Ιερά Μητρόπολη Σιδηροκάστρου. Ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας.

Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2015

Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
            Οι ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά διδάσκουν ότι το σώμα του Ιησού που θανατώθηκε στον Σταυρό δεν αναστήθηκε !!! Ο Ιησούς λέγουν έδωσε την ανθρώπινη ζωή του ως Αντίλυτρο για τις αμαρτίες μας και συνεπώς δεν μπορούσε να λάβει πάλι πίσω την ανθρώπινη ζωή του. Ο Ιησούς σύμφωνα με την Εταιρεία Σκοπιά Αναστήθηκε ως Ισχυρό Πνευματικό Πρόσωπο, ως Αρχάγγελος Μιχαήλ, όπως ήταν πριν γίνει άνθρωπος !!! Το ανθρώπινο σώμα του Ιησού ολοκλήρωσε την αποστολή του και απομακρύνθηκε από τον Ιεχωβά μέσα από τον τάφο χωρίς να επανέλθει στη ζωή ! Αυτά τα ασεβή διδάσκουν οι Χιλιαστές.

 Η λέξη ΑΝΑΣΤΑΣΗ προέρχεται από την πρόθεση ΑΝΑ (που σημαίνει  ΞΑΝΑ) και το ρήμα ΙΣΤΗΜΙ (που σημαίνει ΣΤΕΚΟΜΑΙ ΟΡΘΙΟΣ).  Επειδή η όρθια στάση είναι γνώρισμα του ζωντανού ανθρώπου, ΑΝΑΣΤΑΣΗ σημαίνει την ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ στη Ζωή, το ΞΑΝΑ-ΖΩΝΤΑΝΕΜΑ. Για να ξανα-ζωντανέψει κάτι πρέπει να πεθάνει. ΑΥΤΟ που πεθαίνει, ΑΥΤΟ ΑΝΙΣΤΑΤΑΙ. Ήδη από αυτόν τον ορισμό της λέξης ΑΝΑΣΤΑΣΗ, καταφαίνεται το άτοπον των Χιλιαστικών δοξασιών. Οι μάρτυρες της Σκοπιάς αρνούνται την Ανάσταση του θανατωθέντος σώματος του Ιησού και ομιλούν για «Ανάσταση» του Χριστού με ΑΛΛΟ -  πνευματικό σώμα. Το υποτιθέμενο πνευματικό σώμα όμως ΔΕΝ θανατώθηκε ! Πώς θα μπορούσε άλλωστε αφού είναι πνευματικό;;; Δηλαδή αγαπητοί αναγνώστες, η Σκοπιά στην ουσία ΑΡΝΕΙΤΑΙ την Ανάσταση του Ιησού και ας ομιλεί για την «Ανάσταση του Ιησού» ! Το πονηρό Πνεύμα που καθοδηγεί την Εταιρεία είναι ο εισηγητής τέτοιων κακοδιδασκαλιών.

Το Αντίλυτρο έγκειται στην Θυσία του Ιησού. Η Ανάσταση δεν αίρει την Θυσία οπότε δεν καταργεί το Αντίλυτρο. Άλλωστε ο ίδιος ο Ιησούς διακήρυξε για την ανθρώπινη ζωή του ότι «εγώ τίθημι την ψυχήν μου, ίνα πάλιν λάβω αυτήν. ουδείς αίρει αυτήν απ' εμού, αλλ' εγώ τίθημι αυτήν απ' εμαυτού· εξουσίαν έχω θείναι αυτήν, και εξουσίαν έχω πάλιν λαβείν αυτήν» Ιωάννης 10:17-18. Κακώς λοιπόν οι Χιλιαστές λέγουν ότι ο Ιησούς δεν Αναστήθηκε ως άνθρωπος. Χρόνια μετά την Ανάσταση και Ανάληψη του Ιησού ο Απ. Παύλος ονομάζει τον Ιησού ΑΝΘΡΩΠΟ – «εις γαρ Θεός, εις και μεσίτης Θεού και ανθρώπων, άνθρωπος Χριστός Ιησούς» Α Τιμόθεον 2:5.

