξις "εν Εφέσω" αποτελεί παρεμβολήν και προσθήκην εις το κείμενον. Προς τούτο επικαλούμαι τα σπουδαία χειρόγραφα το Βατικανόν και το Συναϊτικόν εις τα οποία η λέξις "εν Εφέσω" προσετέθη υπό μεταγενέστερος χειρός. Επίσης ο Μ. Βασίλειος προτιμά την παράλειψιν του "εν Εφέσω" πληροφορών ότι "ούτω και οι προ ημών παραδεδώκασι και ημείς εν τοις παλαιοίς των αντιγράφων ευρήκαμεν" (Κατ' Ευνομ. II, 19).

Ορθόδοξος: Ακόμη και αν η φράσις "εν Εφέσω" ήτο προσθήκη μεταγενέστερα και πάλιν αυτό θα εσήμαινε ότι η "προς Εφεσίους" δεν είναι η προς Εφεσίους. Πώς όμως θα μου αποδείξεις ότι η λεγομένη "προς Εφεσίους" είναι η προς Λαοδικείς," Για να φθάσεις σ' αυτό πρέπει να κάνεις άλμα. Και τούτο διότι οι ερευνητές υποστηρίζοντες ότι η λεγομένη "προς Εφεσίους" δεν είναι τοιαύτη, υποστηρίζουν ότι είναι εγκύκλιος επιστολή προς πολλάς εκκλησίας και άρα όχι ειδική προς Λαοδικείς. Τον τίτλον της "προς Λαοδικείς" τον απετόλμησεν ο Μαρκίων, ελεγχθείς υπό του Τερτυλλιανού. Οι αρχαίοι μάρτυρες δεν ομιλούν περί επιστολής "προς Λαοδικείς". Απλώς θεωρούν ότι η θεωρούμενη "προς Εφεσίους" δεν είναι τοιαύτη. Ότι η λεγομένη "προς Εφεσίους" ήτο εγκύκλιος επιστολή προορισμένη δια πλείονας εκκλησίας, υποστηρίζεται υπό πολλών συγχρόνων (Bengel, Olshausen, Reuss, Weiss, Milligan κλπ). Μερικοί υπεστήριξαν χωρίς αποδείξεις αλλά μόνον με υποθέσεις ότι η καλούμενη σήμερον "προς Εφεσίους" είναι η προς Λαοδικείς. Άλλοι πάλιν (Dibelius) υπέθεσαν ότι εξ αφορμής του χωρίου της προς Κολοσσαείς δ', 16, κάποιος μαθητής του Παύλου "εχάλκευσεν την επιστολήν" την σήμερον λεγομένην "προς Εφεσίους" και την απηύθυνε προς Λαοδικείς. Ο Harnack υποστηρίζει (Marcion, σελ. 162) ότι ο Μαρκίων εύρε εις το χειρόγραφόν του τον τοπικόν προσδιορισμόν "εν Λαοδικεία" και όχι ότι τον προσέθηκε παρασυρθείς υπο του Κολοσ. δ' 16. Άλλοι σύγχρονοι (Σ. Αγουρίδης, Εισαγωγή εις την ΚΑ, σελ. 300 εκδ. γ) θεωρούν ότι "το πιθανώτερον όμως είναι ότι ο προσδιορισμός "εν Λαοδικεία" αποτελεί εικασίαν του ιδίου του Μαρκίωνος". Όπως όμως κι αν έχει το πράγμα η προς Λαοδικείς είναι ανεξάρτητη της εκφράσεως "εν Εφέσω"(Εφεσ. α', 1) και δεν συνδέεται κατ'ανάγκην προς αυτήν. Εξ άλλου ότι η λεγομένη προς Εφεσίους απηυθύνετο πράγματι προς αυτούς μαρτυρείται εις τα χειρόγραφα A.K.D.G εις τα παλαιάς λατινικός και συριακός μεταφράσεις. Επίσης εις τον Κανόνα Muratori, εις τον Ειρηναίον (Κατά Αιρέσεων 1,3,1,4,1,8,4 ν2,36) εις τον Τερτυλλιανόν (Adv.Marc.V, 17) εις τον Κλήμεντα Αλεξ. (Στρωμ. IV, 65). Καιρός να αφήσουμε την δευτέραν περίπτωσιν ελλείψεως εν τη σωζόμενη σήμερον "Γραφή" σου εκ της πιθανότατης απώλειας της προς Λαοδικείς επιστολής του Παύλου και να προχωρήσουμε την έρευνάν μας και εις άλλην επιστολήν του Παύλου, την πρώτην προς Κορινθίους.

Αιρετικός: Πώς τούτο; Η πρώτη προς Κορινθίους εσώθη ακέραια και πλήρης εις τον Κανόνα της ΚΑ Ανοίξατε, παρακαλώ την ΚΔ σας και θα την βρήτε.

Ορθόδοξος: Κάνεις λάθος, φίλτατε. Η πρώτη προς Κορινθίους εχάθη δυστυχώς δια την επιστήμην. Η σήμερον ονομαζόμενη "πρώτη προς Κορινθίους", είναι εις την πραγματικότητα η δευτέρα.

Αιρετικός: Με εκπλήσσετε! Πώς ξέρουμε ότι η πραγματικά πρώτη προς Κορινθίους εχάθη και ότι η σήμερον ονομαζόμενη πρώτη είναι στην πραγματικότητα η δευτέρα;

Ορθόδοξος: Δεν χρειάζεται υψηλήν θεολογίαν τούτο. Αφού συ σαν "ευαγγελικός" μελετάς την Γραφήν, θα εμελέτησες και την νυν ονομαζομένην πρώτην προς Κορινθίους. Ε! λοιπόν, στο Α' Κορ. ε' 9-11 διαβάζομε: " Έγραψα υμίν εν τη επιστολή μη συναναμίγνυσθαι πόρνοις". Αυτό το γράφει ο Παύλος εις την σήμερον θεωρουμένην Α' επιστολήν προς Κορινθίους. Και τους λέγει " Έγραψα υμίν. Άρα προηγήθηκε άλλη, η οποία και απωλέσθη.

Αιρετικός: Μήπως δια του "έγραψα υμίν δεν εννοούσε ο Παύλος μίαν προηγουμένην επιστολήν, αλλά αυτήν την ιδίαν την νυν σωζομένην και εννοεί απλώς ότι εις προηγούμενον ίσως κεφάλαιον της σήμερον σωζόμενης πρώτης επιστολής του ομιλεί περί του "μη συναναμίγνυσθαι πόρνοις";

Ορθόδοξος: Και τούτο είναι απίθανον. Ο Ωριγένης συμφωνεί περί του ότι πρόκειται περί άλλης επιστολής και σημειώνει: "Πρό της προτέρας προς Κορινθίους επιστολής εγέγραπτο άλλη τις επιστολή τω αποστόλω, ήτις νυν ου σώζεται". Ότι δε επρόκειτο περί άλλης επιστολής φαίνεται εκ μιας αντιθέσεως προς την απωλεσθείσαν, διότι γράφει ο Παύλος" Έγραψα υμίν εν τη επιστολή μη συναναμίγνυσθαι πόρνοις.... Νυν δε έγραψα υμίν μη συναναμίγνυσθαι". Το "έγραψα" και το "νυν δε έγραψα", δείχνει ακριβώς ότι το πρώτο ανεφέρετο εις το παρελθόν, εις προηγουμένην επιστολήν, το δε "νυν δε έγραψα "εις προηγουμένην παράγραφον της ιδίας επιστολής δηλ. της νυν θεωρούμενης ως πρώτης. Πού είναι, λοιπόν, κ. "Ευαγγελικέ", η πράγματι πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του Παύλου μέσα στην "Γραφήν σου"; Είναι ή δεν είναι ελλιπής η Γραφή σου;

Αιρετικός: Κύριε Ορθόδοξε, τα επιχειρήματα σου τα δέχομαι. Όμως αυτά στρέφονται και εναντίον σου. Δέχομαι μεν ότι η Γραφή μου είναι ελλιπής, αλλά αυτό ακριβώς το γεγονός, το ότι δηλαδή γραπτά της Κ.Δ. χάθηκαν, δείχνει ότι η Εκκλησία σου δεν είναι Φύλακας των βιβλίων της θείας Αποκαλύψεως. Αν, όπως λες, χάθηκαν, η Εκκλησία σου σαν φρουρός της Α.Γ. αποδεικνύεται ανίκανη να φυλάξει την Ιεράν παρακαταθήκην. Μήπως η ορθόδοξος Εκκλησία έχει διασώσει την προς Λαοδικείς, τα ευαγγέλια τα προ του Λουκά, και την πραγματικά πρώτην προς Κορινθίους;

Ορθόδοξος: Θα σου απαντήσω εις αυτό. Προς το παρόν χαίρω διότι δέχθηκες ότι η Γραφή σου δεν είναι πλήρης.

Αιρετικός: Να μη χαίρεις, διότι τα απωλεσθέντα βιβλία της Κ.Δ. δεν αποδεικνύουν τίποτε σημαντικόν. Εγώ δέχομαι ότι και αυτή η ελλιπής Κ.Δ. μου περιέχει όλα τα προς σωτηρίαν αναγκαία. Αυτό σημαίνει ότι τα απωλεσθέντα βιβλία δεν ήσαν απαραίτητα για την σωτηρία μας ούτε ότι ήσαν χρήσιμα εις τους Χριστιανούς.

Ορθόδοξος: Με αυτά σου τα λόγια εισάγεις διάκρισιν εις την Κ.Δ. Δέχεσαι μέσα σ' αυτήν τα απαραίτητα προς σωτηρίαν και τα άσχετα προς αυτήν. Μπορείς να μου αποδείξεις την διάκρισιν αυτήν; Ότι δε είναι χρησιμώταται αι διδασκαλίαι των απωλεσθέντων βιβλίων το μαρτυρεί ο ίδιος ο απόστολος Παύλος, ο οποίος γράφει προς τους Κολοσσαείς, (δ, 16) ότι έστειλεν επιστολήν προς τους Λαοδικείς και τους συμβουλεύει να την προμηθευθούν και να την μελετήσουν και ταυτόχρονα δίδει εντολήν στους Κολοσσαείς να στείλουν και αυτοί την προς Κολοσσαείς εις τους Λαοδικείς "Και όταν αναγνωσθή παρ" υμίν η επιστολή, ποιήσατε ίνα και εν τη Λαοδικέων Εκκλησία αναγνωσθή και την εκ Λαοδικείας ίνα και υμείς αναγνώτε". Άρα κρίνεται η προς Λαοδικείς υπό του Παύλου ως χρήσιμη χρησιμωτάτη δια τους Κολοσσαείς.

Ε. Αγία Γραφή και Εκκλησία:

Αιρετικός: Δεν διαφωνώ. Είμαι όμως περίεργος να ιδώ πώς συνέβη και η Ορθόδοξος Εκκλησία που την θεωρείτε Φύλακα και Φρουρόν της Κ.Δ. άφησε να χαθούν τα αναφερθέντα υπό σου του ιδίου βιβλία.

Ορθόδοξος: Η απορία σου θα λυθεί μόνον εάν αντιληφθείς και καταλάβεις την σχέσιν Γραφής-Εκκλησίας. Η Εκκλησία δεν είναι αρχαιολογικόν Μουσείον που διατηρεί τα φύλλα των αρχαίων κειμένων εξωτερικά. Η εκκλησία διατηρεί το περιεχόμενον των βιβλίων. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν φυλάσσει με επιμέλειαν τα κείμενα. Είναι όμως δυνατόν, όπως άλλωστε πολλάκις συνέβη, και να καούν τα χειρόγραφα και να κλαπούν και να απολεσθούν. Η εκκλησία όμως διατηρεί στην συλλογικήν μνήμη της το περιεχόμενον των απολεσθέντων. Δεν προσκολλάται ούτε εξαρτάται από τα φύλλα των χειρογράφων. Βέβαια και αυτά τα διατηρεί, πλην όμως και αν χαθούν δεν μειώνεται η Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι η ζώσα Γραφή. Αυτή φέρει φυσικώς και νομίμως τα χειρόγραφα, αυτή τους δίνει το κύρος της γνησιότητος, αυτή μαρτυρεί γι αυτά όταν χαθούν. Μόνο εφόσον η Γραφή έχει για φορέα της την Εκκλησία, είναι αγία Γραφή. Εκτός της Εκκλησίας στερείται κύρους και γίνεται κοινόν βιβλίον. Αποκεκομμένη από την Εκκλησίκα είναι σαν το ψάρι έξω από την θάλασσα: σπαρταράει και πεθαίνει. Αιρετικός: Εγώ πιστεύω ότι συγγραφεύς πραγματικός της Γραφής είναι το Άγιον Πνεύμα, και ότι η Εκκλησία οφείλει να υποτάσσεται στην Γραφή και να συμφωνεί μ' αυτήν αν θέλει να είναι και να λέγεται Εκκλησία του Χριστού. Ανωτέρα της Εκκλησίας είναι η Αγία Γραφή. Η Γραφή είναι το κριτήριον και ο κριτής της Εκκλησίας.

Ορθόδοξος: Λησμονείς ότι η Εκκλησία είναι αρχαιότερη της Κ.Δ., και ότι υπήρξε εποχή που η Εκκλησία ήταν χωρίς Κ.Δ. Δεν εδημιούργησε η Κ.Δ. την Εκκλησία αλλ’ αντιστρόφως η Εκκλησία την Κ.Δ. Στο σημείο αυτό ενθυμούμαι την προσκόλλησιν των Ιουδαίων εις το προσφερόμενον εις τον βωμόν δώρον και τον έλεγχον του Κυρίου: "Τυφλοί, τι γάρ μείζον, το δώρον ή το θυσιαστήριον το αγιάζον το δώρον;" (Ματθ. κγ', 19). Η αντίληψις των Προτεσταντών περί της αυτάρκειας της Γραφής αποτελεί ειδωλοποίησιν της Γραφής, απολυτοποίησίν της, θεοποίησίν του νεκρού γράμματος. Οι Ευαγγελικοί κρατούν ανά χείρας το πτώμα της Γραφής.

Αιρετικός: Εγώ δέχομαι ότι άπαξ και εγράφη η Κ.Δ. οφείλει η Εκκλησία να υποτάσσεται σ' αυτήν.

Ορθόδοξος: Λησμονείς ότι η πρωταρχική και πραγματική Κ.Δ. είναι η ίδια Εκκλησία; Εν αρχή ην η Εκκλησία, όχι η Γραφή. Η γραπτή Κ.Δ. είναι ένα μέσον της, ένα όργανον της, ένα εργαλείον της, που έχει νόημα και ισχύν και κύρος μόνον εφόσον ευρίσκεται στα χέρια της.Με όσα πιστεύεις, κ. "Ευαγγελικέ", είναι σαν να δέχεσαι ότι το μηχάνημα ή το εργαλείον στα χέρια του ανθρώπου πρέπει να έχει αυτάρκεια και να επιβάλλεται στον άνθρωπο. Η Α.Γ. είναι όργανον της Εκκλησίας. Δεν έγινε η Εκκλησία για την Α.Γ., αλλά η Α.Γ. για την Εκκλησίαν.

Αιρετικός: Οφείλω να παρατηρήσω ότι απομακρυνθήκαμε από το συζητούμενο θέμα και θέλω να σε επαναφέρω εις το θέμα μας. Συζητούσαμε, λοιπόν, για το εάν η Γραφή είναι πλήρης και αυτάρκης και αν έχει ανάγκην από συμπλήρωμα, δηλαδή την Παράδοσιν, και είχες είπει ότι υπάρχουν πολλές διδασκαλίες εκτός της Γραφής. Μπορείς να συνεχίσης τις αποδείξεις σου;

ΣΤ. Διδασκαλίαι της Εκκλησίας ευρισκόμενοι εκτός της Α.Γ.

Ορθόδοξος: Είπα ήδη ότι η Γραφή είναι περιστατικό βιβλίο και όχι συστηματικό, ότι είναι παραπεμπτικό εις την Παράδοσιν. Αυτό είναι γενική παρατήρησις για τον ουσιώδη χαρακτήρα της Γραφής. Ιδού η απόδειξις:1) Ο ευαγγελιστής Ιωάννης γράφει εις τον Γάϊον τα εξής: "Πολλά είχον γράφειν, αλλ' ου θέλω δια μέλανος και καλάμου γράψαι, ελπίζω δε ευθέως ιδείν σε και στόμα προς στόμα λαλήσομεν (Γ’ Ιωάν. 13). Υπογραμμίζω το "πολλά" και το "στόμα προς στόμα" που σημαίνουν ότι δεν περιωρίσθηκε ο Ιωάννης στα γραπτά, τα λίγα δηλαδή, και ήθελε να είπει στον αποδέκτην της επιστολής "πολλά" και "στόμα προς στόμα". Ιδού ο χαρακτήρ της επιστολής: παραπεμπτικός στα προφορικά. Ο Παύλος, έπειτα, γράφει προς τον Τιμόθεον 'Ύποτύπωσιν έχε υγιαινόντων λόγων, ων παρ' εμού ήκουσας". Τον παραπέμπει δηλαδή όχι σε γραπτά, αλλά σε προφορικά. Ο ίδιος Παύλος γράφει προς τον Τίτον "Τούτου χάριν κατέλιπόν σε εν Κρήτη, ίνα τα λείποντα επιδιόρθωση και καταστήσης κατά πόλιν πρεσβυτέρους, ως εγώ σοι διεταξάμην (Τιτ. α' 5). Και εδώ παραπέμπει ο επιστολογράφος εις προφορικός του διαταγάς: "ως εγώ σοι διεταξάμην". Τα τελευταία αυτά καθώς και τα προηγούμενα (σελ. 18-21) αποδεικνύουν ότι εκτός της Κ.Δ. έμειναν πλείστα άγραφα. Τούτο είναι φυσικόν και σύμφωνον προς τον χαρακτήρα των βιβλίων της Κ.Δ., αλλά και του γραπτού λόγου εν γένει.

Αιρετικός: Είμαι περίεργος να μάθω τι επί τέλους έμεινεν εκτός της Κ.Δ.

Ορθόδοξος: Η Ορθόδοξη Εκκλησία δέχεται ότι η Παράδοσις "περιέχει ου μόνον δογματικός διδασκαλίας, αλλά και τελετουργικούς θεσμούς και διοικητικός διατάξεις". Τέτοιες δογματικές διδασκαλίες που περιέσωσε στην μνήμην, ζωήν και συνείδησίν της η Εκκλησία είναι όσα δόγματα ελλείπουν παντελώς ή υπάρχουν εν δυνάμει και σπέρματι εν τη Γραφή, όπως το ομοούσιον του υιού προς τον Πατέρα, η σχέσις των δύο φύσεων του Χριστού, το ότι η Εκκλησία ερμηνεύει αλανθάστως την Γραφήν, ο νηπιοβαπτισμός, η επίκλησις των αγίων, η τιμή των αγίων και των λειψάνων, το αειπάρθενον της Θεοτόκου κλπ. Η Παράδοσις δεν περιέχει μόνον αυτά.

Ζ. Η Εκκλησία ερμηνεύει αλαθήτως τα δυσνόητα της Αγίας Γραφής

Ορθόδοξος: Η ορθόδοξος Εκκλησία δέχεται ότι η Παράδοσις περιλαμβάνει συνολικά την διδασκαλίαν του Χριστού και των Αποστόλων και ερμηνεύει αυθεντικά όσα σκιώδη, ασαφή και δυσνόητα περιέχει η Α.Γ. Τέτοια δυσνόητα έχει πάμπολλα η Γραφή, που έχουν ανάγκην διασαφήσεως και αυθεντικής ερμηνείας. Εις απόδειξιν των δυσνόητων σε παραπέμπω στην ίδια την Κ.Δ. η οποία κάνει λόγον σχετικώς "Διό, αγαπητοί, ταύτα προσδοκώντες σπουδάσατε άσπιλοι και αμώμητοι αυτώ ευρεθήναι εν ειρήνη και την του Κυρίου ημών μακροθυμίαν σωτηρίαν ηγείσθε, καθώς και ο αγαπητός ημών αδελφός Παύλος κατά την δοθείσαν αυτώ σοφίαν έγραψεν υμίν, ως και εν πάσαις ταις επιστολαίς λαλών εν αυταίς περί τούτων, εν αις εστίν δυσνόητα τίνα, α οι αμαθείς και αστήρικτοι στρεβλούσιν ως και τας λοιπάς γραφάς προς την ιδίαν αυτών "απώλειαν". (Β' Πετρ. γ', 14-16). Ιδού η μαρτυρία ότι τας επιστολάς του Παύλου καθώς "και τας λοιπάς" Γραφάς "στρεβλούσιν" μερικοί λόγω "δυσνόητων τινών.

Αιρετικός: Η σημασία των δυσνόητων χωρίων δεν είναι τόση και τέτοια ώστε να εμποδίζεται η ορθή ερμηνεία της Κ.Δ. Και τούτο διότι εάν μερικά χωρία είναι δυσνόητα, όμως υπάρχουν και τα σαφή δια των οποίων ακριβώς ερμηνεύομεν τα ασαφή και δυσνόητα, εις τρόπον ώστε μολονότι εις μέρη τινά η Γραφή είναι δυσνόητη, στο σύνολον της όμως είναι σαφής και ευκολονόητη. Έπειτα ας μη λησμονούμε και τον υπερφυσικόν παράγοντα, το Άγιον Πνεύμα, το οποίον φωτίζει τον αναγνώστη της Γραφής που την μελετά με πίστη, ειλικρίνεια, ευσέβεια και ταπείνωση, έτσι ώστε να κατανοεί διά του φωτισμού του Αγίου Πνεύματος ορθώς την Γραφήν.