Ο ίδιος ο Ιησούς προφήτευσε την ανάσταση του σώματός του και μάλιστα την Αυτό- ανάσταση. «απεκρίθη Ιησούς και είπεν αυτοίς· λύσατε τον ναόν τούτον, και εν τρισίν ημέραις εγερώ αυτόν.  είπον ουν οι Ιουδαίοι· τεσσαράκοντα και εξ έτεσιν ωκοδομήθη ο ναός ούτος, και συ εν τρισίν ημέραις εγερείς αυτόν;  εκείνος δε έλεγε περί του ναού του σώματος αυτού. ότε ουν ηγέρθη εκ νεκρών, εμνήσθησαν οι μαθηταί αυτού ότι τούτο έλεγε, και επίστευσαν τη γραφή και τω λόγω ω είπεν ο Ιησούς» Ιωάννης 2:19-22. Ο Ιησούς ονόμασε το σώμα του Ναό τον οποίον θα γκρέμιζαν-θανάτωναν οι Ιουδαίοι και ο ΙΔΙΟΣ (ΕΓΕΡΩ=Θα εγείρω) θα ξανα-έχτιζε /  ξανά-ζωντάνευε. Το ανθρώπινο σώμα του Ιησού θανάτωσαν οι Ιουδαίοι, ΑΥΤΟ Ανέστησε ως Θεός ο Ιησούς. Η Αυτό-ανάσταση του Ιησού, που αποδεικνύει την Θεότητά του, προφητεύεται και στην Παλαιά Διαθήκη σε ΠΑΡΑΔΟΞΟΤΑΤΑ εδάφια στα οποία γίνεται λόγος για Αυτοσωτηρία του Γιαχβέ !!! Στο εδάφιο  Ησαΐας 63:5 (Μασοριτικό) ο Γιαχβέ προλέγει την ΑΥΤΟΣΩΤΗΡΙΑ Του (Αυτοανάστασή του ως Ανθρώπου) «ο βραχίων μου ενήργησε σωτηρίαν εις εμέ» ! Παράδοξος πράγματι λόγος ! Ο Παντοδύναμος Θεός να σώζει τον Εαυτό του ! Από τι θα μπορούσε να ΣΩΣΕΙ τον Εαυτό του ο Γιαχβέ ως Θεός ; Από ΤΙΠΟΤΕ !!! Ο Γιαχβέ έσωσε τον Εαυτό του ως  ΑΝΘΡΩΠΟΣ (Ιησούς Χριστός) με την Αυτοανάστασή του ! Ο Γιαχβέ έγινε άνθρωπος ( χωρίς να παύσει να είναι Θεός) , σταυρώθηκε, πέθανε και Αναστήθηκε ! Βλέπε και Ψαλμό 97(98):1.

«Ταύτα δε αυτών λαλούντων αυτός ο Ιησούς έστη εν μέσω αυτών και λέγει αυτοίς· ειρήνη υμίν.  πτοηθέντες δε και έμφοβοι γενόμενοι εδόκουν πνεύμα θεωρείν.  και είπεν αυτοίς· τι τεταραγμένοι εστέ, και διατί διαλογισμοί αναβαίνουσιν εν ταις καρδίαις υμών;  ίδετε τας χείράς μου και τους πόδας μου, ότι αυτός εγώ ειμι· ψηλαφήσατέ με και ίδετε, ότι πνεύμα σάρκα και οστέα ουκ έχει καθώς εμέ θεωρείτε έχοντα.  και τούτο ειπών επέδειξεν αυτοίς τας χείρας και τους πόδας» Λουκάς 24: 36-40. Αν δεν είχε αναστηθεί ο Ιησούς ως άνθρωπος αλλά ως Αρχάγγελος Μιχαήλ, όπως μωρολογούν οι αιρετικοί, γιατί λέει ότι «αυτός εγώ ειμι» = είμαι εγώ ο ΙΔΙΟΣ ;;;  Μάλιστα προκειμένου οι Μαθηταί να πειστούν ότι ο Ιησούς είναι ο ΙΔΙΟΣ, καλούνται να τον ψηλαφήσουν για να διαπιστώσουν ότι φέρει το ΙΔΙΟ ΣΩΜΑ. Λέγοντας δηλαδή ο Ιησούς «αυτός εγώ ειμι» εννοεί ότι αναστήθηκε με το ίδιο σώμα όχι ότι είναι το ίδιο Πρόσωπο με άλλο σώμα ! Διότι με την ψηλάφηση δεν θα ήταν δυνατόν να αποδειχθεί ότι ο ομιλών στους μαθητές είναι ο ίδιος ο Ιησούς ως πρόσωπο με άλλο σώμα. Η προσωπικότητα δεν μπορεί να ψηλαφηθεί ! Ούτε φυσικά είναι σοβαρή η άποψη των Χιλιαστών ότι ο Ιησούς παρουσιάστηκε με άλλο σώμα που έμοιαζε στο σώμα που θανατώθηκε! Ο Ιησούς δεν είναι απατεώνας σαν τον «πιστό και φρόνιμο δούλο» του Μπρούκλιν ! Το χωρίο είναι καταπέλτης ενάντια στην αίρεση !