Ορθόδοξος: Λησμονείς το γεγονός ότι από την αρχαία εποχή μέχρι σήμερον όλοι οι αιρετικοί επεκαλούντο την Γραφήν και ισχυρίζοντο και ισχυρίζονται ότι βασίζονται στην Γραφήν, την οποίαν όμως διαστρέφουν. Αυτό το δέχεσαι και συ για τους αρχαίους και νεωτέρους αιρετικούς, όσους θεωρείς και συ ως τοιούτους. Τα καθ' ημάς ασαφή εδάφια είναι σαφή δι' αυτούς και αντιστρόφως. Έτσι ερμηνεύουν όχι τα ασαφή δια των σαφών, αλλ' αντιστρόφως με αποτέλεσμα αυτό που ο Πέτρος γράφει, εις την Β' Πέτρ. γ' 16," την ιδίαν αυτών απώλειαν. Έτσι αυτοί πλανώνται και πλανούν. Όσο για τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος δεν τον απορρίπτω αλλά τον υποτάσσω εις την Εκκλησίαν. Εάν ο φωτισμός φέρει διαφορετικές ερμηνείες από την αυθεντικήν ερμηνείαν της Εκκλησίας, δεν είναι φωτισμός, αλλ’ επισκότισις και δαιμονική πλάνη. Αν ήτο αυτό φωτισμός θα είχον όλοι τας αυτάς ερμηνείας τουλάχιστον εις τα ουσιώδη, διότι δεν είναι δυνατόν το ίδιο Αγ. Πνεύμα να εμπνέει άλλες διδασκαλίες στον ένα μελετητή της Γραφής και άλλες -αντίθετες- στον άλλο.

Η. Συμπεράσματα εκ των προηγουμένων παρατηρήσεων:

Α' Συμπέρασμα: Άρα υπάρχουν, κατά την κατηγορηματικήν βεβαίωσιν του αποστόλου Πέτρου, και εις τας επιστολάς του Παύλου αλλά και εις όλην την γραφήν (Β' Πετρ. γ' 16) δυσνόητα, τα οποία οι αμαθείς και αστήρικτοι διαστρεβλώνουν και διαστρέφουν.

Β’ Συμπέρασμα: Πλείστα διδάγματα έμειναν εκτός Γραφής και πλείστα μέσα σ' αυτήν παραμένουν σκιώδη και ασαφή, ή, όπως λέγει ο Πέτρος, "δυσνόητα", τα οποία έχουν ανάγκην διευκρινίσεως και διασαφήσεως και αυθεντικής ερμηνείας. Ιδού δε διατί υπάρχουν τα σκιώδη και ασαφή: Πρώτον η σαφήνεια είναι κάτι το σχετικόν. Δηλαδή τα γραπτά ή προφορικά λόγια είναι συχνά σαφή στους "ειδότας", δηλαδή στους ειδήμονες. Π.χ. ένα νομικόν έργον ή ένα μαθηματικόν έργον όσο εύληπτο και σαφές κι αν είναι, όσο εκλαϊκευμένον, προϋποθέτει μελέτην, προπόνησιν, μύησιν. Δηλαδή προϋποθέτει και γενικήν-εγκυκλοπαιδικήν μόρφωσιν, αλλά και ειδικήν μόρφωσιν, ειδίκευσιν εις ένα κλάδον. Αλλοιώς θα μένουν ακατάληπτα και ασαφή. Ειδικά τώρα η Α.Γ. κι αν ακόμη ήταν σαφής θα ήταν καταληπτή σ' όσους έχουν κατηχηθεί, προπονηθεί, μυηθεί τόσο στις ειδικές διδασκαλίες της όσο και στο σύνολο πνεύμα της. Ο αείμνηστος Μητροπολίτης Νευροκοπίου, κυρός Γεώργιος Παπαγεωργιάδης στο πολύτιμο έργο του περί του "Κύρους της Ιεράς Παραδόσεως εξ επόψεως Ορθοδόξου", στο οποίον και βασίσθηκε εν πολλοίς η παρούσα εργασία, παρατηρεί ορθότατα εις το σημείον αυτό ότι: "Εάν εδίδετο έξαφνα εις τον Πλάτωνα, ή και αυτόν τον Σωκράτη (η Α.Γ.), θα συνήντων εν αυτή μυρίας ασάφειας. Το συμπέρασμα είναι, ότι, εάν η Γραφή ήτο πράγματι βιβλίον σαφές, πάλιν πάντες οι χριστιανοί εκτός των γενικώς μεμορφωμένων και ειδικώς προπονημένων θα είχον ανάγκην επεξηγήσεων, διασαφήσεων, αναπτύξεων εις έκαστον βήμα της μελέτης αυτής" (σ. 43). Αλλ’ η Α.Γ. είναι ρητώς σκιώδης και ασαφής, αφού, όπως είπαμε είναι βιβλίον περιστατικόν: Εάν π.χ. ο απόστολος Παύλος έγραφε τας επιστολάς του εις πρόσωπα άγνωστα για ζητήματα για τα οποία δεν τους είχε προηγουμένως ομιλήσει ή για τα οποία δεν θα είχε την ευκαιρίαν εις το μέλλον να συζητήσει μαζί τους, θα ήτο εκτενέστερος, διεξοδικώτερος, σαφέστερος. Αυτό όμως δεν συνέβη, διότι ο Παύλος απηυθύνετο σε πιστούς γνωστούς, στους οποίους και στο παρελθόν ωμίλησε για διάφορα θέματα και στο μέλλον θα είχε την ευκαιρίαν να τους τα αναπτύξει πρόσωπον προς πρόσωπον. Γι’ αυτό στις επιστολές του συχνά κάνει νύξεις προς γνώστας του θέματος. Αυτό που συνέβη με την Γραφήν, συμβαίνει καθημερινώς στις σχέσεις μας πάντοτε. Συχνότατα λέμε π.χ. τηλεφωνικώς τας φράσεις "όπως είπαμε", "όπως ξέρεις", "θα τα πούμε". Και οι απόγράφοντας εις τας διαφόρους Εκκλησίας που ίδρυσαν, απηυθύνοντο σε διδαγμένους τον Χριστιανισμό, γνώστας τωναληθειών της πίστεως και του όλου χριστιανικού Πνεύματος. Αλλά επί πλέον, το κυριώτερον, οι απόστολοι δεν είχαν μόνον ιδρύσει κοινότητες. Είχαν εγκαταστήσει εις αυτάς παράγοντας υπευθύνους. Ότι δε οι Απόστολοι έγραψαν συνεπτυγμένως με την προοπτικήν ότι θα συναντούσαν μετ' ολίγον τους παραλήπτας των επιστολών, για να εξηγήσουν ανεπτυγμένως τα γραφόμενα, φαίνεται και εκ της επιστολής Β' Ιωάν. 12. "Πολλά έχων υμίν γράφειν ουκ ηβουλήθην δια χάρτου και μέλανος, αλλ' ελπίζω ελθείν προς υμάς και στόμα προς στόμα λαλήσαι". Αλλά και για ένα άλλο λόγο οι απόστολοι έγραψαν συνεπτυγμένως, ασαφώς, δυσνοήτως: Μέσα στις ανθρώπινες κοινωνίες και τα ανθρώπινα συστήματα οι οπαδοί που τα αποτελούν δεν έχουν ούτε όλοι την ίδια δύναμιν αντιλήψεως, ούτε την ίδια ψυχοσύνθεσιν. Στα ανθρώπινα συστήματα οι πολλοί δεν γνωρίζουν τα εσώτερα. Μερικοί γνωρίζουν κάτι περισσότερον από τους πολλούς, και λίγοι, οι στενώτερον συνδεδεμένοι με τον αρχηγό, αυτοί σαν επιτελείς γνωρίζουν όλο το σύστημα. Αυτό συνέβαινε και στην συντροφιά του Ιησού Χριστού, ο Ιησούς Χριστός ξεχώριζε τρεις: τον Πέτρο, Ιάκωβο και Ιωάννη. Οι τρεις αυτοί κατόπιν στην αρχαία Εκκλησία εθεωρούντο "στύλοι της Εκκλησίας (Γαλ. β', 9). Την ίδια μέθοδο με τις ανθρώπινες κοινωνίες εφήρμοσε και ο Ιησούς Χριστός: Επροπόνησε, εδοκίμασε και την αντίληψιν αλλά προπαντός τον χαρακτήρα, εμύησεν δηλαδή απεκάλυψε τα ενδότερα, διεισέδυσεν εις τα εσώτερα, ενδότερα, μυχιαίτερα, λεπτότερα, μετέδωσεν το πνεύμα του συνόλου και τέλος ώπλισε κατά την Πεντηκοστήν και με υπερφυσικόν οπλισμόν. Το ίδιο έκαναν και οι Απόστολοι: Ο Παύλος π.χ. διακρίνει την διδασκαλίαν του Χριστιανισμού σε γαλακτώδη και στερεάν. Στους Κορινθίους π.χ. γράφει: Γάλα υμάς επότισε και ου βρώμα ούπω γαρ ηδύνασθε, αλλ' ούτε έτι νυν δύνασθε- έτι γαρ σαρκικοί εστέ" (Α' Κορ. γ', 2). Αλλά και για τον εαυτόν του ομιλών, διακρίνει στη ζωή του δύο πνευματικές φάσεις την του νηπίου και την του ωρίμου ανδρός:" Ότε ήμην νήπιος ως νήπιος ελάλουν, ως νήπιος εφρόνουν, ως νήπιος ελογιζόμην ότε δε γέγονα ανήρ κατήργησα τα του νηπίου" (Α' Κορ. ιγ', 11). Αλλά και ο Πέτρος χωρίζει τους πιστούς σε μεμαθημένους και εστηριγμένους και σε αμαθείς και αστήρικτους (Β' Πετρ. γ', 14-16). Άρα: και ο Κύριος και οι Απόστολοι δεν εκθέτουν πάσας τας διδασκαλίας εις πάντας, αλλά διακρίνουν και ξεχωρίζουν τους ακροατάς τους και βαθμηδόν και εξελικτικώς κάνουν γνωστό το σύστημα τους. Υπάρχει και ένας επιπρόσθετος λόγος, για τον οποίον οι απόστολοι έγραψαν αοαφώς σκιωδώς και συνεπτυγμένως πολλά νοήματα τους: Λόγω του κινδύνου εκ των Ρωμαϊκών αρχών, αι οποίαι τους εδίωκον. Δια τον λόγον αυτόν, και λόγω των αμύητων όπως παρατηρεί και ο Μ. Βασίλειος, "Πάντα εκ της αδημοσίευτου και απορρήτου διδασκαλίας, ήν έν απολυπραγμονήτω και απεριεργάστω σιγή οι πατέρες ημών εφύλαξαν καλώς δεδιδαγμένοι το των μυστηρίων σεμνόν σιωπή διασώζεσθαι. Α γαρ ουδέ εποπτεύειν έξεστιν τοις αμυήτοις ουκ αν εικός ην την διδασκαλίαν θριαμβεύειν εν γράμμασιν... Ούτος ο λόγος των άγραφων Παραδόσεων, ως μη καταμελετηθείσαν των δογμάτων την γνώσιν ευκαταφρόνητον τοις πολλοίς γενέσθαι δια συνήθειαν. Άλλο γαρ δόγμα και άλλο κήρυγμα. Τα μεν γαρ δόγματα σιωπάται, τα δε κηρύγματα δημοσιεύεται. Σιωπής δε είδος και η ασάφεια, ή κέχρηται η Γραφή, δυσθεώρητον κατασκευάζουσα των δογμάτων τον νουν προς το των εντυγχανόντων λυσιτελές". (Σύντ. Καν. Ράλλη-Ποτλή, Τομ. Δ', σελ. 284-285). Και αλλού ο ίδιος πατήρ αποφαίνεται: "Των εν τη Εκκλησία πεφυλαγμένων δογμάτων και κηρυγμάτων τα μεν εκ της εγγράφου διδασκαλίας έχομεν, τα δε εκ της των αποστόλων παραδόσεως διαδοθέντα ημίν εν μυστηρίω παρεδεξάμεθα". (αυτόθι σελ. 283). Θ. Οι Προτεστάνται δέχονται ότι οι Απόστολοι μετέδωκαν προφορ. παράδοσιν.

Αιρετικός: Με παρεξήγησες κ. Ορθόδοξε: Εμείς δεχόμεθα ορισμένως ότι πολλά μέρη του λόγου του Θεού έμειναν εκτός της Γραφής. Αυτά όμως τα εξωγραφικά στοιχεία τα απορρίπτομεν δια δύο λόγους: Πρώτον διότι αυτά τα προώριζε ο Θεός για τους τότε ανθρώπους, δηλαδή τους ανθρώπους εκείνης της εποχής. Ό,τι δηλαδή ήτο αναγκαίον για την σωτηρία των ανθρώπων περιελήφθη εις την Γραφήν και διεσώθη μέχρις ημών. Ο δεύτερος λόγος για τον οποίο απορρίπτομεν τα εξωγραφικά στοιχεία είναι η έλλειψη εγγυήσεως γι' αυτά ότι δηλαδή μετεδόθησαν ακριβώς και πιστώς μέσω της προφορικής παραδόσεως. Κι αυτό διότι οι πάντες γνωρίζομεν ότι τα προφορικά και από στόμα σε στόμα μεταδιδόμενα αλλοιώνονται εντός μεγάλου ή μικρού χρονικού διαστήματος. Συμφωνείς με τον συλλογισμόν μου, κ. Ορθόδοξε;

Ορθόδοξος: Κάθε άλλο. Ως προς το πρώτον έχω να παρατηρήσω τα εξής: Το ότι τα εξωγραφικά στοιχεία ήσαν προωρισμένα για την τότε εποχή αποτελεί ισχυρισμόν αναπόδεικτον. Έχετε την υποχρέωσιν να το αποδείξετε και μάλιστα με συλλογισμούς εκ της λογικής και μαρτυρίες εκ της Γραφής. Μέχρι τότε και εφόσον δεν προσκομίζετε τέτοιες αποδείξεις έχω το δικαίωμα να χαρακτηρίζω τις απόψεις σας αυθαίρετες. Ως ορθόδοξος υποστηρίζω το απαράδεκτον της απόψεως σας, διότι αν την εδεχόμεθα θα εδημιουργούσαμε διάκρισιν ποιοτικήν στα λόγια και έργα του Κυρίου, δηλ. σ' αυτά που αναφέρει η Γραφή, δηλ. τα καθ' υμάς μόνα σωτηριώδη που προωρίζοντο για όλους τους αιώνες και όλας τας εποχάς, τα οποία και γι' αυτό περιελήφθησαν εις την Γραφήν και τα δευτέρας και κατωτέρας ποιότητος στοιχεία, δηλ. τα μη σωτηριώδη, τα οποία θα ήσαν άχρηστα και μη ωφέλιμα, τα οποία και δεν περιελήφθησαν εις την Γραφήν. Ως προς τον δεύτερον ισχυρισμόν σας ότι τα προφορικά αλλοιώνονται από χρόνο σε χρόνο κι από ημέρα σε ημέρα, συμφωνώ ότι αυτό μπορεί να συμβή, αλλά μόνον προσκαίρως. Μεθ' ό επέρχεται η διόρθωσις. Ο ισχυρισμός σας ότι τα προφορικά αλλοιώνονται θα είχε δύναμιν επιχειρήματος εάν απεδεικνύατε την πρότασιν: Πάντα τα προφορικώς μεταδιδόμενα αλλοιώνονται, όπως το εννοείτε, αλλά και ότι πάντα τα γραπτά μένουν αναλλοίωτα. Το λέγω αυτό, διότι εάν δεν αλλοιώνονται πάντα τα προφορικά, αλλά μόνον μερικά, τότε το επιχείρημα σας πίπτει. Ή, θα ίσχυε το επιχείρημα σας, εάν απεδεικνύετε ότι ένα-ένα τα στοιχεία της Ιεράς Παραδόσεως αλλοιώθηκαν, εφ' όσον όλα τα προφορικά χάνονται ή αλλοιούνται ή παραποιούνται, λησμονούμενα.

Ι. Τα γραπτά μένουν αναλλοίωτα ενώ τα προφορικά αλλοιώνονται;

Αιρετικός: Αυτό δεν μπορώ να το αποδείξω. Μήπως εσείς μπορείτε να μου αποδείξετε ότι πάντα τα προφορικώς μεταδιδόμενα διατηρούνται;

Ορθόδοξος: Μπορώ να σου αποδείξω για τα γενικώς προφορικώς μεταδιδόμενα ότι διατηρούνται αναλλοίωτα κατά το πλείστον, και ότι ειδικώς η Ιερά Παράδοσις διετηρήθη αναλλοίωτη μέσω των φυσικών προτερημάτων του προφορικού λόγου, μέσω των ανθρωπίνων εγγυήσεων, τας οποίας εξησφάλισαν οι μεταδότες της και μέσω του υπερφυσικού οπλισμού τον οποίον περιεβλήθησαν τα αρμόδια εκκλησιαστικά όργανα, εις πάσας τας εποχάς.

Και πρώτον θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι μέσα στη ζωή και την ιστορία η παράδοσις εν γένει έχει ισχυροτάτην και ανυπέρβλητον θέσιν. Η παράδοσις ήτο εκείνη που διέσωσε προφορικώς πλείστα ιστορικά γεγονότα, πολλάς ιδέας και αντιλήψεις πολύ πριν κάνει την εμφάνισίν του ο γραπτός λόγος. Αφού αυτά διετηρήθησαν αιώνας ολόκληρους πριν εμφανισθεί η Γραφή, οι συγγραφείς έλαβαν στοιχεία και ανέγραψαν γεγονότα, ήθη και έθιμα εκ της προφορικής Παραδόσεως. Το ίδιο συνέβη και εις τον χώρον της Βίβλου: Ο Μωϋσής π.χ. ήντλησε εκ προηγουμένων του γραπτών μνημείων και εκ της παραδόσεως. Αλλά τα γραπτά μνημεία στα οποία εβασίσθη ο Μωϋσής εγράφησαν μάλλον αιώνες μετά την Δημιουργίαν, την οποίαν όμως αυτά περιγράφουν. Αλλά και η εφεύρεσις της γραφής δεν κατήργησε την Παράδοσιν. Ό,τι εγράφοντο ήσαν σταγόνα εις τον Ωκεανόν σε σχέση με όσα διετηρούντο προφορικώς. Μήπως η ίδια η γλώσσα του ανθρώπου η μητρική διεδόθη και διαδίδεται δια της Γραφής και μόνον, ή μανθάνεται και ομιλείται μεν προφορικώς, τελειοποιείται δε δια των σχολείων και διδασκάλων, οι οποίοι και αυτοί χρησιμοποιούν μεν μέχρι ενός σημείου την γραφήν, διδάσκουν όμως προφορικώς και με προσωπικήν παράστασιν τα γραπτά εις τους μαθητάς; Αλλά, μέσα εις την ζωήν, πόσα άλλα μανθάνονται και διατηρούνται προφορικώς; Οι κοινωνικοί κανόνες καλής συμπεριφοράς, τα διάφορα παιγνίδια, αι τέχναι, τα πρακτικά φάρμακα, που αποκρύπτονται από τους ξένους και μεταδίδονται προφορικώς από το εν εις το άλλο μέλος της οικογενείας, αι εθιμοτυπίαι, αι παροιμίαι, τα λαϊκά τραγούδια, τα παραμύθια. Κυριαρχική λοιπόν στην ζωή είναι η παρουσία και αναντικατάστατος ο ρόλος της προφορικής παραδόσεως στην ζωήν εν γένει. Η δε θαυμαστή ικανότητα της προφορικής παραδόσεως βασίζεται κυρίως στις πνευματικές λειτουργίες, την μνήμην και την αντίληψιν. Για την ορθήν διατήρησιν γεγονότων απαιτείται αντίληψις ορθή. Αυτή αποτελεί τον κανόνα. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν και άνθρωποι χωρίς υγιάν αντίληψιν, αλλ’ ο κανών είναι οτι οι πλείστοι έχουν διαυγή αντίληψιν, την οποίαν ενισχύει το προσωπικό ενδιαφέρον τους για κάτι. Την μνήμη δε, την ενισχύει και τονίζει η επανάληψις και το ενδιαφέρον. Όχι ότι οι πάντες ενθυμούνται τα πάντα και μεταδίδουν τα πάντα εις πάντας. Αλλά, μερικοί συγκρατούν μερικά και μεταδίδουν μερικά και άλλοι άλλα. Δηλαδή το σύνολον μεταδίδεται κατά τμήματα. Χωρίς αμφιβολίαν πολλά έκτων προφορικών χάνονται, ή αλλοιώνονται ή και παραποιούνται είτε από αμβλύτητα αντιλήψεως ή επιπολαιότητα, ή αφηρημάδα, ή λόγω ασθενούς μνήμης, ή νοσηρός φαντασίας, ή από συμφέρον και πάθος. Εις την συζήτησίν μας το θέμα είναι όχι αν πολλά εκ των προφορικών χάνονται ή αλλοιώνονται, αλλ' εάν το παθαίνουν αυτό πάντα.

Αιρετικός: Συμφωνώ με τα λεχθέντα σου. κ. Ορθόδοξε. Αλλά μια που εφευρέθη η γραφή, γιατί δεν αρκούμεθα σ' αυτήν, που είναι ασφαλής, και διατηρούμε την επισφαλή και αβεβαίαν παράδοσιν;

Ορθόδοξος: Ας έλθωμε εις την περίπτωσιν ειδικώς της Ιεράς Παραδόσεως. Την εποχήν του Χριστού και των Αποστόλων υπήρχεν βεβαίως η γραφή, δηλ. ο γραπτός λόγος εν γένει. Ερωτώ: Κατήργησαν ο Χριστός και οι Απόστολοι την προφορικήν παράδοσιν και εθεσμοθέτησαν καθ" όλα την γραφήν;

Αιρετικός: Όχι. Εχρησιμοποίησαν την προφορικήν διδασκαλίαν. Ειδικά ο Κύριος ουδέν έργον έγραψε. Μόνον εδίδαξε προφορικώς.

Ορθόδοξος: ορθώς απεκρίθητε. Ερωτώ τώρα. Είναι γενικώτερον δυνατόν να καταργηθή η προφορική Παράδοσις και να αντικατασταθή με τον γραπτόν λόγον; 

Αιρετικός: Όχι

Ορθόδοξος: Ορθώς απεκρίθητε, αφού και την γραφήν εφευρίσκει η Παράδοσις και το εφευρεθέν αλφάβητον πρέπει να διδαχθή από τον δάσκαλον (δηλ. την προφορ. Παράδ.) προφορικώς. Το ίδιο ισχύει και εις την μουσικήν: μπορεί κανείς χωρίς τον διδάσκαλον να μάθη θεωρητικά, να διαβάζη τους φθόγγους κλπ; Ούτε μαθηματικά, ούτε λογιστική, ούτε νομικά, ούτε φαρμακολογίαν, ή ανατομίαν, ή ιατρικήν, ή ειδικώτερον χειρουργικήν μπορεί να μάθη κανείς αποκλειστικώς και μόνον εκ των συγγραμμάτων. Μήπως επίσης ο ιερεύς μπορεί με βάση το τυπικόν και χωρίς προπόνησιν και εξάσκησιν να τελείορθώςτας ακολουθίας; Αλλά και τας ξένας γλώσσας με τους ιδιωματισμούς των ή τον χορόν, τον μαθαίνει κανείς χωρίς εξάσκησιν και διδάσκαλον; Συμπέρασμα: Η παράδοσις προηγείται της γραφής, την εφευρίσκει, ζεί και κινείται και χωρίς την γραφήν (ενώ το αντίστροφον είναι αδύνατον). Άρα η παράδοσις έχει κυρίαρχον θέσιν έναντι της γραφής, ενώ η γραφή είναι βοηθός και θεραπαινίς της παραδόσεως. Ο μητροπολίτης, Νευροκοπίου κυρός Γεώργιος , παρατηρεί τα εξής σημαντικά επί του προκειμένου: "Ό,τι κι αν γράψη κανείς θα το παραλαβή από την παράδοσιν. Άρα η παράδοσις από αύτης της απόψεως είνε η πηγή, η δε γραφή το δοχείον, είνε η στάμνα, η οποία δέχεται το εκ της πηγής αναβλύζον. Θα περιέχει δε η γραφή ως δοχείον ό,τι θα μεταδώση εις αυτήν η πηγή-παράδοσις. Θα περιέχει διαυγή ύδατα, όταν η παράδοσις μεταδώση εις αυτήν διαυγή, και θα περιέχει θολερά, όταν η παράδοσις μεταδώση εις αυτήν θολερά".

(Το κύρος της Ι.Π. εξ επόψεως. Ορθοδόξου. σελ. 77). Και τα εξής:" Η παράδοσις ως εφευρίσκουσα την γραφήν είνε δημιουργός απέναντι δημιουργήματος, είνε μήτηρ απέναντι τέκνου υπό διαρκή κηδεμονίαν ευρισκομένου. Η παράδοσις ως ζωοποιούσα και κινούσα την αδρανή καθ' εαυτήν γραφήν είνε ψυχή απέναντι σώματος. Εις οιανδήποτε άποψιν εκ των ανωτέρω και αν ατενίσωμεν, η υπεροχή της παραδόσεως απέναντι της γραφής και η κυρίαρχος θέσις αυτής είναι καταφανής" (αυτόθι, σελ. 78). Όπως το σώμα χωρίς την ψυχήν δεν έχει ζωήν ούτω και η Γραφή χωρίς την Παράδοσιν είνε όγκος άζωος και αδρανής" (αυτόθι σελ. 78). "Και εκ της σχέσεως ταύτης, όπως εν υποχωρητικότητι παρουσιάζω αυτήν εις υμάς, προκύπτει αμείλικτον το συμπέρασμα, ότι εν διαφωνία παραδόσεως και γραφής έχει την νικώσαν πάντοτε η παράδοσις". (σελ. 78).

Αιρετικός: Ιδού, λοιπόν, ότι είναι δυνατόν να διαφωνεί η Α. Γραφή προς την Ι. Παράδοσιν, κατά τα λεγόμενα σας.

Ορθόδοξος: Δεν είπα αυτό. Είπα ότι είναι δυνατόν η γραφή εν γένει να διαφωνεί προς την παράδοσιν εν γένει. Εις ό,τι αφορά συγκεκριμμένα εις την Α.Γ. και την Ι.Π. ειδικώς, τονίζω ότι δεν υπάρχει θέμα διαφωνίας, όπως θα αποδείξωμεν εν συνεχεία, θα πρέπει να σας τονίσω ότι ο πραγματικός δημιουργός των διαφωνιών δεν είναι ούτε τα γραπτά καθεαυτό ούτε η άγραφος παράδοσις, αλλά οι ίδιοι οι μεταδότες άσχετα αν μετέδωσαν γραπτώς ή προφορικώς. Αφού τα εκάστοτε γεγονότα λαμβάνουν χώραν κατά ένα και μόνον τρόπο, οι διαφωνίες επ' αυτών εμφανίζονται κατά την μετάδοσίν των. Πού οφείλονται όμως αι διαφωνίαΐ; Οφείλονται είτε εις την εσφαλμένην ή υποτονικήν αντίληψιν του μεταδότου είτε εις την έλλειψιν γενικωτέρας ικανότητος προς μετάδοσίν είτε εις την έλλειψιν τιμιότητος λόγω συμφέροντος. Είναι δυνατή η άρσις των διαφωνιών και αμφισβητήσεων, αι οποίαι γεννώνται συχνά σχετικώς προς την αληθινή φύσιν των γεγονότων; Αυτό ακριβώς είναι το έργον της ιστορίας και μάλιστα της κριτικής: αποκατάστασις της αληθείας των γεγονότων του παρελθόντος. Η κριτική χρησιμοποιεί τους μάρτυρας και τα πειστήρια αρκεί να είναι κατάλληλοι και αρμόδιοι.

Αιρετικός: Αυτά που λέτε πράγματι συμβαίνουν στις κοινωνίες των ανθρώπων αναφορικά προς την γενικήν παράδοσιν. Εμείς συζητάμε ειδικά για την Ι. Παράδοσιν.

Ορθόδοξος: Σύμφωνοι, αλλά μπορείτε να μου αποδείξετε ότι ο Χριστιανισμός ακολούθησε άλλους δρόμους, άλλους τρόπους, άλλας μεθόδους, άλλας γραμμάς αποκλειστικά θαυματουργικώς και υπερφυσικώς; Εγώ θα ας αποδείξω ότι ο Χριστός αφού ηκολούθησε όλους τους ανθρώπινους τρόπους ώπλισεν επί πλέον τους αποστόλους και με υπερφυσικόν οπλισμόν. Όμως εχρησιμοποίησε και όλους τους δοκίμους ανθρωπίνως τρόπους, τους οποίους ετελειοποίησεν και κατοχύρωσεν. Και ιδού η απόδειξις: Ο ίδιος ο Χριστός εμφανίσθηκε με ανθρώπινο τρόπο, εξέλεξε τους μαθητάς του, ανθρώπους, ζει μαζί τους τριάμιση χρόνια, τους διδάσκει κατ' ιδίαν τις ουράνιες διδασκαλίες προφορικώς, τους εξηγεί, τους διασαφηνίζει τα λεπτότερα διδάγματα του, τους προπονεί κυριολεκτικώς στο έργο του, πριν αποθάνει τους αποστέλλει με διαταγήν να κηρύξουν στα πέρατα της οικουμένης (Ματθ. κη', 19, Μαρκ. ιστ' 15), εντολή την οποίαν εκτελούν επακριβώς: κηρύττουν προφορικά, τέμνουν αυθεντικά αναφυείσας αμφισβητήσεις στην σύνοδο των Ιεροσολύμων χωρίς την τήρησιν πρακτικών (Πραξ. ιε, 1-22), στέλνουν σύντομον διατακτικόν της αποφάσεως με τους Παύλον, Βαρνάβα συνοδευόμενους υπό του Ιούδα και Σίλα, δια να αναπτύξουν προφορικώς όσα εν συντομία γραπτώς τους ανεκοίνωσαν, καταρτίζουν και τοποθετούν επισκόπους καταρτισθέντος υπο των ιδίων, μεταδίδουν εις τους επισκόπους την διδασκαλίαν και τα έργα του Κυρίου, και τους παραγγέλλουν να στρατολογήσουν κι αυτοί μαθητάς ανθρώπους ικανούς (Β' Τιμοθ. β', 2) να συνεχίσουν το έργον της μεταδόσεως των αληθειών της νέας πίστεως. Στη συνέχεια, ενώ οι απόστολοι εκήρυττον προφορικώς, συνέταξαν και γραπτά κείμενα με περιστατικόν χαρακτήρα, όχι για να κωδικοποιήσουν την νέαν πίστιν και ζωήν αχρηστεύοντας την προφορικήν διδασκαλίαν, αλλά για να υπομνήσουν και παραπέμψουν και δια των γραπτών εις τα προφορικώς διδαχθέντα (Β' Τιμ. α' 6, Τιτ. α', 5). Είδαμε λοιπόν ότι ο Ιησούς Χριστός χρησιμοποιείένα ωργανωμένον τρόπον μεταδόσεως των αληθειών του αλλά και τον τελειοποιεί εκλέγοντας και εγκαθιστώντας εις την Εκκλησίαν τους Αποστόλους οι οποίοι εν συνεχεία εγκατέστησαν τους διαδόχους των. Αυτοί έχουν ως κύριον μέλημα και την μετάδοσίν των αληθειών της νέας πίστεως και την φρούρησιν της. Έτσι η μετάθεσις π.χ. των Γαλατών-Χριστιανών από την ορθήν πίστιν κινεί τον Παύλον να τους γράψη (Γαλ. α', 6, γ' 1), για να τους επιτιμήσει και να τους επαναφέρει εις την αρχικώς υπ' αυτού μεταδοθείσαν εις αυτούς διδασκαλίαν. Αυτήν την παραπομπήν εις τα προφορικώς διδαχθέντα κάνει ο Παύλος και στον Τιμόθεονί Α'Τιμ. στ', 3, Β' Τιμ. β' 2). Όμως δεν περιορίζεται εις προτροπάς: Εφαρμόζει και διατάσσει την εφαρμογήν αυστηρότατων κυρώσεων (Γαλ. α' 8-9).

ΙΑ. Η Ιερά Παράδοσις διαφωνεί προς την Αγίαν Γραφήν;

Αιρετικός: Μου υποσχέθηκες, κ. Ορθόδοξε, ότι θα μου εξηγήσεις σχετικά με την διαφωνία μεταξύ Α.Γ. και Ι.Π. Εάν η λεγομένη και κηρυττομένη απο εσάς Ι. Παράδοσις προήρχετο από τον Θεόν δεν θα εμφάνιζε αντιφάσεις προς εαυτήν και διαφωνίες προς την Α.Γ.. αφού ο θεός είναι η απολύτως διαυγής πηγή. Αλλ' εφόσον οι μεταδότες της Ι.Π. ήσαν άνθρωποι, δεν αποκλείονται κατ' αρχήν περιπτώσεις αντιφάσεων και διαφωνιών.

Ορθόδοξος: Θα κάνετε καλά, κ. Προτεστάντα, εάν εις τον ανωτέρω συλλογισμόν σας περιλάβετε και την Α.Γ., διότι και αυτή άπαξ μεν εγράφη υπό του Πνεύματος του Αγίου, εν συνεχεία όμως ηκολούθησε την διαδικασίαν μεταδόσεως της ανά τους αιώνας υπό μεταδοτών ανθρώπων. Δεν την εξαιρεί την ΑΧ. το γεγονός ότι αποτελεί γραπτόν κείμενον, διότι οι μεταδότες κατ' αρχήν ηδύναντο να αλλοιώσουν σκοπίμως ή εκ παραδρομής το κείμενόν της, τουθ' όπερ και επεχειρήθη. Σχετικά τώρα με την Ι.Π., δέχομαι ότι κατ' αρχήν περιπτώσεις αντιφάσεων και διαφωνιών προς την Α.Γ. δεν αποκλείονται. Λέγω δε κατ' αρχήν, διότι εις την πραγματικότητα και εις την συγκεκριμμένην περίπτωσιν αυτό ήτο αδύνατον να συμβή.

ΙΒ. Ποίες εγγυήσεις παρέχει η Ιερά Παράδοσις;

Αιρετικός: Κυριολεκτικά με εκπλήσσετε. Πώς συμβαίνει αυτό;

Ορθόδοξος: Εφόσον δέχεσθε ότι τόσον η Α.Γ. όσον και η Ι.Π. βγήκαν καθαραί και διαυγείς από την πηγήν δηλ. τον Θεόν και ότι κατόπιν, κατά την διαδρομήν των αιώνων, αλλοιώθηκεν όχι η Α.Γ. αλλά η Ι.Π., αυτό θα πρέπει συγκεκριμμένα να το αποδείξετε και όχι γενικώς και αορίστως να το ισχυρίζεσθε. Μέχρι τότε όμως, θα σας αποδείξω ότι οι μεταδότες διετήρησαν όχι μόνον την ΑΓ. ως περιεχόμενον αλλά και την Ι.Π. Οι μεταδότες τότε μόνον θα αλλοίωναν την Α.Γ. και την Ι.Π. όταν ή δεν αντελήφθησαν από αφηρημάδα τις διδασκαλίες της, ή δεν είχαν αντίληψιν και ικανότητα προς μετάδοσιν ή ήσαν ασυνείδητοι και επομένως αναξιόπιστοι λόγω συμφέροντος ή πάθους. Αλλά γνωρίζομεν ότι οι μεταδότες δεν ήσαν ένας αλλά πολλοί, οπότε αποκλείεται η ομαδική λόγω αφηρημάδας εσφαλμένη αντίληψις. Δεύτερον: οι μεταδότες είχαν προπονηθεί επί έτη, ώστε να γίνουν ικανοί προς μετάδοσιν και αυτήν την ικανότητά τους την διέκριναν και την προτιμούσαν οι Απόστολοι και διάδοχοί τους και επέλεγαν ακριβώς τους ικανούς προς φρούρησιν και μετάδοσιν των διδασκαλιών, όπως φαίνεται εκτός των άλλων και εκτός Παύλου, ο οποίος προς τούτο προτρέπει τον Τιμόθεον:" Συ ουν τέκνον μου ενδυναμού εν τη χάριτι τη εν Χριστώ Ιησού, και α ήκουσας παρ" εμού δια πολλών μαρτύρων, ταύτα παράθου πιστοίς ανθρώηοις, οίτινες ικανοί έσονται και ετέρους διδάξαι" (Β' Τιμ. β 1-2). Τρίτον, θα πρέπει οι μεταδότες να ήσαν ειλικρινείς, τίμιοι, ευσυνείδητοι και αξιόπιστοι αφού εθυσίαζον και την ζωήν τους χάριν της αληθείας.

Αιρετικός: Κ. Ορθόδοξε, αν κατάλαβα καλά θέλετε να μου παρουσιάσετε τις εγγυήσεις της Παραδόσεως για το κύρος της. Εγώ όμως για να δεχθώ την Ι.Π. θα πρέπει αυτή να συμφωνεί προς την Γραφήν.

ΙΓ. Υπό ποίαν έννοιαν η Ιερά Παράδοσις συμφωνεί προς την Αγίαν Γραφήν;

Ορθόδοξος: Απ' ό,τι καταλαβαίνω την συμφωνίαν αυτήν την εννοείτε υπό την έννοιαν: ό,τι λέγει η Ι.Π. να το λέγει και η Α.Γ., δηλαδή, να το περιλαμβάνει, να το περιέχει και η Α.Γ. Έτσι εννοείτε την συμφωνίαν Α.Γ. και Ι.Π. Αλλ' εάν ό,τι λέγει η Ι.Π. περιλαμβάνεται στην Α.Γ., τότε περιττεύει η Ι.Π.

Αιρετικός: Φαίνεται στο σημείο αυτό να έχεις δίκαιον. Εγώ όμως έχω μίαν λογικήν απαίτηση, τουλάχιστον η Ι.Π. να μη διαφωνεί προς την Α.Γ.

Ορθόδοξος: Κρίνω την απαίτησίν σου λογικήν και γι' αυτό σε διαβεβαιώνω ότι μεταξύ Α.Γ. ορθώς ερμηνευομένης δηλ. μεταξύ σαφών διδασκαλιών της Α.Γ. και Ι.Π. δεν υπάρχει ουδεμία αντίφασις. Δεν έχεις δικαίωμα να ομιλείς για διαφωνία Α.Γ. προς Ι.Π., όταν π.χ. η Α.Γ. σιωπά ορισμένα σημεία, για τα οποία μας ομιλεί η Ι.Π. Εν εναντία περιπτώσει δίδεις το δικαίωμα εις τρίτους να ισχυρισθούν ότι η ίδια η Α.Γ. αντιφάσκει προς εαυτήν, επειδή εις μερικά χωρία αποσιωπά ορισμένα στοιχεία τα οποία όμως αναφέρει εις άλλα εδάφια της. Δέχομαι επομένως ότι η απαίτηση σου είναι μεν λογική, όχι όμως πραγματική, κι αυτό σημαίνει ότι το να προσπαθείς να την εφαρμόσεις δεν είναι λογικόν. Κι όταν ομιλώ για Ι.Π. ισόκυρον προς την Α.Γ., εννοώ τις δογματικές και ηθικές διδασκαλίες που είναι αλάνθαστες, αιώνιες και αμετάβλητες και που αποτελούν την ορθήν πίστιν δηλ. την Ορθοδοξίαν. Είπαμε ήδη ότι η Παράδοση της ορθοδόξου Εκκλησίας περιλαμβάνει πλην των δογματικών και ηθικών αληθειών της και διατάξεις πειθαρχικός, λατρευτικός, εκκλησιαστικής τάξεως τα οποία δύναται να μεταβάλλει η Εκκλησία και συχνά στο παρελθόν τας μετέβαλε. Αι διατάξεις αυταίδεν είναι αλάθητοι ούτε αμετάβλητοι, μολονότι όσον ισχύουν εν τη Εκκλησία είναι υποχρεωτικοί δια τους πιστούς. ΙΔ. Είναι η Ιερά Παράδοσις θεόπνευστος όπως η Αγία Γραφή;

Αιρετικός: Μολονότι συμφωνώ με τους συλλογισμούς σου, όμως εμποδίζομαι από την ίδια την Α.Γ. να δεχθώ την Ι.Π., διότι η Γραφή ρητώς αποκλείει την παράδοσιν και τονίζει το γεγονός ότι μόνον η Α.Γ. είναι θεόπνευστος, όταν λέγει ο Παύλος εις τον Τιμόθεον: "πάσα Γραφή θεόπνευστος" (Β' Τ.μ.γ, 16).

Ορθόδοξος: Κακώς εννοείς το ιερό κείμενο προσθέτοντας την λέξη "μόνον, η οποία δεν υπάρχει εις το ιερόν κείμενον. Το κείμενον δεν λέγει ότι μόνον η Α.Γ. είναι θεόπνευστη, αλλ’ ότι η όλη Γραφή είναι θεόπνευστη. Αντίθεση μεταξύ Α.Γ. και Ι.Π. δεν υπάρχει σ' αυτό το εδάφιον. Δεν δικαιούμεθα να συμπεράνωμεν ότι η Α.Γ. είναι θεόπνευστη ενώ η Παράδοσις δεν είναι. Η έμφαση στο χωρίο αυτό γίνεται στο "πάσα", δηλ. ολόκληρη η Α.Γ. και όχι ένα μέρος της. Εξ άλλου υπό την έκφρασιν "πάσα Γραφή θεόπνευστος" εννοεί ο Παύλος, όπως φαίνεται από τον αμέσως προηγούμενον στίχον (Β' Τ.μ.γ' 15), τα "ιερά γράμματα" που από βρέφος έμαθε ο Τιμόθεος δηλαδή την Π.Δ. η οποία και μόνον υπήρχε τότε, ότε ο Τιμόθεος ήτο βρέφος.

Αιρετικός: Μπορείτε να μου αποδείξετε ότι η Ι.Π. είναι θεόπνευστος όπως δεχόμεθα θεόπνευστον την Α.Γ.;

Ορθόδοξος: Ήδη παραδεχθήκατε ότι όλος ο λόγος του Θεού ήταν θεόπνευστος, όπως βγήκε είτε από την γραφίδα είτε από το στόμα των Αποστόλων. Σ' αυτό το σημείο δεν διαφωνήσατε. Η διαφωνία σας αρχίζει από την στιγμήν της γραπτής διατυπώσεως του Λόγου του Θεού, δια τον οποίον γραπτόν Λόγον δεχθήκατε ότι ήταν θεόπνευστος και είναι θεόπνευστος ως διατηρηθείς αναλλοίωτος δια της γραφής. Δεχθήκατε ότι τότε, την εποχήν των Αποστόλων και η προφορική παράδοσις ήτο θεόπνευστος, λόγω όμως της προφορικοτητός της δεν μας παρέχει τις εγγυήσεις που μας παρέχει η Γραφή για το αναλλοίωτον. Κατ' ουσίαν λοιπόν, αφού παραδεχθήκατε την θεοπνευστίαν και των γραπτών και των προφορικών διδασκαλιών των Αποστόλων, ζητάτε θεοπνευστίαν για τους έκτοτε μέχρι σήμερον μεταδότας της διδασκαλίας των Αποστόλων. Δέχεσθε θεόπνευστον την τότε Γραφήν, δέχεσθε θεόπνευστον την τότε πρωταρχικήν Παράδοσιν και ζητάτε εγγυήσεις θεοπνευστίας όχι για τους πρώτους μεταδότας, τους Αποστόλους, αλλά για τους έκτοτε μέχρι σήμερον μεταδότας. Εμείς, οι ορθόδοξοι, απαιτούμε από εσάς να μας αποδείξετε την θεοπνευστίαν των εκάστοτε μεταδοτών της Α.Γ., αφού και τα γραπτά, χάνονται-όπως αποδείξαμε και αλλοιώνονται όπως αποδεικνύει η ιστορία του κειμένου της Α.Γ. και πλαστογραφούνται και παραχαράσσονται όπως αποδεικνύει η ύπαρξις παραλλήλων απόκρυφων Ευαγγελίων, Πράξεων, Επιστολών, Αποκαλύψεων. Ερωτώμεν τους Προτεστάντας οι Ορθόδοξοι: Ήσαν θεόπνευστοι οι αντιγραφείς των χειρογράφων της Α.Γ., εάν αυτοί διέσωσαν τα κείμενα; Ημείς δεν δεχόμεθα βεβαίως θεοπνεύστους και αλάθητους τους αντιγραφείς, αλλά την ζώσαν Εκκλησίαν, δια του σώματος των επισκόπων η οποία έκρινε ως δικαστής τα κείμενα. Εις ό,τι τώρα αφορά εις την αναλλοίωτον διατήρησιν της Παραδόσεως, ο αυτός υπερφυσικώς εξοπλισμένος παράγων που διετήρησε την Α.Γ., δηλαδή η Εκκλησία, διετήρησεν και την Ι.Π. Επομένως, κ. Ευαγγελικέ, δυσίν θάττερον: Ή απορρίπτετε και την Α.Γ. ως μη έχουσαν για εγγύησίν της μεταδότας με υπερφυσικόν οπλισμόν, οπότε δικαιούσθε να απορρίψετε την Παράδοσιν, ή συναποδέχεσθε αμφότερα την τε Παράδοσιν και την Α.Γ., δι αμφοτέρας τας οποίας εγγυάται η Εκκλησία με εγγυήσεις τόσον ανθρωπίνους (οργανωμένος τρόπος μεταδόσεως εις ικανούς περαιτέρω μεταδότας, με διατήρησιν συλλογικής εκκλησιαστικής μνήμης ανά τους αιώνας και διαμόρφωσιν εκκλησ. συνειδήσεως), όσον και υπερφυσικός (υπερφυσικός οπλισμός δι’ ενεργείας του Αγ. Πνεύματος καθιστώντος την Εκκλησία ζώντα αλάθητον κριτήν, εγγυητήν). Ποίο εκ των δύο θα πράξετε κ. Προτεστάντα;


Αιρετικός: ομολογώ ότι ευρίσκομαι εις αμηχανίαν. Δεν μπορώ να διαλέξω ουδέν εκ των δύο.


Ορθόδοξος: Τώρα που μείνατε αναπολόγητος, θα πρέπει να σας υπογραμμίσω ότι ο ισχυρισμός σας ότι απορρίπτετε την παράδοσιν είναι ψευδής, και αντιφατικός. Και ιδού διατί: Όπως παρατηρεί ο μακαριστός π. Ιωήλ Γιαννακόπουλος (στο βιβλίον του: Διάλογοι Ορθοδόξου και Ευαγγελικών). "Η Π.Δ. είναι δύο ειδών, είναι εκείνη, η οποία εγράφη π.Χ. και η άλλη είναι μ.Χ. Η π.Χ Π.Δ., η οποία εγράφη υπό των Αγίων ανδρών Μωϋσέως, Προφητών κ.τ.λ. είναι χωρίς φωνήεντα, έχει μόνον σύμφωνα. Η Παλαιά όμως Διαθήκη, η οποία έγινε μ. Χ. έχει σύμφωνα και φωνήεντα. Τα φωνήεντα έθεσαν εις το κείμενον της Π.Δ. λόγιοι Εβραίοι, μη πιστεύοντες εις τον Χριστόν ονομαζόμενοι Μασωρείται, οι οποίοι έζησαν από του 7ου - 10ου αιώνος μ.Χ. Ούτοι εφωνηέντισαν το παλαιόν Εβραϊκόν κείμενον βάσει της προφορικής παραδόσεως, η οποία υπήρχε μέχρι της εποχής των, ωνομάσθησαν δε Μασωρείται, διότι Μασώρ εβραϊστί σημαίνει παράδοσις". Βλέπετε λοιπόν ότι δέχεσθε την Εβραϊκήν παράδοσιν μέχρι του 10ου αιώνος μ.Χ. σχετικώς με τη ερμηνείαν την οποίαν δίδει ο φωνηεντισμός της Π.Δ. υπό Εβραίων μη πιστευόντων εις τον Χριστόν και αρνείσθε την παράδοσιν της Εκκλησίας που πιστεύει στον Χριστό; Δέχεσθε την εβραϊκήν Παράδοσιν και αρνείσθε την Χριστιανικήν Παράδοσιν της Εκκλησίας!!!!

Αιρετικός: Αυτό αληθώς δεν το είχα σκεφθεί, αλλ' ούτε και το εγνώριζα.


Ορθόδοξος: Τώρα λοιπόν μπορούμε να συμπεράνουμε ότι ούτε λογικώς, ούτε γραφικώς, ούτε ιστορικώς δικαιούμεθα να απορρίψωμεν την Ι.Π. της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Τελειώνοντας αυτόν μας τον διάλογον, κ. Προτεστάντα, θα ήθελα να σας παραθέσω και δύο μαρτυρίας όχι ορθοδόξων αλλά Προτεσταντών διασήμων θεολόγων, οι οποίοι ομολογούν την ανεπάρκεια της ΑΓ. και νοσταλγούν την νομιμότητα και εγκυρότητα της Παραδόσεως της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Και την μεν ανεπάρκειαν της Α.Γ. ομολογεί ρητώς ο Dellbrueck (Philipp. Melanchton 27 παρά Ανδρούτσω, Δογματ. σελ. 8), γράφων:" Ο εκδεχόμενος την Γραφήν ως αυτάρκη του θείου λόγου ταμιούχον μεταποιεί αυτήν εις τι, όπερ ούτε φύσει δύναται να είναι, ούτε κατά τον σκοπόν του Κυρίου πρέπει να είναι, ούτε κατά τη ιδίαν μαρτυρίαν θέλει να είναι, ούτε υπελήφθη ποτέ ως τοιούτον εν τη αρχαία Εκκλησία, ούτε θεωρητικώς ούτε εν τη πράξει". Η δε εκ μέρους διασήμου Προτεστάντου νοσταλγία της Παραδόσεως, η οποία, κατά την ομολογίαν του, "μόνον εν τη Ορθοδόξω Εκκλησία" διαζώζεται, διατυπώνεται ως εξής: "Ο Προτεσταντισμός ανάγκη να επανέλθη εις την ορθήν σχέσιν Παραδόσεως και Γραφής, οία υπήρχεν εν τη αρχαία Οικουμενική Εκκλησία, παρά την Γραφήν, ουχί δε υπέρ την Γραφήν, αποδεχόμενος απλουστάτην τινά και αναλλοίωτον παράδοσιν ανεξάρτητον των προϊόντων της υποκειμενικής ερμηνείας και κριτικής της Γραφής. Την παράδοσιν ταύτην δύναται να εύρη ο σοφός θεολόγος μόνον εν τη Ορθοδόξω Εκκλησία". (Thiersch, II. 346 παρά τω Ανδρούτσω, Συμβολική σελ. 102.).Πηγη : http://www.egolpion.com/

26 σχόλια:

 1. Ο Ιησους Χριστος...Ο Υιος Του Θεου Ο Μονογενης...κηρυττε προφορικα Τον Λογο Του προς τους ανθρωπους...!!!
  Οι αποστολοι Του Ιησου Χριστου...υπακουοντας Στον Κυριο τους...κηρυξαν και διδαξαν Την Διδασκαλια Του Ιησου Χριστου προς τις εκκλησιες των πιστων...!!!
  Οι αποστολοι παρεδωσαν Τον Λογο Της Καινης Διαθηκης στις εκκλησιες των πιστων...
  ειτε δια Του προφορικου Λογου τους....ειτε δια Του γραπτου Λογου τους...!!!

  ΕΡΩΤΗΣΗ...
  Η προφορικη Παραδοση των αποστολων...διαφωνει η συμφωνει...με την γραπτη Παραδοση των αποστολων...???
  ΑΠΑΝΤΩ ΕΓΩ
  Συμφωνει...!!!
  Οι αποστολοι Του Ιησου Χριστου...ειτε προφορικα...ειτε γραπτως...ΤΑ ΙΔΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΝ...!!!

  ΕΡΩΤΗΣΗ
  Η προφορικη παραδοση των πατερων της ορθοδοξιας....ταυτιζεται σε ολα με Την προφορικη και Την γραπτη Παραδοδη των αποστολων????
  ΑΠΑΝΤΩ ΕΓΩ
  Οχι...!!!
  Η προφορικη παραδοση των πατερων της ορθοδοξιας...δεν ταυτιζεται σε ολα με Την προφορικη και γραπτη Παραδοση των αποστολων...!!!

  ΕΡΩΤΗΣΗ
  Η προφορικη παραδοση της ορθοδοξιας...η οποια ειναι η παραδοση των πατερων της ορθοδοξου εκκλησιας...
  συμφωνει σε ολα με Την παραδοση των αποστολων που ειναι γραμμενη μεσα Στην Καινη Διαθηκη...???
  ΑΠΑΝΤΩ ΕΓΩ
  η παραδοση των πατερων της ορθοδοξου εκκλησιας...δεν συμφωνει με ολα Τα Λεγομενα των αποστολων Στην Καινη Διαθηκη...!!!
  Η παραδοση των πατερων της ορθοδοξου εκκλησιας...σε πολλα μερη της....διαφωνει με Τις Διδασκαλιες των αποστολων...Οι Οποιες ειναι γραμμενες μεσα Στην Καινη Διαθηκη...!!!
  ΕΡΩΤΗΣΗ
  Οταν οι πιστοι...
  περι καποιου πνευματικου ζητηματος....
  βλεπουν την προφορικη παραδοση των πατερων της ορθοδοξιας...
  ρητα και ξεκαθαρα να διαφωνει με Τα λεγομενα των αποστολων Στην Καινη Διαθηκη...
  τι πρεπει να επιλεξουν...???
  Πρεπει να επιλεξουν αυτο που διδασκουν οι αποστολοι Στην Καινη Διαθηκη...
  η πρεπει να επιλεξουν αυτο που διδασκει η προφορικη παραδοση των πατερων της εκκλησιας...???
  ΑΠΑΝΤΩ ΕΓΩ
  Πρεπει να επιλεξουν Αυτο που διδασκουν οι αποστολοι Στην Καινη Διαθηκη...!!!


  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΑΣ ΕΞΕΤΑΣΟΥΜΕ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ...
  ''ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ''

  Μεσα Στην γραπτη Παραδοση των αποστολων....
  Η Οποια οπως ειπα...ειναι Η ΙΔΙΑ...ΚΑΙ Η ΑΥΤΗ...
  με Την Προφορικη Παραδοση των αποστολων...
  (δηλαδη...ειτε προφορικα...ειτε γραπτως...οι αποστολοι ΤΑ ΙΔΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΝ...!!!)
  μεσα Στην Καινη Διαθηκη...
  Ο Ιησους Χριστος...και ο αποστολος Παυλος...
  ΡΗΤΑ ΚΑΙ ΞΕΚΑΘΑΡΑ ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ...
  πως γινεται Η ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ...!!!

  Την νυχτα εκεινη...(του λεγομενου ''μυστικου δειπνου'')
  Ο Ιησους Χριστος πηρε Τον Αρτο...
  Τον ευλογησε...και ειπε...
  ''Τουτο εστι Το Σωμα Μου...Το υπερ υμων κλωμενον...λαβετε εξ'Αυτου παντες''
  μετα Το εδωσε στους μαθητες Του...και ο ενας μετα τον αλλον...εκλασαν Τον Αρτο...και Το εφαγαν...και πιστεψαν οτι ειναι Κοινωνια Του Σωματος Του Κυριου τους...!!!
  Αφου εφαγαν Τον Αρτο...
  πηρε το ποτηρι με Το Κρασι...Ευλογησε Το Κρασι...και τους ειπε...
  ''Τουτο εστι Το Αιμα Μου...το υπερ υμων εκχυνομενον...πιετε εξ'Αυτου παντες''...
  στην συνεχεια...οι μαθητες...πηραν ο ενας μετα τον αλλον το ποτηρι...και ηπιαν Το Κρασι...και πιστεψαν οτι ειναι Κοινωνια Του Αιματος Του Ιησου Χριστου...!!!
  Τα Παραπανω ΑΚΡΙΒΩΣ...
  επιβεβαιωνει και διδασκει στην επιστολη του...και ο αποστολος Παυλος...!!!

  Η παραδοση των πατερων της ορθοδοξου εκκλησιας...διδασκει Θεια Κοινωνια...με διαφορετικο τροπο...!!!
  Διδασκουν Θεια Κοινωνια....βουτηγμενα ψιχουλα ψωμιου μεσα σε κρασι...τα οποια τα δινει ο παπας στον πιστο με το κουταλακι...!!!

  ΕΡΩΤΗΣΗ
  Υπαρχει ΣΑΦΕΣΤΑΤΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ του τροπου που γινεται Η Θεια Κοινωνια...
  μεταξυ του τροπου που διδασκουν οι αποστολοι Στην Καινη Δαιθηκη...
  και μεταξυ του τροπου που διδασκουν οι πατερες της ορθοδοξου εκκλησιας...???

  ΑΠΑΝΤΩ ΕΓΩ
  Ναι υπαρχει ΣΑΦΕΣΤΑΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ...!!!

  ΕΡΩΤΗΣΗ
  Ποιον τροπο πρεπει να επιλεξουν οι πιστοι...
  τον τροπο που διδασκουν Ο Ιησους Χριστος και ο αποστολος Παυλος Στην Καινη Διαθηκη...
  η τον τροπο που διδασκουν οι πατερες της ορθοδοξου εκκλησιας...???

  ΑΠΑΝΤΩ ΕΓΩ...
  Πρεπει να επιλεξουν τον ΣΑΦΕΣΤΑΤΟ ΚΑΙ ΞΕΚΑΘΑΡΟ τροπο που διδασκει Ο Ιησους Χριστος και ο αποστολος Παυλος Στην Καινη Διαθηκη...!!!

  ΕΡΩΤΗΣΗ
  Αν η ορθοδοξη εκκλησια....πει σημερα σε εναν πιστο...
  που θελει να ακολουθησει τον τροπο που διδασκει Ο Ιησους Χριστος και ο αποστολος Παυλος Στην Καινη Διαθηκη....
  αν του πει λοιπον η ορθοδοξια...
  ''μην ακολουθεις τον τροπο που διαβαζεις Στην Καινη Διαθηκη...
  δεν πειραζει που εμεις τον εχουμε αλλαξει τον τροπο...
  εσυ ακολουθησε τον αλλαγμενο τροπο που εμεις σου προτεινουμε...
  και ο δικος τροπος ειναι σωστος...
  ακουσε εμας...
  διαφορετικα...
  αν τον κανεις με τον τροπο που διδασκει Η Καινη Διαθηκη...
  για εμας θα εισαι ανυπακουος...και αιρετικος...!!!!''

  ΕΡΩΤΗΣΗ
  ο πιστος τι πρεπει να κανει...???
  να υπακουσει στον τροπο που του λεει η ορθοδοξη εκκλησια...
  η να υπσκουσει στον τροπο που του διδασκει Ο Ιησους Χριστος και ο αποστολος Παυλος μεσα Στην Καινη Διαθηκη...???

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αγαπητέ ανοσίες γράφεις και κολλάς στο γράμμα...
   Αν ψάξεις θα βρεις ότι για αιώνες δίδοταν όχι μόνο χωριστά, αλλά έδιναν και για να πάρει καποιος μαζίτου σε κάποιο ταξίδι με κίνδυνο να πέσει τὸ ἅγιον τοῖς κυσίν.
   Τελικά όμως η Εκκλησία απόφάσισε όλα αυτά που γράφεις -διότι είδα και πιο κάτω πως σε ενοχλούν τα άμφια-ΣΥΝΟΔΙΚΑ, όπως έκαναν και οι Απόστολοι.
   Ο δε πιστός πρέπει να υπακούσει στην Εκκλησία, όσο δεν έχει αιρετικές θέσεις. Λέει ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος:
   Πῶς οὖν ὁ Παῦλός φησι, πείθεσθε τοῖς ἡγουμένοις ὑμῶν καὶ ὑπείκετε; Ἀνωτέρω εἰπών, Ὧν ἀναθεωροῦντες τὴν ἔκβασιν τῆς ἀναστροφῆς μιμεῖσθε τὴν πίστιν, τότε εἶπε, ‘πείθεσθε τοῖς ἡγουμένοις ὑμῶν’, καὶ ὑπείκετε.
   Τί οὖν, φησίν, ὅταν πονηρὸς ᾖ, καὶ μὴ πειθώμεθα; Πονηρός, πῶς λέγεις;
   Εἰ μὲν πίστεως ἕνεκεν, φεῦγε αὐτὸν καὶ παραίτησαι, μὴ μόνον ἐὰν ἄνθρωπος ᾖ, ἀλλὰ κἂν ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ κατιών, εἰ δὲ βίου ἕνεκεν, μὴ περιεργάζου [...]"

   Διαγραφή
 3. Αγαπητε vasili 123, απ ΄οτι βλεπω κανετε ερωτησεις σε εσάς τον ίδιο και απαντατε παλι εσεις. Μμμ σας συνιστώ να το κοιταξετε αυτό διοτι δεν σας βλεπω και τοσο καλα.

  Οσο για αυτα που ειπατε περί Ιεράς Παραδόσεως, ότι η Ορθοδοξη Παραδοση δεν ταυτιζεται σε ολα με την προφορικη και γραπτη Παραδοση των αποστολων, θα θέλαμε να γινεται συγκεκριμένος και να μην λετε αεορολογίες , εκτός εάν δεν έχετε επιχειρηματα επι του θεματος και προσπαθείτε ματαια να κερδισετε εντυπώσεις.

  ερχομαστε τωρα στο δευτερο σας «σχολιο» που ειπατε για την Θεία Ευχαριστία, ότι υπαρχει διαφορα στον τρόπο που οι πιστοι περνουν Θεια Κοινωνια.

  Σας λεμε ότι δεν υπαρχει καμια ουσιαστικη διαφορα της Θείας Ευχαριστίας από την εποχη του Χριστου κατά το μυστικο δειπνο εως τωρα. Ο Χριστος κατά το μυστικο δειπνο ετέλεσε θυσία, οπου υπαρχει θυσια υπαρχει και θυσιαστήριο και οπου υπαρχει θυσιαστήριο και θυσια ειναι απαραιτητο να υπαρχει και Ιερεας που τελη την θυσια. Ετσι ο Ιερεας της Ορθοδοξου Εκκλησας κατα την θεια τραπεζα τελη την θυσια, δηλαδη ξεχωρίζει τo αίμα από το σωμα όπως εκανε ο Ιησους Χρίστος κατά το μυστικο δειπνο.

  Τωρα θα σου εξηγήσω γιατι οι πιστοι περνουν Θεια Κοινωνια μαζι με το σωμα και το αιμα. Παλαιότερα οι πιστοι περνανε χωρια το σωμα και χωρια το αιμα, αλλα επειδη υπηρχαν και υπαρχουν δουλοι πονηροι περνανε το σωμα του Κυριου και προσπαθουσαν αλλοι να κανουν μαγειες και αλλοι να πηγαινουν σε ατομα που γνωριζουν. Ετσι η Εκκλησια για να αποτρέψει ολα αυτά αποφασισε οτι αφου γινεται κανονικη θυσια και ο Ιερεας ξεχωρίζει το σωμα από το αιμα όπως εκανε ο Ιησους Χριστός και δεν αλαζη η ουσια, μπορουν οι πιστοι να περνουν σωμα και αιμα μαζι ετσι ωστε να αποτρέψει να τρωνε και να πινουν σωμα και αιμα Κυριου αναξιοι διχως να εισέλθουν σε μετανοια και σε πνευματικο αγωνα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Φιλε συνομιλητη
  Iωάννης

  ΕΓΡΑΨΕΣ
  Αγαπητε vasili 123, απ ΄οτι βλεπω κανετε ερωτησεις σε εσάς τον ίδιο και απαντατε παλι εσεις. Μμμ σας συνιστώ να το κοιταξετε αυτό διοτι δεν σας βλεπω και τοσο καλα.

  ΣΟΥ ΑΠΑΝΤΩ
  Ειμαι καλα...!!!
  Εσυ δεν ειδες καλα τα γραφομενα μου...!!!
  Εθεσα τις απαντησεις...ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΟΧΙ ΓΙΑ ΕΜΕΝΑ...
  τις εθεσα προς παντα αναγνωστη...
  και στην συνεχεια...
  δινω απαντησεις...οχι γι εμενα...
  αλλα για τους αναγνωστες...!!!
  Δηλαδη...αυτα που ηθελα να πω..τα ειπα...υπο μορφη διαλογου...!!!

  ΕΓΡΑΨΕΣ
  Οσο για αυτα που ειπατε περί Ιεράς Παραδόσεως, ότι η Ορθοδοξη Παραδοση δεν ταυτιζεται σε ολα με την προφορικη και γραπτη Παραδοση των αποστολων, θα θέλαμε να γινεται συγκεκριμένος και να μην λετε αεορολογίες , εκτός εάν δεν έχετε επιχειρηματα επι του θεματος και προσπαθείτε ματαια να κερδισετε εντυπώσεις.

  ΣΟΥ ΑΠΑΝΤΩ
  Κανεις λαθος...δεν λεω αερολογιες...!!!
  Ηδη αναφερθηκα σε ενα ζητημα...και εξεθεσα την πλανη της ορθοδοξιας περι του τροπου με τον οποιο τελει Θεια Κοινωνια...!!!
  (βεβαιως ειναι και αλλα ζητηματα...τα οποια δεν γινεται να τα αναφερω δια μιας).

  ΕΓΡΑΨΕΣ
  Σας λεμε ότι δεν υπαρχει καμια ουσιαστικη διαφορα της Θείας Ευχαριστίας από την εποχη του Χριστου κατά το μυστικο δειπνο εως τωρα.

  ΣΟΥ ΑΠΑΝΤΩ
  Συνεπως δεν θεωρεις σοβαρη Την Διδασκαλια Του Ιησου Χριστου περι του τροπου που πρεπει να τελειται Η Θεια Κοινωνια...!!!
  ΤΟΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟ που διδαξε Ο Ιησους Χριστος τον θεωρεις κατι σαν ασημαντη λεπτομερεια...η οποια μπορει να αλλαξει...!!!
  Το παραπανω συνιστα ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΑ...ΑΣΕΒΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΥΠΑΚΟΗ προς Τον Ιησου Χριστο...!!!

  ΕΓΡΑΨΕΣ
  Τωρα θα σου εξηγήσω γιατι οι πιστοι περνουν Θεια Κοινωνια μαζι με το σωμα και το αιμα.

  ΣΟΥ ΑΠΑΝΤΩ
  Αρα συμφωνα με τις δικαιολογιες που αναφερεις...
  ειναι επιτρεπτη η αλλαγη του τροπου τελεσης Της Θειας Κοινωνιας...!!!
  Συμφωνα με τις δικαιολογιες που αναφερεις...
  την ημερα Της Κρισης...
  η ορθοδοξια θα μπορουσε να πει Στον Ιησου Χριστο...
  ''Εσυ διδαξες τον τροπο τελεσης Της Θειας Κοινωνιας...αλλα δεν προεβλεψες...καποιες καταχρησεις που θα γινονταν απο διαφορους κακοδοξους και κακως πραττοντας...
  ετσι λοιπον εμεις αναλαβαμε να διορθωσουμε τις ελλειψεις και αδυναμιες...του τροπου τελεσης Της Θειας Κοινωνιας που διδαξες...!!!
  ΑΚΟΜΑ
  συμφωνα με τις δικαιολογιες που προφασιζεται η ορθοδοξια...
  ισως και Ο Ιησους Χριστος...να απαντουσε στην ορθοδοξια την ημερα της κρισης...
  ''καλως ορθοδοξια...καλα εκανες που αλλαξες τον τροπο τελεσης Θειας Κοινωνιας που Εγω διδαξα....
  οντως δεν τα προεβλεψα καλα...
  οντως απεδειχθει ο τροπος μου...ελλιπης...
  οντως ο τροπος που Εγω διδαξα...ειχε ελλειψεις και αδυναμιες...τις οποιες θα μπορουσαν να χρησιμοποιησουν διαφοροι κακοδοξοι και κακως πραττοντες...
  οποτε ορθοδοξια...
  σας επαινω...γιατι Μου διορθωσατε την απροβλεψια μου...και τις ελλειψεις μου...!!!

  συνεχιζεται...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. συνεχεια...

  ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ
  καταδειχνουν...την ασεβεια και την ανυπακοη της ορθοδοξιας...που τολμησαν...προφασιζομενοι δηθεν ελλειψεις και αδυναμιες του τροπου τελεσης Της Θειας Κοινωνιας που διδαξε Ο Ιησους Χριστος...
  ΚΑΙ ΤΟΛΜΗΣΑΝ ΝΑ ΑΝΥΠΑΚΟΥΣΟΥΝ...ΚΑΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΥ ΔΙΔΑΞΕ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ...!!!

  Το πνευμα του ψευδους...που μπηκε στην ορθοδοξια...καταφερε με προφασεις ψευδους...να πλανησει τους πιστους...
  και να τους πεισει να τελουν Θεια Κοιωνια με εναν διαφορετικο τροπο του τροπου που διδαξε Ο Ιησους Χριστος....!!!

  ΕΓΡΑΨΕΣ
  (για να δικαιολογησεις τον τροπο τελεσης της Θειας Κοινωνιας...της ορθοδοξιας)
  ''ωστε να αποτρέψει να τρωνε και να πινουν σωμα και αιμα Κυριου αναξιοι διχως να εισέλθουν σε μετανοια και σε πνευματικο αγωνα''.

  ΣΟΥ ΑΠΑΝΤΩ
  Περι των ατακτων...που ελαμβαναν ΑΝΑΞΙΩΣ Το Σωμα και Το Αιμα Του Ιησου Χριστου...
  γραφει ο αποστολος Παυλος...
  Α' Κορινθίους 11:27 Ώστε όστις τρώγη τον άρτον τούτον ή πίνη το ποτήριον του Κυρίου αναξίως, ένοχος θέλει είσθαι του σώματος και αίματος του Κυρίου.
  Α' Κορινθίους 11:29 διότι ο τρώγων και πίνων αναξίως τρώγει και πίνει κατάκρισιν εις εαυτόν, μη διακρίνων το σώμα του Κυρίου.

  ΠΛΗΝ ΟΜΩΣ
  ο αποστολος Παυλος δεν αλλαξε τον τροπο τελεσης Της Θειας Κοινωνιας...!!!
  Ο αποστολος Παυλος...διδασκει οτι ειναι κακο να λαμβανει καποιος ΑΝΑΞΙΩΣ Την Θεια Κοινωνια...τους το ξεκαθαριζει...οτι πραττουν κακως...και τους συνιστα να παψουν να το κανουν...γιατι αμαρτανουν βαρυτατα...με κινδυνο να θανατωθουν απο Τον Ιησου Χριστο...!!!
  ΑΛΛΑ ΤΟ ΞΑΝΑΛΕΩ...
  ο αποστολος Παυλος δεν αλλαξε τον τροπο τελεσης Της Θειας Κοινωνιας...!!!
  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. ΚΑΙ ΕΡΧΟΜΑΙ ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΠΟΥ ΕΙΧΑ ΘΕΣΕΙ...
  αν καποιοι πιστοι...θελησουν να τελουν Την Θεια Κοινωνια...
  με τον τροπο που διδαξε Ο Ιησους Χριστος...
  η ορθοδοξια τι θα τους πει ταχα...???

  Θα τους πει μηπως...???

  ''εμεις βλεποντας τις αδυναμιες και τις ελλειψεις του τροπου που διδαξε Ο Ιησους Χριστος...
  σκεφτηκαμε και βρικαμε την λυση...
  και θεσπισαμε τον τροπο τελησης Θειας Κοινωνιας...τον τροπο που εχουμε εως και σημερα...
  και σεις καλα θα κανετε...να μην μας παρακουσετε...
  γιατι αν κανετε Την Θεια Κοινωνια με τον τροπο που διδαξε Ο Ιησους Χριστο...
  για μας θα ειστε...ανυπακουοι και αιρετικοι...???...!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Αγαπητε vasilis123 , δυστυχως ματαια προσπαθεις να βρεις λαθη περι πιστεως στην Ορθοδοξια, αυτος που προσπαθεί να δικαιολογήσει τα αδικαιολογητα δεν ειμαστε εμεις αλλα εσεις. Ο Απόστολος Παύλος που (επικαλεστηκατε) και εσεις ο ιδιος μας λεει : Εχομεν θυσιαστηριο, εξ ου δεν εχουσιν εξουσιαν να φαγωσιν οι λατρευοντες εις την σκηνην. (Εβρ. 13:10). Εδω αγαπητε Vasili 123 ο Αποστολος Παυλος μας λεει οτι εχουμε θυσιαστηριο απο τον οποίο εμεις τρωμε, o Xριστος κατα το μυστικο δειπνο ετελεσε θυσια χωρισε το σωμα απο το αιμα οπως ακριβως γινοταν και στην Παλαια Διαθηκη. Oπου υπαρχει θυσιαστηριο υπαρχει και θυσια και οπου υπαρχει θυσια ειναι απαραίτητο να υπαρχει και ο Ιερεας, που θα τελεί την θυσια. Αυτό που θα πρέπει να καταλάβεις είναι ότι την αναίμακτη θυσία δεν την τελεί καποιος με κοστουμάκι και γραβατουλα, αλλα Ιερεας. Γι αυτο μας λεει η Γραφη οτι στην χριστιανικη εποχη θα υπαρχουν Ιερεις : Μερικους μαλιστα απο αυτους θα τους κανω ΙΕΡΕΙΣ μου και ΛΕΥΙΤΕΣ. (Ησα. 66:21).

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Φιλε συνομιλητη
  Ιωαννης

  ΣΟΥ ΘΕΤΩ ΤΙΣ ΕΞΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
  1.Ο Ιησους Χριστος,Ο Μεγας Αρχιερεας,φορουσε ιερατικα ρουχα???
  2.Οι αποστολοι,οντες ιερεις Της Καινης Διαθηκης,φορουσαν ιερατικα ρουχα...???
  3.Η ορθοδοξια και η καθολικη εκκλησια,που ισχυριζεται οτι εχει την αποστολικη διαδοχη...
  απο ποιον αποστολο διαδεχτηκε τα ιερατικα ρουχα...???

  ΥΓ.
  Δεν μου περνα απαρατηρητο,οτι δεν εχεις απαντησει σε αλλες ερωτησεις μου,που σου εθεσα στις προηγουμενες αναρτησεις μου,περι Της Θειας Κοινωνιας και του τροπου Αυτης που πρεπει να τελειται...!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Αγαπητε Vasilis 123, γραφεις : ΣΟΥ ΘΕΤΩ ΤΙΣ ΕΞΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ .1.Ο Ιησους Χριστος,Ο Μεγας Αρχιερεας,φορουσε ιερατικα ρουχα??? Αν διαβαζες σωστα την Αγια Γραφη δεν θα μου εφτιαχνες αυτή την ερωτηση, ο Χριστος δεν χριαζοταν να φοραει Ιερατικα ρουχα διοτι δεν ειχε αναγκη να πείσει κανεναν. Nαι ο Χριστος δεν φορουσε Ιερατικα ρουχα, ηταν Αρχιερεας ΝΑΙ η ΟΧΙ ; Αν πιαστω μονο από την λεξη Μεγας Αρχιερεας δεν χρειαζεται να απαντησω σε τιποτα άλλο. Η λεξη Αρχιερεας τι σημαινει αγαπητε Vasilis 123 ; Δεν σημαινει Αρχηγος των Ιερεων ; Ο Χριστος είναι Αρχιερεας με την ενοια της αιματηρης θυσιας . Ειναι δυνατον αγαπητε Vasilis 123 να είναι καποιος Αρχηγος των Ιερεων διχως να υπαρχουν Ιερεις ;

  Γραφεις : 2.Οι αποστολοι,οντες ιερεις Της Καινης Διαθηκης,φορουσαν ιερατικα ρουχα...??? Αγαπητε Vasilis 123 εδώ παει αυτό που λενε ότι τα ρασα δεν κανουν τον παπα. Το θεμα μας είναι εάν φορουσαν Ιερατικα ρουχα η εάν υπαρχει ειδικη ιερωσυνη αγαπητε Vasilis 123; Ο Αποστολος Παυλος μας λεει οτι εχουμε θυσιαστηριο απο τον οποίο εμεις τρωμε, σου εγραψα ότι οπου υπαρχει θυσιαστηριο υπαρχει και θυσια και οπου υπαρχει θυσια ειναι απαραίτητο να υπαρχει και ο Ιερεας που θα τελεί την θυσια. Επισης σου εγραψα ότι στην χριστιανικη εποχη θα υπαρχουν Ιερεις. Μερικους μαλιστα απο αυτους θα τους κανω ΙΕΡΕΙΣ μου και ΛΕΥΙΤΕΣ. (Ησα. 66:21). Επισης κοιτα άλλη μια προφητεια : ΟΥΤΕ ΑΠΟ ΤΩΝ ΙΕΡΕΩΝ ΤΩΝ ΛΕΥΙΤΩΝ ΘΕΛΕΙ ΛΕΙΨΕΙ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΜΟΥ ΔΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΗ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΙΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΞ ΑΛΦΙΤΩΝ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΜΝΗ ΘΥΣΙΑΣ ΠΑΣΑΣ ΤΑΣ ΗΜΕΡΑΣ. (Iρεμ. 33:18).


  Γραφεις : 3.Η ορθοδοξια και η καθολικη εκκλησια,που ισχυριζεται οτι εχει την αποστολικη διαδοχη...
  απο ποιον αποστολο διαδεχτηκε τα ιερατικα ρουχα...??? Εχω απαντηση ηδη στην δευτερη ερωτηση σου. Απλα να συμπληρωσω ότι την αποστολικη διαδοχη την εχει Ορθοδοξια και όχι η καθολικη εκκλησια.

  Τωρα οσο για το τελευταιο σου σχολιο που λες ότι ΔΕΝ απαντησα περι της Θειας Κοινωνιας μαλλον θα εχεις καποιο προβλημα με την οραση σου διτι εχω απαντηση, αλλα εσυ φαινεται ότι εχεις συνηθισει να ρωτας και να απαντας εσυ ο ιδιος. Ααα και αυτος που δεν απαντησε σε αυτά που εγραψα περι θυσιας κτλ εισαι εσυ μαλλον θα σου κατσαν λιγο βαρυ. Τα σεβη μου…..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Φιλε συνομιλητη
  Iωαννης

  ΣΕ ΡΩΤΗΣΑ
  1.Ο Ιησους Χριστος,Ο Μεγας Αρχιερεας,φορουσε ιερατικα ρουχα???

  ΑΠΑΝΤΗΣΕΣ
  Nαι ο Χριστος δεν φορουσε Ιερατικα ρουχα

  ΣΕ ΡΩΤΗΣΑ
  2.Οι αποστολοι,οντες ιερεις Της Καινης Διαθηκης,φορουσαν ιερατικα ρουχα...???

  ΑΠΑΝΤΗΣΕΣ
  Αγαπητε Vasilis 123 εδώ παει αυτό που λενε ότι τα ρασα δεν κανουν τον παπα. Το θεμα μας είναι εάν φορουσαν Ιερατικα ρουχα η εάν υπαρχει ειδικη ιερωσυνη αγαπητε Vasilis 123; Ο Αποστολος Παυλος μας λεει οτι εχουμε θυσιαστηριο απο τον οποίο εμεις τρωμε, σου εγραψα ότι οπου υπαρχει θυσιαστηριο υπαρχει και θυσια και οπου υπαρχει θυσια ειναι απαραίτητο να υπαρχει και ο Ιερεας που θα τελεί την θυσια. Επισης σου εγραψα ότι στην χριστιανικη εποχη θα υπαρχουν Ιερεις. Μερικους μαλιστα απο αυτους θα τους κανω ΙΕΡΕΙΣ μου και ΛΕΥΙΤΕΣ. (Ησα. 66:21). Επισης κοιτα άλλη μια προφητεια : ΟΥΤΕ ΑΠΟ ΤΩΝ ΙΕΡΕΩΝ ΤΩΝ ΛΕΥΙΤΩΝ ΘΕΛΕΙ ΛΕΙΨΕΙ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΜΟΥ ΔΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΗ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΙΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΞ ΑΛΦΙΤΩΝ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΜΝΗ ΘΥΣΙΑΣ ΠΑΣΑΣ ΤΑΣ ΗΜΕΡΑΣ. (Iρεμ. 33:18).

  ΣΟΥ ΑΠΑΝΤΩ
  Η ερωτηση μου ηταν...
  αν οι αποστολοι φορουσαν ιερατικα ρουχα???
  ΔΕΝ ΕΔΩΣΕΣ ΕΥΘΕΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ...!!!

  ΑΠΑΝΤΩ ΕΓΩ ΛΟΙΠΟΝ ΞΕΚΑΘΑΡΑ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ ΜΟΥ
  οι αποστολοι δεν φορουσαν ιερατικα ρουχα...!!!

  ΑΠΑΝΤΩ ΣΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΛΕΓΟΜΕΝΑ ΣΟΥ-ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΟΥ

  ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ...
  Ο Ιησους Χριστος ειναι ΜΕΓΑΣ ΑΡΧΙΕΡΕΑΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ...!!!
  ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ...
  Οι αποστολοι Του Ιησου Χριστου ειναι ιερεις Του Ιησου Χριστου,ειναι ιερεις Της Καινης Διαθηκης...!!!

  ΕΓΡΑΨΕΣ
  Επισης σου εγραψα ότι στην χριστιανικη εποχη θα υπαρχουν Ιερεις. Μερικους μαλιστα απο αυτους θα τους κανω ΙΕΡΕΙΣ μου και ΛΕΥΙΤΕΣ. (Ησα. 66:21). Επισης κοιτα άλλη μια προφητεια : ΟΥΤΕ ΑΠΟ ΤΩΝ ΙΕΡΕΩΝ ΤΩΝ ΛΕΥΙΤΩΝ ΘΕΛΕΙ ΛΕΙΨΕΙ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΜΟΥ ΔΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΗ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΙΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΞ ΑΛΦΙΤΩΝ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΜΝΗ ΘΥΣΙΑΣ ΠΑΣΑΣ ΤΑΣ ΗΜΕΡΑΣ. (Iρεμ. 33:18).

  ΣΟΥ ΑΠΑΝΤΩ
  Οι παραπανω Προφητειες,εκπληρωνονται με την Ιεροσυνη Της Καινης Διαθηκης...
  ΔΙΑ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
  ιδρυεται Η Ιεροσυνη Της Καινης Διαθηκης...
  με ΜΕΓΑ ΑΡΧΙΕΡΕΑ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟ...
  και ιερεις Του...τους αποστολους...τους επισκοπους των εκκλησιων...και ολους τους μαθητες Του...!!!
  Εκαστος μαθητης-πιστος Του Ιησου Χριστου....
  ΕΙΝΑΙ ΙΕΡΕΑΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ...με ''αναστημα'' Ιεροσυνης...
  αναλογο του πνευματικου του αναστηματος...!!!

  ΑΡΑ ΛΟΙΠΟΝ...ΕΚ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ...

  1.
  Ο Υιος Του Θεου,Ο Ιησους Χριστος,εφερε-ιδρυσε...
  Την Ιεροσυνη Της Καινης Διαθηκης...στην οποια...Ο Ιδιος ειναι Μεγας Αρχιερεας...και οι αποστολοι Του,και ολοι οι μαθητες Του,ειναι ιερεις Του...ιερεις Της Καινης Διαθηκης...!!!

  2.
  Ουτε Ο Ιησους Χριστος,ουτε οι αποστολοι Του,φορουσαν ιερατικα ρουχα...!!!


  συνεχιζεται...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. συνεχεια απο την τελευταια αναρτηση

  Φιλε συνομιλητη
  Iωαννης


  ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ
  η οποια ισχυριζεται οτι εχει αποστολικη διαδοχη...

  Εσυ ορθοδοξια η οποια ισχυριζεσαι οτι εχεις αποστολικη διαδοχη...
  απο ποιον αποστολο διαδεχθηκες τα ιερατικα ρουχα που φορας...???

  Φιλε συνομιλητη

  Στο παραπαω ερωτημα,δεν εδωσες σαφη απαντηση...!!!

  ΑΠΑΝΤΩ ΕΓΩ ΛΟΙΠΟΝ
  Η ορθοδοξια...τα ιερατικα ρουχα που φοραει...
  ΔΕΝ ΤΑ ΔΙΑΔΕΧΘΗΚΕ ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟ...!!!
  Ειναι προφανες οτι...
  τα ιερατικα ρουχα επινοηθηκαν...
  (ισως στα τελη του πρωτου αιωνα,η τον δευτερο αιωνα)
  απο καποιον που ''ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΣΕ''...
  προφασιζομενος...βασιζομενος...
  Στην Διδασκαλια Της Καινης Διαθηκης...περι Αληθους Ιεροσυνης...!!!
  Τολμησε να επινοησει ιερατικα ρουχα...τα οποια Ο Ιησους Χριστος,ουτε οι αποστολοι διδαξαν...!!!
  Η επινοηση-η διδασκαλια των ιερατικων ρουχων...
  ΕΙΝΑΙ ΣΑΦΕΣΤΑΤΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΑΝΗ...
  διοτι...
  ενω ΟΥΤΕ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ..ΟΥΤΕ ΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ...διδαξαν ιερατικα ρουχα...
  ο επινοητης των ιερατικων ρουχων...
  τολμησε να αψηφισει ΤΗΝ ΜΗ ΥΠΑΡΞΗ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΡΟΥΧΩΝ...
  και ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝΤΑΣ...επινοησε και εισηγαγε ιερατικα ρουχα...ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΠΛΑΝΗ ΚΑΙ ΣΑΦΕΣΤΑΤΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ...!!!

  Φιλε συνομιλητη

  ΕΓΡΑΨΕΣ
  Τωρα οσο για το τελευταιο σου σχολιο που λες ότι ΔΕΝ απαντησα περι της Θειας Κοινωνιας μαλλον θα εχεις καποιο προβλημα με την οραση σου διτι εχω απαντηση, αλλα εσυ φαινεται ότι εχεις συνηθισει να ρωτας και να απαντας εσυ ο ιδιος. Ααα και αυτος που δεν απαντησε σε αυτά που εγραψα περι θυσιας κτλ εισαι εσυ μαλλον θα σου κατσαν λιγο βαρυ.

  ΣΟΥ ΑΠΑΝΤΩ
  Αληθως δεν εδωσες απαντησεις στα ερωτηματα μου...!!!


  συνεχιζεται....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. συνεχεια απο την τελευταια αναρτηση

  Φιλε συνομιλητη
  Iωαννης

  ΣΤΑ ΘΕΤΩ ΠΑΛΙ

  ΚΑΤΑΡΧΗΝ
  επαναλαμβανω και λεω...
  Ο Ιησους Χριστος και οι αποστολοι διδασκουν ΜΕ ΣΑΦΗ ΤΡΟΠΟ...ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ...!!!

  ΠΡΩΤΑ τρωνε=κοινωνουν...Τον Αρτο=Το Σωμα Του Ιησου Χριστου...
  και αφου φσνε = αφου κοινωνισουν...Τον Αρτο=Το Σωμα Του Ιησου Χριστου...
  ΜΕΤΑ...
  πινουν=κοινωνουν...Το Κρασι=Το Αιμα Του Ιησου Χριστου...!!!

  Ο ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΡΟΠΟΣ ΘΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ...
  ειναι Ο ΜΟΝΟΣ ΤΡΟΠΟΣ...που διδασκεται Στην Καινη Διαθηκη...!!!

  ΕΡΩΤΗΣΗ (απαντησε με σαφη ξεκαθαρο τροπο)
  Μηπως διδασκεται και καποιος αλλος τροπος ΘΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ μεσα Στην Καινη Διαθηκη...???

  ΤΙ ΔΙΔΑΣΚΕΙ...ΤΙ ΠΡΑΤΤΕΙ Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ...???
  Η ορθοδοξια διδασκει...πραττει...θεια κοινωνια...
  βουτηγμενα κομματια ψωμιου σε κρασι...και τα δινει στους πιστους...!!!

  ΕΡΩΤΗΣΗ
  ο παραπανω τροπος της ορθοδοξιας...ειναι ΣΑΦΗΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ του τροπου ΘΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ που διδασκει Η Καινη Διαθηκη...???
  (απαντησε ευθεως)

  ΕΓΡΑΨΕΣ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ
  Τωρα θα σου εξηγήσω γιατι οι πιστοι περνουν Θεια Κοινωνια μαζι με το σωμα και το αιμα. Παλαιότερα οι πιστοι περνανε χωρια το σωμα και χωρια το αιμα, αλλα επειδη υπηρχαν και υπαρχουν δουλοι πονηροι περνανε το σωμα του Κυριου και προσπαθουσαν αλλοι να κανουν μαγειες και αλλοι να πηγαινουν σε ατομα που γνωριζουν. Ετσι η Εκκλησια για να αποτρέψει ολα αυτά αποφασισε οτι αφου γινεται κανονικη θυσια και ο Ιερεας ξεχωρίζει το σωμα από το αιμα όπως εκανε ο Ιησους Χριστός και δεν αλαζη η ουσια, μπορουν οι πιστοι να περνουν σωμα και αιμα μαζι ετσι ωστε να αποτρέψει να τρωνε και να πινουν σωμα και αιμα Κυριου αναξιοι διχως να εισέλθουν σε μετανοια και σε πνευματικο αγωνα.

  ΣΕ ΡΩΤΩ '(απαντησε ευθεως)
  οι παραπανω προφασεις-δικαιολογιες της ορθοδοξιας...
  ειναι ορθες...???
  στεκουν...???
  μπορουν να γινουν παραδεκτες...???

  ΑΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
  ναι ειναι ορθες και παραδεκτες...

  ΤΟΤΕ ΣΕ ΡΩΤΩ (απαντησε ευθεως)

  Νομιζεις...πιστευεις...
  οτι Ο Ιησους Χριστος ηταν ελλιπης Στην Διδασκαλια Του περι του τροπου τελεσης ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ τον οποιο διδαξε...???
  Νομιζεις...πιστευεις...
  οτι Ο Ιησους Χριστος,αγνοουσε τους κινδυνους που προφασιζεται η ορθοδοξια...???
  Νομιζεις...πιστευεις...
  οτι η ορθοδοξια ειναι σε θεση...να ΔΙΟΡΘΩΝΕΙ Τον Ιησου Χριστο αναφορικα με τον ορθο τροπο τελεσης ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ...???
  Νομιζεις...πιστευεις...
  οτι την ημερα της κρισης...θα πει Ο Ιησους Χριστος στην ορθοδοξια...
  ''καλως επραξες ορθοδοξια που αλλαξες τον τροπο ΘΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ...
  δεν τα ειχα προνοησει ορθα και τελεια...
  ο τροπος ΘΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ που διδαξα ηταν ελλιπης...
  και συ ορθοδοξια...εκανες ορθα που τον διορθωσες''...???

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. συνεχεια απο την τελευταια αναρτηση

  Φιλε συνομιλητη
  Iωαννης


  ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΑΥΤΟ ΝΑ ΠΡΟΣΘΕΣΩ
  Προφανως...ο τροπος τελεσης ΘΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ τον οποιο τελει και διδασκει η ορθοδοξια...
  ανηκει...στο γενικο συνολο των διδασκαλιων...το οποιο δεχεται η ορθοδοξια...και λεγεται με μια λεξη...ΙΕΡΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ...!!!

  ΛΕΕΙ Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ
  εχω την αποστολικη διαδοχη...
  δεχομαι Τις Διδασκαλιες Που ειναι γραμμενες ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ...
  ΑΛΛΑ ΔΕΧΟΜΑΙ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ...ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ...!!!

  ΚΑΤΑΡΧΗΝ
  απαντω και λεω...
  ο,τι διδασκεται απο τους πατερες της ορθοδοξιας...το οποιο ΣΥΜΦΩΝΕΙ με ΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ...
  ΚΑΛΩΣ ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ...ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΛΑΝΗ...ΓΙΑΤΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΞΕΚΑΘΑΡΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ...!!!
  Ο,τι ειναι παρμενο απο ΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ...δεν ειναι ξεχωριστη διδασκαλια...ειναι ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΠΑΡΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ...ΣΤΗΝ ΚΑΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ ΑΝΗΚΕΙ...!!!
  Κανενας δεν δυναται να οικειοποιηθει ΤΙΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ...!!1
  Μπορει ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ να Τις διαδιδει...
  αλλα δεν μπορει να πει...
  οτι αυτος Τις πρωτοελαβε...οτι αυτος τις πρωτοδιδαχθηκε...!!!
  Πρωτα Τις ελαβαν...Τις διδαχθηκαν...οι αποστολοι...
  και οι αποστολοι...υπακουοντας Στο Θελημα Του Κυριου τους Ιησου Χριστου...
  Τις διδαξαν στους πιστους...ειτε προφορικως...ειτε γραπτως...!!!
  Οι αποστολοι...ειτε προφορικως,ειτε γραπτως...ΤΑ ΙΔΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΝ...!!!
  ΣΥΝΕΠΩΣ
  η προφορικη Διδαχη-Παραδοση των αποστολων...
  ΤΑΥΤΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ Η ΙΔΙΑ...
  με την γραπτη Διδαχη-Παραδοση των αποστολων...!!!
  ΣΥΝΕΠΩΣ
  Πασα Διδασκαλια που διδασκεται γραπτως μεσα ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ...
  ΤΑΥΤΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ Η ΙΔΙΑ...με την προφορικη Διδαχη-Παραδοση των αποστολων...!!!

  ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΡΧΟΜΑΙ ΠΑΛΙ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ...
  την οποια ιερα παραδοση...η ορθοδοξια...θελει να την ταυτισει με την προφορικη Παραδοση των αποστολων...!!!

  συνεχιζεται...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. συνεχεια απο την τελευταια αναρτηση

  Φιλε συνομιλητη
  Iωαννης

  ΚΑΙ ΡΩΤΩ...

  Οταν ενας πιστος...βλεπει ΡΗΤΑ ΚΑΙ ΞΕΚΑΘΑΡΑ...
  μια διδασκαλια των πατερων της ορθοδοξιας...
  ΞΕΚΑΘΑΡΑ ΝΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΕΙΤΑΙ απο Τις Διδασκαλιες των αποστολων ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ...
  σε μια τετοια περιπτωση...τι πρεπει να επιλεξει ο πιστος...???

  Να μενει πιστος και ασαλευτος σε αυτα που ΞΕΚΑΘΑΡΑ τον διδασκουν οι αποστολοι μεσα ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ...
  η...
  να δεχτει την ΞΑΚΑΘΑΡΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ διδασκαλια που του διδασκουν οι λεγομενοι πατερες της ορθοδοξιας...???

  ΑΠΑΝΤΩ ΕΓΩ (προκαταβολικα)
  Πας πιστος χριστιανος Του Ιησου Χριστου...που σημερα ειναι μελος...
  της ορθοδοξιας...η της καθολικης εκκλησιας...η της ευαγγελικης εκκλησιας...η της πεντηκοστιανης εκκλησιας...η της εκκλησιας των μαρτυρων Του Ιεχωβα...η οποια αλλης χριστιανικης εκκλησιας του σημερα...
  ΟΤΑΝ Ο ΠΙΣΤΟΣ ΑΥΤΟΣ...
  βλεπει τους πατερες της εκκλησιας στην οποια ανηκει...
  να τον διδασκουν...διδασκαλια η οποια...ΞΕΚΑΘΑΡΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΕΙΤΑΙ...απο Τις Διδασκαλιες των αποστολων ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ...
  πρεπει ο πιστος...
  ΝΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙ ΝΑ ΔΕΧΕΤΑΙ ΤΙΣ ΣΑΦΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΜΑΘΑΙΝΕΙ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ...
  ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΡΡΙΨΕΙ ΠΑΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΠΟΥ ΤΟΝ ΔΙΔΑΣΚΕΙ ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ...
  η οποια διδασκαλια σαφως και ξεκαθαρα...
  ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΕΙΤΑΙ απο Τις Διδασκαλιες των αποστολων που υπαρχουν μεσα ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ...!!!

  ΠΡΟΦΑΝΩΣ
  οταν ο πιστος,για τους παραπανω λογους που εξεθεσα...
  προτιμησει να μενει ασαλευτος Στις Διδασκαλιες των αποστολων Στην Καινη Διαθηκη...
  οταν ο πιστος...
  απορριψει εκεινες τις διδασκαλιες των λεγομενων πατερων και διδασκαλων της εκκλησιας στην οποια ανηκει...
  οι οποιες διδασκαλιες ΣΑΦΩΣ ΚΑΙ ΞΕΚΑΘΑΡΑ...ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ...απο Τις Διδασκαλιες των αποστολων Στην Καινη Διαθηκη...

  ΤΟΤΕ ΠΟΛΥ ΠΙΘΑΝΟΝ
  οι αλλοι θα τον θεωρησουν αιρετικο και αποστατη και αστατο και ανυπακουο στους πατερες της εκκλησιας στην οποια ανηκει...
  ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΠΙΘΑΝΟΝ
  να τον αποβαλλουν απο την εκκλησια στην οποια πριν ηταν μελος...!!!

  ΑΥΤΟΥΝΟΥ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΥ ΤΟΥ ΛΕΩ...
  αδελφε...μην ανησυχεις...εισαι μακαριος...εισαι Στον Σωστο Δρομο...
  εισαι Στον Δρομο Του Ιησου Χριστου...
  γιατι επελεξες να μεινεις πιστος και ασαλευτος...
  σε Αυτα που σε διδασκουν οι αποστολοι μεσα ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ...
  ΓΙ'ΑΥΤΟ...ΜΗΝ ΑΝΗΣΥΧΕΙΣ...ΝΑ ΧΑΙΡΕΣΑΙ...ΓΙΑΤΙ ΕΠΕΛΕΞΕΣ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ...!!!

  ΤΕΛΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ΛΕΩ ΚΑΙ ΡΩΤΩ...

  ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ
  εχω αναφερθει ΣΤΗΝ ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ...και στα ιερατικα ρουχα...!!!

  ΞΕΚΑΘΑΡΑ ΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ...
  μεσα Στην Καινη Διαθηκη...
  πως πρεπει να τελειται Η ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ...
  ΕΠΙΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ οτι δεν υπαρχουν ιερατικα ρουχα Στην Ιεροσυνη Της Καινης Διαθηκης...

  ΕΡΩΤΗΣΗ
  ο πιστος τι πρεπει να επιλεξει...???

  ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ με τον τροπο που διδασκουν Ο Ιησους Χριστος και οι αποστολοι Του μεσα Στην Καινη Διαθηκη....
  η την θεια κοινωνια που διδασκει η ορθοδοξια...βουτηγμενο ψωμι σε κρασι...???

  ΕΡΩΤΗΣΗ
  ο πιστος τι πρεπει να επιλεξει...???

  Ιεροσυνη Της Καινης Διαθηκης,ανευ ιερατικων ρουχων...
  οπως διδασκεται απο Τον Ιησου Χριστο και απο τους αποστολους...
  η...
  ιεροσυνη με ιερατικα ρουχα...οπως διδασκει η ιερα παραδοση της ορθοδοξιας...???

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. Φιλε συνομιλητη
  Iωαννης

  Ειναι και αλλες διδασκαλιες της ορθοδοξιας...οι οποιες ΡΗΤΑ ΚΑΙ ΞΕΚΑΘΑΡΑ...ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ απο Τις Διδασκαλιες των αποστολων Οι Οποιες υπαρχουν μεσα ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ...!!!

  ΟΠΩΣ...

  Η διδασκαλια της ορθοδοξιας...περι Τριαδικου Θεου...!!!

  Η διδασκαλια της ορθοδοξιας...περι πετρινων ναων Του Θεου...!!!

  Η διδασκαλια περι θειας λειτουργιας...!!!

  Η διδασκαλια περι των εικονων...!!!

  Η διδασκαλια περι του μοναχισμου...!!!

  Η διδασκαλια περι του τροπου βαπτισης...!!!

  Η διδασκαλια περι αγιων...επικληση και προσευχη σε αγιους...!!!

  Η διδασκαλια περι επικηδειας ακολουθιας...περι μνημοσυνων...περι των τριημερων...των εννιαημερων...των σαρανταημερων....των τρισαγιων...που κανουν για τους αποβιωσαντας...κ.τ.λ....!!!

  Φιλε συνομιλητη
  ο αποστολος Παυλος λεει το εξης...
  ''μιμητες μου γινεσθαι,καθως κι'εγω Του Ιησου Χριστου...!!!''

  Πας πιστος...πασα εκκλησια πιστων...
  ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΙΜΟΥΝΤΑΙ...
  τους αποστολους...
  πρεπει να μιμουνται την εκκλησια των πιστων χριστιανων του πρωτου αιωνα...
  πρεπει να βαδιζουν οπως βαδιζε η εκκλησια του πρωτου αιωνα...
  Η ΟΠΟΙΑ ΕΜΕΝΕ ΑΣΑΛΕΥΤΗ ΣΤΙΣ ΔΙΔΑΧΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ...!!!

  Το πνευμα της πλανης...δια των ψευδοπροφητων...
  ηδη απο τον πρωτο αιωνα...και στην συνεχεια...μεχρι και σημερα...
  καταφερε και καταφερνει να πλανα τους πιστους...
  να τους κανει να δεχονται πλανες διδασκαλιες...ωσαν να ειναι ορθες διδασκαλιες Του Ιησου Χριστου...!!!

  Αυτο συνεβη καταρχας...
  στα μερη της ανατολικης ρωμαικης αυτοκρατοριας...
  οπου εκει μιλησε και κηρυξε ο αποστολος Παυλος...
  για τις οποιες πλανες...
  ΠΡΟΕΙΠΕ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΗΜΕΡΩΣΕ ο αποστολος Παυλος...
  οτι μετα την αναχωρηση του...
  θα εμφανιζονταν διαφοροι πλανοι...ψευδοπροφητες...και ψευδοδιδασκαλοι...και ψευδοεργατες Του Ιησου Χριστου...
  οι οποιοι θα λαλουσαν διεστραμμενα...με σκοπο να πλανησουν τους πιστους...!!!

  ΟΝΤΩΣ
  μετα την αναχωρηση των αποστολων...ενεφανισθησαν οι πλανοι...οι οποιοι...υποδυομενοι τους εργατας Του Ιησου Χριστου...εδρασαν ψευδοπροφητικα και ψευδοδιδασκαλικα...διδασκοντας πλανες διδασκαλιες...τις οποιες τις πλασαραν με μεθοδιες πλανης και προφασεων...μεταχειριζομενοι ακομα...με πλανερο τροπο...εδαφια απο Την Καινη Διαθηκη (και απο Την Παλαια Διαθηκη)...Την Οποια κρατουσαν στα χερια τους...για να ειναι πειστικοι προς τους ανυποπτους και αγνοουντας ανθρωπους...προς τους οποιους παρισταναν τους εργατες Του Ιησου Χριστου...και τους οποιους καλουσαν να γινουν μελη των εκκλησιων τις οποιες ιδρυαν...υποσχομενοι και ευαγγελιζομενοι...Την Σωτηρια Του Ιησου Χριστου...!!!
  ΚΑΙ ΚΑΤΑΦΕΡΝΑΝ
  να πειθουν τις αγαθες ψυχες των ανθρωπων...που σεβονταν μεν...ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ...αλλα ηταν αμαθεις και αστηρικτοι εις Την Αληθεια Του Ιησου Χριστου...
  αυτους καταφερναν και τους επειθαν...και τους εκαναν μελη των εκκλησιων τους...
  και ετσι καταφερναν να ιδρυουν τις δικες τους χριστιανικες εκκλησιες...οπου εκει διδασκαν...τις πλανες διδασκαλιες τους...μπερδεμενες και μεμειγμενες με Αληθεις Του Ιησου Χριστου...!!!

  ΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΓΙΝΟΤΑΝ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΥΣ ΑΙΩΝΕΣ...
  και γινεται και σημερα...
  η ιστορια επαναλαμβανεται...!!!

  ΟΣΤΟΣΟ ΟΜΩΣ
  επειδη Ο Ιησους Χριστος ειναι Ζωντανος...και αγαπαει τις αγαθες ψυχες...
  τις οποιες καταφεραν και καταφερνουν να πλανουν οι πλανοι...
  ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΘΑ ΚΑΤΑΦΕΡΟΥΝ οι πλανοι...να αρπαξουν τις αγαθες αυτες ψυχες απο Τον Ιησου Χριστο...!!!
  Οσο οι αγαθες αυτες ψυχες...καιτοι πλανημενες απο τους πλανους...
  μενουν εν Τη Συνειδηση τους...πιστοι Στον Αληθινο και Αγαθο Λογο Του Ιησου Χριστου...Τον Οποιο διαβαζουν μεσα Στην Καινη Διαθηκη...
  Ο Ιησους Χριστος...τους ποιμενει μεσα τους...και τους εχει Στην Σωτηρια Του...!!!

  ΒΕΒΑΙΩΣ
  Ο Ιησους Χριστος ΘΕΛΕΙ οι πλανημενες ψυχες...οι πλανημενοι πιστοι Του...να ελευθερωθουν απο τις πλανες των ψευδοπροφητων...
  ΘΕΛΕΙ να δουν οτι οι διδασκαλιες που καποτε ειχαν δεχτει ως Αληθεια...ειναι διδασκαλιες πλανης...!!!
  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. Aγαπητε αιρετικε Vasilis123, μαλλον εχετε να γραψετε πολύ καιρο στο Αντιαιρετικο και το απωθημενο σας το βγαζετε εδώ. Ωραια τα κατεβατα που κανατε ομολογω ότι αντυπωσιαζουν, αλλα μονο ως ογκο διοτι αυτά που μας γραφετε είναι ανοησιες και αεορολογιες. Ειχα ολη την καλη διαθεση να σας προειδοποιησω να κοιταξετε αυτό που εχετε, κανετε ερωτηση και απανταται ο ιδιος, αλλα από ότι φαινεται εσεις εισται αγιατρευτος. Ομολογω ότι με μπερδεψατε λιγο διοτι πιστευα ότι εχω να κανω με καποιον ο οποίος πιστευει στο Μεγα μυστηριο, στον Τριαδιο Θεο. Αλλα φαινεται ότι ουτε αυτό δεν μπορεσατε να δειτε. ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΟΗΝ ΘΕΛΕΤΕ ΑΚΟΥΣΕΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΕΛΕΤΕ ΕΝΝΟΗΣΕΙ ΚΑΙ ΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΘΕΛΕΤΕ ΙΔΕΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΕΛΕΤΕ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΕΚΛΕΙΣΑΝ ΤΟΥΣ ΟΦΘΑΛΜΟΥΣ ΑΥΤΩΝ ΔΙΑ ΝΑ ΜΗ ΒΛΕΠΩΣΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΦΘΑΛΜΟΥΣ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΟΥΩΣΙ ΜΕ ΤΑ ΩΤΑ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΝΟΗΣΩΣΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑΝ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΕΨΩΣΙ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΘΩΣΙ.

  Αγαπητε Vasilis123, θα ηθελα να μου πειτε σε ποια ομολογια ανηκετε, είναι τυπικο απλα θα ηθελα να δω με τι ειδους ανθρωπο εχω να κανω. Εκτος αν δεν θελετε να μου πειτε, (για καποιο λογο ολοι αποκρυπτουν σε ποια ομολογια ανηκουν , ελπιζω να μην εισαι ενας από αυτους).


  Kαι τωρα επι του θεματος. Ολοι μα ολοι οι αιρετικοι εχετε την ιδια τακτικη όταν ερχεστε σε δυσκολη θεση, για να μην απαντησετε και για να ξεφυγετε από την ερωτηση που σας εχουν κανει αμεσος θετετε νεες ερωτησεις, αλλα εσυ φαινεται ότι εισαι πρωταθλητης στο αλμα μετ εμποδιων διοτι τα εδαφια τα περνας με ανεση.

  Γραφεις : ΑΠΑΝΤΩ ΣΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΛΕΓΟΜΕΝΑ ΣΟΥ-ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΟΥ.
  ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ. Ο Ιησους Χριστος ειναι ΜΕΓΑΣ ΑΡΧΙΕΡΕΑΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ...!!! Τι ακριβως εννοειτε όταν λετε ειναι Μεγας αρχιερεας της Καινης Διαθηκης ; Δηλαδη τωρα δεν είναι ; Μπορειτε να μου το εξηγησετε ;;;

  Γραφεις : ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ...
  Οι αποστολοι Του Ιησου Χριστου ειναι ιερεις Του Ιησου Χριστου,ειναι ιερεις Της Καινης Διαθηκης. Όταν λετε είναι Ιερεις της Καινης Διαθηκης τι εννοειτε ; Οτι υπαρχει ειδικη Ιερωσυνη μονο την εποχη των Αποστολων, αυτό μου λετε ;;;

  Γραφεις : Οι παραπανω Προφητειες,εκπληρωνονται με την Ιεροσυνη Της Καινης Διαθηκης...ΔΙΑ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ιδρυεται Η Ιεροσυνη Της Καινης Διαθηκης... με ΜΕΓΑ ΑΡΧΙΕΡΕΑ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟ...
  και ιερεις Του...τους αποστολους...τους επισκοπους των εκκλησιων...και ολους τους μαθητες Του...!!!
  Εκαστος μαθητης-πιστος Του Ιησου Χριστου....ΕΙΝΑΙ ΙΕΡΕΑΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ...με ''αναστημα'' Ιεροσυνης... αναλογο του πνευματικου του αναστηματος..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. Αγαπητε αιρετικε Vasilis123, εχεις καταλαβει τι ανοησιες γραφεις ; Εμεις δεν αποτελουμε μερος της Καινης Διαθηκης ; Αυτά ολα που γραφονται στην Καινη Διαθηκη δεν αναφερονται και σε μας ; Τι σημενη η λεξη Ιερεας ; Τι ακριβος εφτιαχνε ο Ιερεας αγαπητε Vasilis123 ;

  Ας θυμηθούμε τις θυσίες της Παλαιάς Διαθήκης τις οποίες τελούσαν οι Λευίτες ιερείς. Πότε έχουμε θυσία; Όταν διαχωρίζεται το σώμα από το αίμα, ΤΟΤΕ έχουμε θυσία-σφαγή. Όταν το σώμα του ζώου διαχωρίζεται από το αίμα του ΤΟΤΕ υπάρχει θυσία. Η θυσία-σφαγή διαχωρίζει το αίμα του θύματος από το σώμα του. Δεν υπάρχει θυσία όπου δεν χωρίζεται το σώμα από το αίμα.

  Ματθαίος 26:26-28 «Ἐσθιόντων δὲ αὐτῶν λαβὼν ὁ Ἰησοῦς τὸν ἄρτον καὶεὐλογήσας ἔκλασε καὶ ἐδίδου τοῖς μαθηταῖς καὶ εἶπε· Λάβετε φάγετε· τοῦτό ἐστι τὸ σῶμά μου· 27 καὶ λαβὼν τὸ ποτήριον καὶ εὐχαριστήσας ἔδωκεν αὐτοῖς λέγων· Πίετε ἐξ αὐτοῦ πάντες· 28 τοῦτο γάρ ἐστι τὸ αἷμά μου τὸ τῆς καινῆς διαθήκης τὸ περὶ πολλῶν ἐκχυνόμενον εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν».

  Βλέπουμε ότι ο Χριστός προσφέρει στους μαθητές ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ το σώμα Του καιΞΕΧΩΡΙΣΤΑ το αίμα Του. Και τι είπαμε ότι συμβαίνει όταν διαχωρίζεται το σώμα και το αίμα; Σφαγή-θυσία. Συνεπώς στον μυστικό δείπνο έχουμε ΑΝΑΙΜΑΚΤΟθυσία. Ο Χριστός λέει «τοῦτο γάρ ἐστι τὸ αἷμά μου....τὸ περὶ πολλῶνἐκχυνόμενον». Το αίμα του Χριστού χύνεται και έτσι ΔΙΑΧΩΡΙΖΕΤΑΙ από το σώμα Του.
  Στην προς Κορινθίους Α΄ 11:24 διαβάζουμε: «λάβετε, φάγετε· τοῦτό μού ἐστι τὸ σῶμα τὸ ὑπὲρ ὑμῶν κλώμενον», δηλαδή το σώμα του Χριστού, λέγει ο Απόστολος, ΤΕΜΑΧΙΖΕΤΑΙ, γίνεται ΚΛΑΣΜΑΤΑ. Επί σταυρού το σώμα τού Χριστού έμεινε ανέπαφο, διότι είχε προφητευθεί, ότι «οστούν ου συντρίψετε απ΄ αυτού» (Έξοδ. 12:46) της οποίας προφητείας την εκπλήρωση επιβεβαίωσε και ο ίδιος ο Ιωάννης (19:36).


  Συνεπώς έχουμε ξεκάθαρη θυσία, εφόσον έχουμε εμφανέστατα διαχωρισμό σώματος και αίματος, και μάλιστα τεμαχισμό του ιδίου τού σώματος του Θεανθρώπου. Αυτή είναι η θυσία του Χριστού που μας προσέφερε στο μυστικό Του δείπνο. Ο Χριστός στο μυστικό δείπνο προσέφερε θυσία ως ιερεύς και μάλιστα η θυσία που προσέφερε ήταν ο ίδιος ο Εαυτός Του, ήταν τόσο ο θύτης όσο και το θύμα και μάλιστα είπε στους μαθητές του «τοῦτο ποιεῖτε εἰς τὴν ἐμὴν ἀνάμνησιν»(Α Κορ. 11:24) δηλαδή αυτή τη θυσία, που μόλις εγώ ετέλεσα, να την τελείτε και να την προσφέρετε κι εσείς εις την εμήν ανάμνησιν. Συνεπώς για να προσφέρουν αναίμακτη θυσία οι μαθητές του Χριστού θα έπρεπε να ήταν ιερείς με Ειδική και όχι με Γενική μόνον Ιεροσύνη! Αυτή είναι η θυσία η οποία θεσπίστηκε στο μυστικό δείπνο και η οποία προσφέρεται στο Κυριακό δείπνο επάνω σε όλα τα ιερά θυσιαστήρια των απανταχού Ορθοδόξων ναών. Και για να υπάρχει θυσία υπάρχει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ και θυσιαστήριο και κατ’ επέκτασιν ο αντίστοιχος Ειδικός ιερεύς!

  Ο Θεός, δια του προφήτου Μαλαχίου, προλέγει την κατάργηση των νομικών και περιορισμένων εις μόνον το Ισραήλ θυσιών και την αντικατάστασή τους με την ΜΙΑ ΚΑΘΑΡΑ ΘΥΣΙΑ. Εδώ δηλαδή προφητεύεται η επιστροφή των εθνών (εφόσον το όνομα τού Θεού θα δοξάζεται και θα μεγαλύνεται από τα έθνη) και η προσφορά θυμιάματος και καθαράς θυσίας όχι πλέον εις ΕΝΑΝ τόπο, την Ιερουσαλήμ, αλλάεν παντί τόπω. Η προφητεία λοιπόν αφορά την Μεσσιακή εποχή και προφανώς πρόκειται για την θυσία του καθαρού και αμώμου Κυρίου, η οποία τελείται επί της ιεράς τραπέζης τού Χριστιανισμού (πρβλ. Α΄ Κορ. 10:21 εις το οποίο γίνεται λόγος περί «τραπέζης Κυρίου» δηλαδή περί ΥΛΙΚΟΥ θυσιαστηρίου) δηλαδή ΠΑΝΤΟΥ, όπου υπάρχει η Εκκλησία του Χριστού, από περάτων έως περάτων γης.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. Aλλα πως είναι δυνατον να κατανοησετε αυτά που σας λεμε, από την στιγμη που δεν γνωριζεις ότι ο Ιησου Χριστος είναι ο ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΘΕΟΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΔΕΛΦΟΥΣ ΠΙΣΤΟΥΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
  εκ της ορθοδοξου χριστιανικης εκκλησιας

  Καλησπερα σας αδελφοι...!!!

  Ειμαι ελληνας απο παππου προς παππου...γεννημενος σε μια ορθοδοξη οικογενεια...υπηρξα ορθοδοξος μεχρι που καταλαβα μετα επιγνωσεως οτι η ορθοδοξια,με διδασκε μεν Αληθειες Του Ιησου Χριστου...αλλα με διδασκε και πλανες διδασκαλιες...!!!
  Ετσι αναποφευκτα,εγκαταλειποντας πλεον τις πλανες διδασκαλιες της ορθοδοξιας,επαψα να ειμαι μελος της...!!!
  Δοξα Τω Θεω μου και Τω Κυριω μου Ιησου Χριστω...γνωριζω οτι υπαρχουν μεσα στην ορθοδοξια αληθινες πιστες ψυχες που πιστευουν Στον Ιησου Χριστο...και θελουν και ζητουν να τους σωσει...
  αυτες τις ψυχες..τις φρονω ως αδελφες ψυχες...!!!
  Τετοιες αγαθες αδελφες ψυχες υπαρχουν στην σημερινη ορθοδοξια...υπηρξαν και στο παρελθον...ειναι οι πιστες ψυχες που διετηρησαν την πιστη Στον Ιησου Χριστου σε ολους τους περασμενους αιωνες...καθως επισης διετηρησαν και ΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ να υπαρχει εως και σημερα επι της Γης...!!!

  ΠΛΗΝ ΟΜΩΣ
  φρονω οτι οι αδελφες πιστες ψυχες της ορθοδοξιας,διδασκονται μεν ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ αφου διαβαζουν ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ...
  αλλα διδασκονται και διαφορες πλανες διδασκαλιες...!!!

  ΦΕΥΓΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ορθοδοξια...
  επισκεφτηκα διαφορες χριστιανικες εκκλησιες του σημερα...και συνομιλησα με τα μελη τους...
  ΚΑΙ ΕΙΔΑ ΚΑΙ ΕΚΕΙ ΠΙΣΤΟΥΣ αγαθες ψυχες...
  αλλα ειδα και εκει πλανες διδασκαλιες...!!!

  ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΑΒΑ ΟΤΙ...
  το πνευμα της πλανης...εχει κατορθωσει να εισαγαγει διαφορες πλανες διδασκαλιες...με τις οποιες πλανα τις αγαθες πιστες ψυχες...και τις καθιστα...
  ΠΛΑΝΗΜΕΝΟΥΣ ΠΙΣΤΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ...!!!

  ΕΤΣΙ ΛΟΙΠΟΝ
  καταλαβα οτι δεν χρειαζομαι να γινω μελος καμιας εκκλησιας του σημερα...
  δεν χρειαζομαι να γινω...ουτε ορθοδοξος,ουτε ευαγγελικος,ουτε πεντηκοστιανος,ουτε μαρτυρας της σκοπιας του Μπρουκλιν,ουτε αποστολικος,ουτε μορμονος,ουτε ο,τιδηποτε αλλο...!!!


  ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. ΣΥΝΕΧΕΙΑ

  ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΣΩΘΩ
  ειναι να ΑΝΗΚΩ ΣΤΟΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟ...!!!
  Αν ανηκω Στον Ιησου Χριστο...τοτε ανηκω και στην εκκλησια Του...την οποια ιδρυσε Ο Ιδιος τον πρωτο αιωνα...και υπαρχει επι της Γης διαχρονικα εως και σημερα...!!!

  Η ΠΙΣΤΗ ΣΤΟΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟ
  ειναι απλη και ξεκαθαρη...!!!


  Ιωάννης 14:23 Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτόν· Εάν τις με αγαπά, τον λόγον μου θέλει φυλάξει,


  ΑΡΑ
  αληθινος μαθητης Του Ιησου Χριστου...σημαινει...ΑΓΑΠΩ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟ...
  και αγαπω Τον Ιησου Χριστο...σημαινει...ΦΥΛΑΤΤΩ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ...!!!

  Τον Ιησου Χριστο,ουδεις μπορει να Τον εξαπατησει...
  οι μακαριοτατοι και σεβασμιοτατοι και παναγιοτατοι...δοξαζουν εαυτους...και θρονιαζουν σε θρησκευτικους θρονους κοσμικους...και οι ανθρωποι τους νομιζουν για αντιπροσωπους Του Ιησου Χριστου,και τους φιλανε τα χερια,και τους ζητανε την ευλογια τους...(οπως καταλαβατε μιλαω για τις κεφαλες της ορθοδοξιας)...!!!
  ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ
  τετοιοι θρονιασμενοι υπαρχουν λιγο-πολυ σε ολες τις σημερινες χριστιανικες εκκλησιες...!!!

  Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
  οταν βλεπει εναν ανθρωπο...να εχει πιστη μεσα του...και εχει θεληση και σκοπο και ζηλο...να τηρησει ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ...
  αυτον τον ανθρωπο...
  Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ τον κρινει αληθινο πιστο Του...γιατι πραγματικα αγαπαει Τον Ιησου Χριστο...!!!

  Αυτον τον ανθρωπο Ο Ιησους Χριστος...τον αγαπαει...και του αποκαλυπτεται μεσα του...και τον ελεει...και τον διδασκει και τον φωτιζει...και τον σωζει...και του λεει...
  ΕΣΥ ΕΙΣΑΙ ΔΙΚΟΣ ΜΟΥ...ΜΟΥ ΑΝΗΚΕΙΣ...!!!

  Αυτος ο ανθρωπος λοιπον...ανηκει στην εκκλησια Του Ιησου Χριστου...την διαχρονικη...την οποια ιδρυσε τον πρωτο αιωνα και υπαρχει εως και σημερα...!!!

  Τετοιοι ανθρωποι πιστοι Του Ιησου Χριστου...υπαρχουν...(η τουλαχιστον αναμενουμε να υπαρχουν)...σε ολες τις χριστιανικες εκκλησιες του σημερα...!!!

  ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΚΚΛΗΣΙΑ...ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΧΩΡΟ..ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ...
  πας οστις...ΤΗΝ διαβαζει...και τηρει και φυλαττει ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ...
  ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΣ ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ...!!!

  ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΕΙΝΑΙ...
  οτι ο πιστος αυτος...επειδη γενικως στις εκκλησιες...εκτος ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ...διδασκονται και πλανες διδασκαλιες...
  δυστυχως ο πιστος αυτος...καθισταται...πλανημενος πιστος...διοτι πιστευει και σε διαφορες πλανες διδασκαλιες τις οποιες του σερβιρουν οι εκκλησιες αυτες...!!!
  ΕΙΝΑΙ ΜΕΝ ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΠΙΣΤΟΣ...αλλα ειναι και πλανημενος πιστος...!!!

  Ενας τετοιος πλανημενος μεν...αλλα ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΠΙΣΤΟΣ...
  υπηρξα κι'εγω στα πλαισια της ορθοδοξιας οταν ημουν ορθοδοξος χριστιανος...!!!

  ΜΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΙΣΤΟ
  προκειμενου να μην πλαναται...πρεπει να διαβαζει αδιαλειπτως ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ-ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ...
  και να ζητα απο ΤΟΝ ΖΩΝΤΑ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟ...να του δινει ΦΩΤΙΣΗ ΚΑΙ ΝΟΗΣΗ ωστε να εννοει ΟΡΘΑ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ...!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 21. Αγαπητε Vasilis 123, για αλλη μια φορα εισαι εκτος θεματος διοτι ΔΕΝ απαντησατε σε τιποτα, μαλλον θα σου επεσαν λιγο βαρυ αυτα που σας ειπαμε γι' αυτο αλλωστε και αλλαξατε θεμα , (γνωστη τακτικη των αιρετικων οταν ερχονται σε δυσκολη θεση).

  Και τωρα θα σταθω στα νεα σου σχολια (που δεν εχουν ΟΥΔΕΜΙΑ σχεση με αυτα που συζητουσαμε), απλα εδω μιλατε γενικα και προσπαθείτε να φανει κατι σαν μια προσωπικη σας ομολογια συνδυαζοντας και τα γνωστα πηρα κατα της Ορθοδοξιας, όχι με αγιογραφικες αποδειξεις , αλλα με τις γνωστες ΑΕΟΡΟΛΟΓΙΕΣ που λετε εδω και καιρο.

  ΓΡΑΦΕΙΣ : οτι η ορθοδοξια,με διδασκε μεν Αληθειες Του Ιησου Χριστου...αλλα με διδασκε και πλανες διδασκαλιες._____________ Για ποιες αληθειες μας λες αγαπητε Vasilis 123; Οταν μας γραφεις λιγο πιο πανω :
  Ειναι και αλλες διδασκαλιες της ορθοδοξιας...οι οποιες ΡΗΤΑ ΚΑΙ ΞΕΚΑΘΑΡΑ...ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ απο Τις Διδασκαλιες των αποστολων Οι Οποιες υπαρχουν μεσα ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ...!!!

  ΟΠΩΣ...

  Η διδασκαλια της ορθοδοξιας...περι Τριαδικου Θεου...!!!

  Η διδασκαλια της ορθοδοξιας...περι πετρινων ναων Του Θεου...!!!

  Η διδασκαλια περι θειας λειτουργιας...!!!

  Η διδασκαλια περι των εικονων...!!!

  Η διδασκαλια περι του μοναχισμου...!!!

  Η διδασκαλια περι του τροπου βαπτισης...!!!

  Η διδασκαλια περι αγιων...επικληση και προσευχη σε αγιους...!!!

  Η διδασκαλια περι επικηδειας ακολουθιας...περι μνημοσυνων...περι των τριημερων...των εννιαημερων...των σαρανταημερων....των τρισαγιων...που κανουν για τους αποβιωσαντας...κ.τ.λ....!!!

  ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Όπως εγραψες αγαπητε Vasilis 123 δεν εχει μεινει και τιποτα, για ποιες αληθειες μας λες οτι η ορθοδοξια σε διδασκε ;

  Γραφεις : Τετοιες αγαθες αδελφες ψυχες υπαρχουν στην σημερινη ορθοδοξια...υπηρξαν και στο παρελθον...ειναι οι πιστες ψυχες που διετηρησαν την πιστη Στον Ιησου Χριστου σε ολους τους περασμενους αιωνες...καθως επισης διετηρησαν και ΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ να υπαρχει εως και σημερα επι της Γης...!!!

  ΠΛΗΝ ΟΜΩΣ
  φρονω οτι οι αδελφες πιστες ψυχες της ορθοδοξιας,διδασκονται μεν ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ αφου διαβαζουν ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ...
  αλλα διδασκονται και διαφορες πλανες διδασκαλιες.

  AΠΑΝΤΗΣΗ : Aυτες τις προτεσταντικες σου αποψεις αγαπητε αιρετικε Vasilis 123, δεν εχουν ουδεμια σχεση με την Αγια Γραφη. Αυτές οι πιστες ψυχες που λες ότι διετηρησαν την Καινη Διαδηκη που δεν είναι αλλοι από τους πατερες της Ορθοδοξου Εκκλησιας, δεν μπορει να εχουν και Πνευμα Θεου και πνευμα πλανης διοτι η Αγια Γραφη δεν διδασκει κατι τετοιο. Το Αγιο Πνευμα Αγαπητε vasilis 123 μας καθοδηγει εις πασαν την αληθεια και όχι εν μέρει όπως μας λες. Δεν μπορειτε να τα κατανοήσετε αυτά διοτι διαβαζετε με κλειστα τα ματια. Πηρατε στα χερια σας την Αγια Γραφη και την ερμηνευεται κατά τα δικα σας θελω. Τολμας και μιλας για τον Ιησου Χριστο Οταν δεν μπορεις να καταλαβεις ότι αυτος είναι ο Κυριος σου και Θεο σου, οτι αυτος είναι ο ληθινος Θεος και η ζωη αιωνιος. Σταματα λοιπον να μιλας κατα τα δικα σου θελω και να λες συνέχεια αεορολογιες, βγες απο τις κουρτινες και μετανοησε οσο ειναι καιρος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 22. ΠΡΟΣ ΠΑΝΤΑ ΑΔΕΛΦΟ ΠΙΣΤΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟ...
  πλανημενο απο την διδασκαλια του μοναχισμου

  ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΛΑΝΗΣ ΤΟΥ ΜΟΝΑΧΙΣΜΟΥ

  Η διδασκαλια του μοναχισμου ειναι ψευδης διδασκαλια...ειναι πλανη...ειναι διδασκαλια την οποια δεν διδαξε Ο Μονογενης Υιος Του Θεου και Σωτηρας και Κυριος Ιησους Χριστος....!!!

  Ματθαιος 5.13-16
  13. Σεις είσθε το άλας της γής· εάν δε το άλας διαφθαρή, με τι θέλει αλατισθή; εις ουδέν πλέον χρησιμεύει ειμή να ριφθή έξω και να καταπατήται υπό των ανθρώπων.
  14. Σεις είσθε το φως του κόσμου· πόλις κειμένη επάνω όρους δεν δύναται να κρυφθή·
  15. ουδέ ανάπτουσι λύχνον και θέτουσιν αυτόν υπό τον μόδιον, αλλ' επί τον λυχνοστάτην, και φέγγει εις πάντας τους εν τη οικία.
  16. Ούτως ας λάμψη το φως σας έμπροσθεν των ανθρώπων, διά να ίδωσι τα καλά σας έργα και δοξάσωσι τον Πατέρα σας τον εν τοις ουρανοίς.

  Στα παραπανω Εδαφια διδασκεται...ΞΕΚΑΘΑΡΑ....
  οτι οι πιστοι Του Ιησου Χριστου ειναι...φως και αλατι του κοσμου...!!!

  Δεν κανει λαθος Ο Ιησους Χριστος...!!!

  Οντως οι πιστοι Του...ειναι φως και αλατι του κοσμου...!!!
  Οι πιστοι και μαθητες Του Ιησου Χριστου...
  διδασκονται και μαθαινουν...
  Τον Λογο Του Ιησου Χριστου...
  Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΦΩΣ...
  ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΑΛΑΤΙ...
  διοτι...
  Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ....
  φωτιζει...και νικα το πνευματικο σκοτος του διαβολου...
  ειναι Πνευματικο Φως Αληθειας....
  Το Οποιο νικα το σκοτος του ψευδους του διαβολου...!!!

  Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ...
  λειτουργει ως ΑΛΑΣ...ειναι ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΑΛΑΣ...
  ΑΛΑΣ κατα της πνευματικης σηψης...
  νικα καθε πνευματικη βρομια...
  ψευδους...κακιας...πονηριας...αδικιας...
  νικα καθε πνευματικη σαπιλα του διαβολου...!!!

  Οντως λοιπον...
  οι μαθητες και πιστοι Του Ιησου Χριστου...
  γινονται κι αυτοι φως και αλατι του κοσμου...
  διοτι...
  δεχονται μεσα τους ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ...
  και Τον λαλουν ενωπιον των ανθρωπων-ενωπιον του κοσμου...
  δηλαδη...
  λαλουν στον κοσμο...
  ΤΟ ΦΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΛΑΤΙ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ...
  ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΝΙΚΑ το πνευματικο σκοτος και την πνευματικη σαπιλα του διαβολου,,,
  την υπαρχουσα στον κοσμο...!!!

  Επειδη ο διαβολος ειναι ο πατερας του πνευματικου σκοτους και της πνευματικης σαπιλας της εν τω κοσμω...
  γι'αυτο...
  ο διαβολος εχει ΜΕΓΑΛΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ με τους πιστους Του Ιησου Χριστου...!!!
  Διοτι οι πιστοι Του Ιησου Χριστου...λαλωντας Τον Λογο Του Ιησου Χριστου στους ανθρωπους του κοσμου...
  λειτουργουν...
  ως Φως και ως Αλατι Του Ιησου Χριστου...
  ΝΙΚΑΝΕ ΚΑΙ ΧΑΛΑΝΕ το εργο του διαβολου το εν τω κοσμω...!!!

  ΑΡΑ ΛΟΙΠΟΝ
  δεν ειναι πολυ δυσκολο να καταλαβουμε οτι...
  ο διαβολος...ηθελε και θελει...
  με καθε τροπο...
  να ξεπαστρεψει τους πιστους Του Ιησου Χριστου...
  να τους βγαλει απο την μεση...
  να παψουν να του χαλανε το ανθρωποκτονο εργο του...εν τω κοσμω...!!!

  ΕΤΣΙ ΛΟΙΠΟΝ...
  ο διαβολος για να απαλλαγει απο τους πιστους...
  ανεκαθεν...
  επιχειρει...

  ειτε να πλανησει τους πιστους....
  και να τους αποκλινει απο Την Πιστη Της Αληθειας...
  και ει δυνατον...να τους κανει να εγκαταλειψουν Την Πιστη Στον Ιησου Χριστο...
  (βλεπε το εργο των ψευδοπροφητων)...

  ειτε να τους θανατωσει....
  (βλεπε διωγμους κατα χριστιανων)....

  ειτε να τους κανει να βγουν απο τον κοσμο....
  (βλεπε διδασκαλια του μοναχισμου)...!!!

  ΕΙΝΑΙ ΒΕΒΑΙΟ...
  οτι ο διαβολος θελει με καθε τροπο να βγαλει τους πιστους Του Ιησου Χριστου απο τον κοσμο...
  δεν θελει να ζουν εν τω κοσμω...δεν θελει να ειναι αναμεσα στους ανθρωπους του κοσμου...
  ΔΙΟΤΙ ΤΟΥ ΧΑΛΑΝΕ το ανθρωποκτονο εργο του...το εργο του πνευματικου σκοτους και της πνευματκης σαπιλας...!!!

  ΕΤΣΙ ΛΟΙΠΟΝ
  ο διαβολος....
  ειτε δια μεσου ψευδοπροφητων του...
  ειτε δια μεσου πλανημενων πιστων...
  εχει διασπειρει την διδασκαλια του μοναχισμου...
  και μαλιστα την εχει ''χρυσωσει''...
  με θεωση....και αγιασμο...!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 23. Η ΑΠΑΤΗΛΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΑΧΙΣΜΟΥ
  λεει στον πιστο...

  <>

  ΟΛΟ ΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΤΗ του διαβολου...
  ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ τον διαβολο...
  ειναι αυτο ακριβως που θελει να καταφερει ο διαβολος...
  να βγαλει απο την μεση τους πιστους Του Ιησου Χριστου...
  να παψουν να ζουν αναμεσα στους ανθρωπους του κοσμου...
  να παψουν να του ΧΑΛΑΝΕ το ανθρωποκτονο εργο του...
  να παψουν να λαλουν στους ανθρωπους του κοσμου...
  ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ...
  Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ...
  ΕΙΝΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΦΩΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΑΛΑΤΙ...
  κατα του πνευματικου σκοτους και της πνευματικης σαπιλας του διαβολου που ενεργειται εν τω κοσμω απο τον διαβολο...!!!

  Α' Κορινθιους 5.9-11
  9. Σας έγραψα εν τη επιστολή να μη συναναστρέφησθε με πόρνους,
  10. και ουχί διόλου με τους πόρνους του κόσμου τούτου ή με τους πλεονέκτας ή άρπαγας ή ειδωλολάτρας· επειδή τότε πρέπει να εξέλθητε από του κόσμου.
  11. Αλλά τώρα σας έγραψα να μη συναναστρέφησθε, εάν τις αδελφός ονομαζόμενος ήναι πόρνος ή πλεονέκτης ή ειδωλολάτρης ή λοίδορος ή μέθυσος ή άρπαξ· με τον τοιούτον μηδέ να συντρώγητε.

  ΞΕΚΑΘΑΡΑ
  ο αποστολος Παυλος διδασκει τους πιστους....οτι η θεση τους ειναι...
  ΕΝ ΤΩ ΚΟΣΜΩ...ΟΧΙ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ...
  οι πιστοι ερχονται σε επαφη με τους αμαρτωλους ανθρωπους του κοσμου...
  για να τους σωσουν...
  να τους μιλησουν ΤΟ ΦΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΛΑΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ...για να πιστεψουν και να σωθουν...!!!
  Ο αποστολος Παυλος διδασκει τους πιστους να μην συναναστρεφονται τους αδελφους που πραττουν αμαρτιες χωρις να μετανοουν...!!!
  Ο αποστολος Παυλος δεν διδασκει τους πιστους να εγκαταλειψουν τον κοσμο και να πανε να ζησουν στις ερημιες μακρυα απο τον κοσμο...!!!

  Β' Κορινθιους 6.14-17
  14. Μη ομοζυγείτε με τους απίστους· διότι τίνα μετοχήν έχει η δικαιοσύνη με την ανομίαν; τίνα δε κοινωνίαν το φως προς το σκότος;
  15. Τίνα δε συμφωνίαν ο Χριστός με τον Βελίαλ; ή τίνα μερίδα ο πιστός με τον άπιστον;
  16. Τίνα δε συμβίβασιν ο ναός του Θεού με τα είδωλα; διότι σεις είσθε ναός Θεού ζώντος, καθώς είπεν ο Θεός ότι θέλω κατοικεί εν αυτοίς και περιπατεί, και θέλω είσθαι Θεός αυτών, και αυτοί θέλουσιν είσθαι λαός μου.
  17. Διά τούτο. Εξέλθετε εκ μέσου αυτών και αποχωρίσθητε, λέγει Κύριος, και μη εγγίσητε ακάθαρτον, και εγώ θέλω σας δεχθή,

  Ο αποστολος Παυλος διδασκει τους πιστους...
  ΟΧΙ ΝΑ ΒΓΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΚΑΙ ΝΑ ΖΗΣΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΡΗΜΙΕΣ...
  αλλα...
  ζωντας εν τω κοσμω...
  να μην γινονται συμμετοχοι των αμαρτιων του κοσμου...
  να απεχουν απο τις αμαρτιες του κοσμου...
  να αποχωριζονται απο τις αμαρτιες του κοσμου...
  διοτι...
  αν οι πιστοι...
  αρχιζουν και γινονται συμμετοχοι των αμαρτιων του κοσμου...
  τοτε...
  ΓΙΝΟΝΤΑΙ...ΑΛΑΤΙ ΔΙΕΦΘΑΡΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΑΠΙΛΑ ΤΗΣ ΑΜΑΡΤΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝ ΤΩ ΚΟΣΜΩ...!!!
  Οι πιστοι πρεπει να ζουνε εν τω κοσμω...
  πρεπει να λαλουν στους ανθρωπους του κοσμου...
  ΤΟ ΦΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΛΑΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ...
  αλλα να προσεχουν να μην διαφθαρουν οι ιδιοι απο τις αμαρτιες του κοσμου...
  πρεπει να μενουν μακρυα απο τις αμαρτιες του κοσμου...!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 24. ΘΑ ΜΟΥ ΠΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ...

  <>

  ΑΠΑΝΤΩ...

  Ο προφητης Ηλιας ζουσε στις ερημιες...επειδη τον ψαχνανε και ζητουσαν να τον βρουν για να τον θανατωσουν...επρεπε να κρυφθει στις ερημιες για να μην τον βρουν αυτοι που ηθελαν να τον θανατωσουν...δεν πηγε στις ερημιες...επειδη ακολουθουσε την οδο του μοναχισμου...!!!

  ο Ιωαννης ο βαπτιστης ειχε ειδικη αποστολη...
  ζουσε στην ερημο κοντα στον Ιορδανη...
  γιατι επρεπε να ειναι εκει παρον καντα στον Ιορδανη...
  για να ειναι παντα ετοιμος και διαθεσιμος να βαπτιζει τους ισραηλιτες που ερχονταν σε αυτον...
  το βαπτισμα στον Ιορδανη ποταμο...ειχε την σημασια του...
  στον Ιορδανη ποταμο επρεπε να γινεται το βαπτισμα της μετανοιας που κηρυττε ο Ιωαννης...!!!

  Ο Ιησους Χριστος πηγε στην ερημο για 40 μερες...
  Ο Ιησους Χριστος δεν ζουσε μονιμα στην ερημο...
  πηγε για ενα μικρο χρονικο διαστημα στην ερημο...
  μετα ηταν αναμεσα στους ανθρωπους του κοσμου για να τους σωσει...!!!
  Επισης...
  Ο Ιησους Χριστος συχνα προσευχοταν Στον Θεο Πατερα Του...κατα μονας στην φυση...
  αυτο δεν συνιστουσε μοναχισμο...
  βρισκοταν κατα μονας για μικρο χρονικο διαστημα για να προσευχηθει...
  δεν ζουσε στην ερημο μονιμα,,,οπως κανουν οι μοναχοι και οι ερημιτες ασκητες...!!!

  ΕΠΙΣΗΣ
  ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΑΠΑΤΗ ΤΟΥ ΜΟΝΑΧΙΣΜΟΥ

  Λεει ο μοναχισμος...
  <>

  ΑΠΑΝΤΩ
  Ακου μοναχισμε....
  οταν λεμε εγκοσμια...
  δεν εννοουμε μονο τους ανθρωπους...
  εγκοσμια ειναι και....
  ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ...ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΕΣ...ΚΑΙ ΤΑ ΧΩΡΑΦΙΑ...ΚΑΙ ΟΙ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΓΗΣ...ΚΑΙ ΤΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ...ΚΑΙ ΟΙ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ...
  τι εγινε περι αυτων των εγκοσμιων...μοναχισμε???
  τα εγκατελειψες...???

  Δεν σε βλεπω να εχεις εγκαταλειψει αυτα τα εγκοσμια μοναχισμε...!!!

  Μοναχισμε
  οχι μονο δεν εχεις εγκαταλειψει αυτα τα εγκοσμια...
  ΑΛΛΑ ΕΧΕΙΣ ΦΟΥΛΑΡΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΑ ΕΓΚΟΣΜΙΑ...
  ΕΧΕΙΣ ΦΟΥΛΑΡΕΙ ΜΕ ΧΡΗΜΑ...ΜΕ ΧΩΡΑΦΙΑ...ΜΕ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΓΗΣ...ΜΕ ΟΙΚΟΠΕΔΑ...!!!

  Αρα μοναχισμε...
  ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΕΙ ΤΑ ΕΓΚΟΣΜΙΑ...μονο τους ανθρωπους εχεις εγκαταλειψει....
  ΤΟ ΠΑΡΑΔΑΚΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΥΛΙΚΟ ΠΛΟΥΤΟ ΔΕΝ ΤΟΝ ΕΧΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΕΙ...!!!

  ΜΑ ΘΑ ΜΟΥ ΠΕΙ Ο ΜΟΝΑΧΙΣΜΟΣ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ...

  <>

  ΑΠΑΝΤΩ
  Δεν τις εκλεψες τις περιουσεις μοναχισμε...
  σου τις κανανε δωρο...
  κι αυτο τι σημαινει...???
  μηπως εισαι του πνευματος...
  οτι...
  <>...???...!!!

  Μα αφου μοναχισμε...εσυ μας λες....οτι εχεις εγκαταλειψει τα εγκοσμια..
  τι τις θελεις τις πολλες περιουσεις...???
  Σου τις κανανε δωρο...ενταξει...
  μηπως σου ειναι απαγορευμενο να τις μοιρασεις σε φτωχες οικογενειες...
  γιατι δεν κρατας ο,τι ειναι αναγκαιο για την επιβιωση σου...
  και τα υπολοιπα να τα δωριζεις στους φτωχους...???
  τι τις θελεις τις πολλες εκτασεις και περιουσεις...???

  Εσυ μοναχισμε μας λες τι πηγες στις ερημιες για να αγιασεις....
  δεν ξερεις Τον Λογο Του Ιησου Χριστου...
  που λεει...
  οτι πρεπει να βοηθαμε τους φτωχους αδελφους...
  και οτι πρεπει να μοιραζομαστε τα αγαθα μας...με τους φτωχους αδελφους...
  τι τις θελεις λοιπον τις πολλες περιουσεις και εκτασεις....γιατι δεν τις μοιραζεις σε φτωχες οικογενειες...
  ???

  ΠΡΟΣΕΧΕ
  δεν λεω να πεινασεις...
  κρατα ο,τι ειναι αναγκαιο για την επιβιωση σου...
  ζησε χωρις στερησεις...
  αλλα...
  ΠΑΡΑΤΑ ΤΑ ΠΛΟΥΤΗ...ΜΟΙΡΑΣΕ ΤΑ ΠΛΟΥΤΗ...στους φτωχους αδελφους...!!!

  ΛΕΕΙ Ο ΜΟΝΑΧΙΣΜΟΣ
  <>

  ΑΠΑΝΤΩ
  αν αγαπας τους ανθρωπους...και προσευχεσαι γι'αυτους....
  ΘΥΜΙΣΟΥ ΤΟΥΣ ΦΤΩΧΟΥΣ...ΚΑΙ ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΕΣ...
  αν αγαπας τους ανθρωπους...και προσευχεσαι γι'αυτους....
  ΠΑΡΑΤΑ ΤΙΣ ΕΡΗΜΙΕΣ...
  και πανε κοντα τους....να τους μιλησεις Τον Λογο Του Ιησου Χριστου...
  πανε κοντα στον αρρωστο και στον τυφλο...
  ΜΗΝ ΜΕΝΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΗΜΙΕΣ...
  στις ερημιες σε θελει ο διαβολος...
  για να μην του χαλασεις το ανθρωποκτονο εργο του...!!!

  ΑΛΛΟ ΨΕΥΔΟΣ ΤΟΥ ΜΟΝΑΧΙΣΜΟΥ
  οι δασκαλοι της ''Σκοπιας''
  διδασκουν εν πλανη τους πιστους...
  οτι δεν πρεπει να στρατευονται....δεν πρεπει να πιανουν οπλο....!!!
  Μα το ιδιο διδασκει και ο μοναχισμος...
  οι μοναχοι δεν στρατευονται...δεν πιανουν οπλο...!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 25. ΠΟΤΕ ΜΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΟΧΩΡΗΣΩ ΣΤΗΝ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΠΟΤΕ ΜΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΨΩ ΝΑ ΛΕΩ ΟΤΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΩΖΕΙ ΚΑΙ ΟΧΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ.
  Και το Αγιο Πνεύμα οδηγεί τους σωσμένους σε κάποια τοπική εκκλησία. Ναι φίλοι μου << Από ΚΑΝΕΝΑΝ άλλο -εκτός του Χριστού- δΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΕΛΘΕΙ η ΣΩΤΗΡΙΑ ΟΥΤΕ ΥΠΑΡΧΕΙ άλλο ΠΡΟΣΩΠΟ -εκτός του Χριστού- ΚΑΤΩ από τον ουρανό ΔΟΣΜΕΝΟ στους ανθρώπους με το οποίο να ΜΠΟΡΟΥΜΕ να ΣΩΘΟΥΝ»(Πραξεις 4;12)

  Καμία απολύτως ΚΑΜΙΑ Εκκλησία δεν μπορεί να σε σώσει, αλλά ο ίδιος ο ΣΩΤΗΡΑΣ Χριστός σώζει κάθε ανάξιο αμαρτωλό όπως τον ληστή στον σταυρό, και την Μαρία την Μαγδαληνή που με ΜΕΤΑΝΟΙΑ και ΣΥΝΤΡΙΒΗ πιστέψει στην ΘΕΟΤΗΤΑ, οτι είναι ο Γιος του ΘΕΟΥ ο ΣΩΤΗΡΑΣ του κόσμου ΟΧΙ απλώς στην ονομασία αλλά στην ουσία και ΣΩΖΕΙ -στο ΠΑΝΤΕΛΕΣ- για ΠΑΝΤΑ οσους προσέρχονται στον Θεο μέσω αυτού, αφου Ζει πάντοτε, ετσι ωστε να ΜΕΣΙΤΕΥΕΙ γι'αυτους!!!>>(Εβραίους 7;25) Οποιος σε διαβεβαίωσε οτι μεσω των Αγιων ίσως σωθείς, δεν γνωρίζει την ΑΛΗΘΕΙΑ οτι ΕΝΑΣ ΕΙΝΑΙ ο ΜΕΣΙΤΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΘΕΟΥ και ανθρώπων, ο άνθρωπος Ιησούς Χριστός που ΠΡΟΣΦΕΡΕ τον εαυτό του ως ΛΥΤΡΟ για ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ολων μας (Α.Τιμοθεου 2;5-6) ώστε οποιος ταλαίπωρος και βαριά φορτωμένος αμαρτωλός σε Αυτον προσφύγει θα ΣΩΘΕΙ <>(Ιωαννης 10;6)
  Αν ο Χριστός και μόνο ΣΩΖΕΙ τότε τι κάνει η εκκλησία και ποιο το όφελος της εκκλησίας ;
  Η Εκκλησία ειναι το φυτώριο των σωσμενων και Αναγεννημένων, που ο Χριστός πρώτου τους σώσει τους ΑΓΟΡΑΣΕ ο ίδιος με το Αίμα του απο καθε ΦΥΛΗ και ΓΛΩΣΣΑ και ΛΑΟ και ΕΘΝΟΣ (Αποκάλυψη 5:7) για να τον δοξάζουν και να ειναι πάντοτε έτοιμοι απέναντι οποιουδήποτε τους ζητάει τον ΛΟΓΟ για την ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΛΠΙΔΑ τους, να απαντήσουν με πραότητα και φόβο Θεού !! ( Α.Πέτρου 3:15)
  Αν κάποιος δεν έχει την ΕΛΠΙΔΑ την ΣΩΤΗΡΙΑΣ μέσα του αυτος δεν ειναι πιστό του παιδί, μπορεί να ειναι Θρήσκος, μπορεί να πηγαίνει στην εκκλησία ασταμάτητα, μπορεί να ειναι σημαντικό ΣΤΕΛΕΧΟΣ της Εκκλησίας, αλλα δεν ανήκει στα Πιστά του παιδιά που ο ΙΔΙΟΣ ΑΓΟΡΑΣΕ με το αίμα του απο κάθε φυλή, γλώσσα, λαό και έθνος (Αποκάλυψη 5:7) ειναι απλώς φαινομενικά Χριστιανός δηλαδή της Ταυτότητας και τίποτε παραπάνω.
  Φίλε μου πολυ μεγάλη ειναι η ΕΥΛΟΓΙΑ καθε γνήσιας Εκκλησίας, και γνήσια Εκκλησία ειναι καθε Εκκλησία που δεν σφετερίζεται την ΕΞΟΥΣΙΑ του Χριστού, που δεν λέει "εμείς είμαστε οι μεσίτες της ΧΑΡΗΣ του " αλλά που ομολογεί την ΑΛΗΘΕΙΑ οτι μόνο ο Χριστός ΣΩΖΕΙ και προτρέπει καθε αμαρτωλό στον Χριστό να προσφύγει για να σωθεί !!( Ματθαιος 11;28) στον Χριστο να ανοιξει διάπλατα την καρδία δια να σωθεί( Ιωάννης 10;9,Αποκάλυψη 3;20)
  Φίλε μου η σωστή Εκκλησια εινα ΦΩΤΟΔΟΤΡΙΑ, ρίχνει τον Προβολέα στον Χριστό και Οχι στην ιδια, δεν διστάζει να ομολογήσει οτι ΚΑΝΕΝΑΝ ουτε ενα δεν μπορει να σώσει, αλλά μετά χαράς εκθειάζει τον ΣΩΤΗΡΑ Χριστό που ΠΡΟΣΘΕΤΕΙ καθημερινώς εκείνους που Σώζονται (Πραξεις 2;47)
  Η γνήσια εκκλησία ειναι και το ΣΑΝΑΤΟΡΙΟ των πληγωμένων και βαριά φορτωμένων που άνοιξαν την καρδιά τους στον Χριστό και τρέφονται απο τον Λόγο του, και σε αυτή την Εκκλησία είναι ενεργοποιημένα τα ΧΑΡΙΣΜΑΤΑ που εχει ο ίδιος δώσει και πάνω απο όλα εκεί διαπιστώνουμε οτι οι Πιστοί ΥΜΝΟΥΝ και ΔΟΞΟΛΟΓΟΥΝ τον Κύριο τους και Θεό τους, υπάρχει θέρμη ΥΜΝΟΔΙΑ και ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ !!
  Ευχομαι τον Χριστό και εσυ ΣΩΤΗΡΑ σου να τον δεχτείς και να προκληθείς σε μια Χριστιανική συνάθροιση γνήσιων πιστών που τον Χριστό ΥΜΝΟΥΝ, ΔΟΞΟΛΟΓΟΥΝ, και ΟΜΟΛΟΓΟΥΝ ΣΩΤΗΡΑ και ΛΥΤΡΩΤΗ τους. Αμην!

  ΑπάντησηΔιαγραφή