ΤΟ  ΕΔΑΦΙΟ  Α  ΠΕΤΡΟΥ  3:18
Ερχόμαστε τώρα να αναλύσουμε το βασικό επιχείρημα των ψευδομαρτύρων του Ιεχωβά σχετικά με την υποτιθέμενη «ανάσταση» του Ιησού με «πνευματικό σώμα».
Γράφει η Μετάφραση Νέου Κόσμου : «Μάλιστα ακόμη και ο Χριστός πέθανε μία φορά για πάντα σχετικά με αμαρτίες, ένας δίκαιος για αδίκους, για να σας οδηγήσει στον Θεό, καθώς θανατώθηκε ως σάρκα, αλλά ζωοποιήθηκε ως πνεύμα»  ΜΝΚ 1 Πέτρου 3:18
Ιδού, λέγουν οι αιρετικοί, ο Απ. Πέτρος λέγει ότι ο Ιησούς πέθανε ως άνθρωπος και αναστήθηκε ως Πνεύμα!
Η Μετάφραση Νέου Κόσμου για άλλη μία φορά κακοποιεί την Γραφή. Ας δούμε τι γράφει το αρχαίο κείμενο με τα συμφραζόμενα και πως ερμηνεύονται τα λόγια του Απ. Πέτρου.
Α Πέτρου 3:18 – 20 «ότι και Χριστός άπαξ περί αμαρτιών έπαθε, δίκαιος υπέρ αδίκων, ίνα ημάς προσαγάγη τω Θεώ, θανατωθείς μεν σαρκί, ζωοποιηθείς δε πνεύματι·  εν ω και τοις εν φυλακή πνεύμασι πορευθείς εκήρυξεν,  απειθήσασί ποτε, ότε απεξεδέχετο η του Θεού μακροθυμία εν ημέραις Νώε κατασκευαζομένης κιβωτού, εις ην ολίγαι, τούτ' έστιν οκτώ ψυχαί, διεσώθησαν δι' ύδατος».
Αυτό το χωρίο πολλές φορές παρερμηνεύεται ακόμη και από Ορθοδόξους. Η αιτία της παρερμημείας είναι ότι δεν κατανοείται σωστά η λέξη «ζωοποιηθείς». Η λέξη «ζωοποιηθείς» στο παρον χωρίο δεν σημαίνει «αναστηθείς».  Το ρήμα ΖΩΟΠΟΙΩ στα αρχαία Ελληνικά δεν σημαίνει μόνο «επαναφέρω στη ζωή» αλλά σημαίνει επίσης «ΔΙΑΤΗΡΩ ΣΤΗ ΖΩΗ». Το ρήμα «ζωοποιώ» με την έννοια της διατήρησης στη ζωή συναντούμε στο Ελληνικό κείμενο της μετάφρασης των Εβδομήκοντα στην Παλαιά Διαθήκη.
Ιώβ 36:6 (κείμενο Εβδομήκοντα) «ασεβή ου μη ζωοποιήσει και κρίμα πτωχών δώσει».
Ο Κύριος δεν θα διατηρήσει στη ζωή τον ασεβή, θα τον τιμωρήσει με πρόωρο θάνατο. Η ΜΝΚ των μαρτύρων της Σκοπιάς μεταφράζει  αυτό το εδάφιο με τον ορθό τρόπο : «Δεν θα αφήσει ζωντανό κανέναν πονηρό, Αλλά θα αποδώσει την κρίση των ταλαιπωρημένων» ΜΝΚ Ιώβ 36:6.
Εκκλησιαστής 7:12 (κείμενο Εβδομήκοντα) «και περισσεία γνώσεως της σοφίας ζωοποιήσει τον παρ ‘ αυτής».
Ομοίως μεταφράζει η ΜΝΚ Εκκλησιαστής 7:12 «αλλά το πλεονέκτημα της γνώσης είναι ότι η σοφία διατηρεί στη ζωή τους κατόχους της».
ΔΒασιλειών/ Β Βασιλέων 5:7 (κείμενο Εβδομήκοντα) «και εγένετο ως ανέγνω βασιλεύς Ισραήλ το βιβλίον, διέρρηξε τα ιμάτια αυτού και είπεν· ο Θεός εγώ του θανατώσαι και ζωοποιήσαι ότι ούτος αποστέλλει προς με αποσυνάξαι άνδρα από της λέπρας αυτού; ότι πλήν γνώτε δη και ίδετε ότι προφασίζεται ούτος μοι».
Ομοίως μεταφράζει η ΜΝΚ 2 Βασιλέων 5:7 «Και μόλις διάβασε την επιστολή ο βασιλιάς του Ισραήλ, έσκισε τα ενδύματά του και είπε: «Θεός είμαι εγώ ώστε να θανατώνω και να διατηρώ στη ζωή; Διότι αυτός μου στέλνει μήνυμα να θεραπεύσω έναν άνθρωπο από τη λέπρα του· διότι προσέξτε το, παρακαλώ, και δείτε ότι επιζητεί να φιλονικήσει με εμένα».
         Οι Εβδομήκοντα για την έννοια της ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΖΩΗ χρησιμοποιούν και την λέξη ΖΩΟΓΟΝΩ.
Έξοδος 1:17-18, 22 (κείμενο Εβδομήκοντα) « εφοβήθησαν δε αι μαίαι τον Θεόν και ουκ εποίησαν καθότι συνέταξεν αυταίς ο βασιλεύς Αιγύπτου, και εζωογόνουν τα άρσενα.  εκάλεσε δε ο βασιλεύς Αιγύπτου τας μαίας και είπεν αυταίς· τι ότι εποιήσατε το πράγμα τούτο και εζωογονείτε τα άρσενα;………..  συνέταξε δε Φαραώ παντί τω λαω αυτού λέγων· παν άρσεν, ό εάν τεχθή τοις Εβραίοις, εις τον ποταμόν ρίψατε· και παν θήλυ, ζωογονείτε αυτό».
Ομοίως μεταφράζει η ΜΝΚ.  Έξοδος 1:17-18, 22 «Ωστόσο, οι μαίες φοβούνταν τον αληθινό Θεό, και δεν έκαναν όπως τους είχε πει ο βασιλιάς της Αιγύπτου, αλλά άφηναν ζωντανά τα αρσενικά παιδιά. Αργότερα ο βασιλιάς της Αιγύπτου κάλεσε τις μαίες και τους είπε: «Γιατί κάνατε αυτό το πράγμα και αφήσατε ζωντανά τα αρσενικά παιδιά;»……..Τελικά, ο Φαραώ διέταξε όλο το λαό του, λέγοντας: «Κάθε νεογέννητο γιο θα τον ρίχνετε στον ποταμό Νείλο, αλλά κάθε κόρη θα την αφήνετε ζωντανή».

 Άξιο προσοχής ότι οι Εβδομήκοντα δια των λέξεων «ζωοποιώ» και «ζωογονώ» μετεφράζουν την ΙΔΙΑ Εβραϊκή λέξη όχι διαφορετική. Αυτό είναι ένα ακόμη στοιχείο (πέρα από την συνάφεια των εδαφίων που παραθέσαμε) που δείχνει ότι οι Εβδομήκοντα χρησιμοποιούν το «ζωοποιώ» και με την έννοια του «διατηρώ στην ζωή». 


Ιώβ 36:6 (κείμενο Εβδομήκοντα) «ασεβή ου μη ζωοποιήσει (και κρίμα πτωχών δώσει».

Γ Βασιλειών / Α Βασιλέων 21(20):31 (κείμενο Εβδομήκοντα) «. και είπε τοις παισίν αυτού· οίδα ότι βασιλείς Ισραήλ βασιλείς ελέους εισίν· επιθώμεθα δη σάκκους επί τας οσφύας ημών και σχοινία επί τας κεφαλάς ημών και εξέλθωμεν προς βασιλέα Ισραήλ, ει πως ζωογονήσει (τας ψυχάς ημών».


Επανερχόμαστε στο χωρίο Α Πέτρου 3:18 – 20 «ότι και Χριστός άπαξ περί αμαρτιών έπαθε, δίκαιος υπέρ αδίκων, ίνα ημάς προσαγάγη τω Θεώ, θανατωθείς μεν σαρκί, ζωοποιηθείς δε πνεύματι· εν ω και τοις εν φυλακή πνεύμασι πορευθείς εκήρυξεν, απειθήσασί ποτε, ότε απεξεδέχετο η του Θεού μακροθυμία εν ημέραις Νώε κατασκευαζομένης κιβωτού, εις ην ολίγαι, τούτ' έστιν οκτώ ψυχαί, διεσώθησαν δι' ύδατος».

Ο Απ. Πέτρος λέγει ότι ο Ιησούς Χριστός θανατώθηκε ως προς τη σάρκα αλλά διατηρήθηκε στην ύπαρξη ως προς το πνεύμα (την ανθρώπινη λογική ψυχή ), με το οποίο πνεύμα πήγε και δίδαξε το Ευαγγέλιο στον Άδη –« τοις εν φυλακή πνεύμασι πορευθείς εκήρυξεν» Α Πέτρου 3:19, «εις τούτο γαρ και νεκροίς ευηγγελίσθη» Α Πέτρου 4:6. 

Αυτή είναι η ορθή ερμηνεία και όχι οι Χιλιαστικές ανοησίες.

Πηγη: http://www.egolpion.com/
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου