Ιερά Μητρόπολη Σιδηροκάστρου. Ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας.

Κυριακή 14 Φεβρουαρίου 2016

Το μεγάλο ψέμα περί αποστασίας


Του Ιωάννη Παντίου
Διάφορες  χριστιανικές ομάδες, διδάσκουν ότι η Εκκλησία του Χριστού έχει αποστατήσει, λένε ότι  έχουν μπει διάφορες αντιχριστιανικές και ειδωλολατρικές διδασκαλίες μέσα σε αυτήν. Λόγω τής ξαφνικής εμφάνισης τών Προτεσταντών κατά τον 16ο αιώνα, δημιουργήθηκε σ'αυτούς η ανάγκη να δείξουν πως έχουν κι αυτοί θέση στην ιστορία τής Εκκλησίας, και πως αποτελούν μέρος της. Έτσι, δημιούργησαν μία θεωρία, πως δήθεν η Εκκλησία τών αποστόλων αποστάτησε.   Οι ισχυρισμοί των Προτεσταντών είναι ότι η Εκκλησία αποστάτησε κατά τον 3ο με 4ο αιώνα, οτι άρχισε ο διάβολος να εισηγείται δογματικές αλλαγές από την εποχή του Μ.Κωνσταντίνου, με την πάροδο των ετών και των αιώνων ο ιστορικός χριστιανισμός έγινε μια θρησκεία η οποία έχει απομακρυνθεί τελείως από την αποστολική απλότητα και πνευματικότητα.  Άλλες ομάδες λένε ότι η Εκκλησία αποστάτησε ακόμα και τον 1ο αιώνα, π.χ οι Μάρτυρες του Ιεχωβά, διδάσκουν ότι η Εκκλησία αποστάτησε μετά το θάνατό τών αποστόλων :

 Στα κανονικά συγγράμματα, βρίσκουμε αρκετές προειδοποιήσεις για μια επικείμενη αποστασία η οποία θα διέφθειρε τη Χριστιανική εκκλησία. Στην ουσία, αυτή η αποστασία είχε αρχίσει ήδη τον πρώτο αιώνα, αλλά οι απόστολοι ανέστειλαν την εξάπλωσή της. (Σκοπιά 1/4/10 σελ. 29).

 «Όσον καιρό ζούσαν οι απόστολοι ως κριταί και σύμβουλοι, η εκκλησία ετηρείτο καθαρή και η αποστασία δεν μπορούσε να επιβληθή. Αλλά μετά τον θάνατο των αποστόλων επεβλήθη. ( Σκοπιά, 01.10.1970, σελ.587, παρ.9).

  Aπό τη μεγάλη αποστασία που ακολούθησε τον θάνατο των αποστόλων. (Ξύπνα, 08.08.1972, σελ.19). 

«Ενόσω οι απόστολοι ήταν ζωντανοί, ο Σατανάς δεν μπορούσε να επιτύχει. Αλλά μετά το θάνατό τους, η αποστασία εξαπλώθηκε ανεξέλεγκτη. Τελικά, στα ανθρώπινα μάτια, η αγνή Χριστιανική εκκλησία που ιδρύθηκε από τον Ιησού φαινόταν ότι είχε διαφθαρεί όταν ο Σατανάς παρήγαγε την αποστατική θρησκευτική παρωδία που σήμερα είναι γνωστή ως Χριστιανικός κόσμος» (Σκοπιά, 01.07.1995, σελ.14, παρ.2).

  «Η αποστασία ξεκίνησε στις ημέρες του αποστόλου Παύλου. Εξαπλώθηκε ραγδαία όταν πέθαναν οι απόστολοι οπότε χάθηκε και η ανασταλτική επιρροή τους» (Σκοπιά, 01.09.2003, σελ.6).

Αυτές τις ψευδοδιδασκαλίες, προσπαθούν να τις στηρίξουν και μέσα από την Αγία Γραφή, έτσι ώστε να παραπλανήσουν τους πιστούς που έχουν άγνοια κατά τάς Γραφάς. Τα εδάφια που επικαλούνται είναι τα εξής :

Ἐγένοντο δὲ καὶ ψευδοπροφῆται ἐν τῷ λαῷ, ὡς καὶ ἐν ὑμῖν ἔσονται ψευδοδιδάσκαλοι, οἵτινες παρεισάξουσιν αἱρέσεις ἀπωλείας, καὶ τὸν ἀγοράσαντα αὐτοὺς δεσπότην ἀρνούμενοι ἐπάγοντες ἑαυτοῖς ταχινὴν ἀπώλειαν· καὶ πολλοὶ ἐξακολουθήσουσιν αὐτῶν ταῖς ἀσελγείαις, δι᾿ οὓς ἡ ὁδὸς τῆς ἀληθείας βλασφημηθήσεται· καὶ ἐν πλεονεξίᾳ πλαστοῖς λόγοις ὑμᾶς ἐμπορεύσονται, οἷς τὸ κρῖμα ἔκπαλαι οὐκ ἀργεῖ, καὶ ἡ ἀπώλεια αὐτῶν οὐ νυστάξει. (Β΄Πετρ. 2:1-3).

Τὸ δὲ Πνεῦμα ῥητῶς λέγει ὅτι ἐν ὑστέροις καιροῖς ἀποστήσονταί τινες τῆς πίστεως, προσέχοντες πνεύμασι πλάνοις καὶ διδασκαλίαις δαιμονίων, ἐν ὑποκρίσει ψευδολόγων, κεκαυτηριασμένων τὴν ἰδίαν συνείδησιν, κωλυόντων γαμεῖν, ἀπέχεσθαι βρωμάτων, ἃ ὁ Θεὸς ἔκτισεν εἰς μετάληψιν μετὰ εὐχαριστίας τοῖς πιστοῖς καὶ ἐπεγνωκόσι τὴν ἀλήθειαν. (Α΄Τιμ. 4:1-3).

 Τὰς δὲ βεβήλους κενοφωνίας περιΐστασο· ἐπὶ πλεῖον γὰρ προκόψουσιν ἀσεβείας, καὶ ὁ λόγος αὐτῶν ὡς γάγγραινα νομὴν ἕξει· ὧν ἐστιν Ὑμέναιος καὶ Φιλητός, οἵτινες περὶ τὴν ἀλήθειαν ἠστόχησαν, λέγοντες τὴν ἀνάστασιν ἤδη γεγονέναι, καὶ ἀνατρέπουσι τήν τινων πίστιν. Ο μέντοι στερεὸς θεμέλιος τοῦ Θεοῦ ἕστηκεν, ἔχων τὴν σφραγῖδα ταύτην· ἔγνω Κύριος τοὺς ὄντας αὐτοῦ· καὶ ἀποστήτω ἀπὸ ἀδικίας πᾶς ὁ ὀνομάζων τὸ ὄνομα Κυρίου. (Β΄Τιμ. 2:16-19).

καὶ ἐξ ὑμῶν αὐτῶν ἀναστήσονται ἄνδρες λαλοῦντες διεστραμμένα τοῦ ἀποσπᾶν τοὺς μαθητὰς ὀπίσω αὐτῶν. (Πραξ. 20:30). 

Tα χωρία που επικαλείται oι ψευδοδιδάσκαλοι, Δεν κάνουν λόγο, περί αποστασίας τής Εκκλησίας, αλλά περί αποστασίας ΜΕΛΩΝ τής Εκκλησίας.

«αποστήσονταί τινες τής πίστεως» (Α΄ Τιμ. δ:1) δηλαδή «θα αποστατήσουν μερικοί από την πίστη» και ΟΧΙ η Εκκλησία.

«ών εστιν Υμέναιος και Φιλητός οίτινες περί την αλήθειαν ηστόχησαν, λέγοντες την ανάστασιν ήδη γεγονέναι, και ανατρέπουσι την τινων πίστιν» (Β΄ Τιμ. β:17-18) δηλαδή «μεταξύ αυτών είναι ο Υμέναιος και ο Φιλητός, οι οποίοι αστόχησαν ως προς την αλήθεια με το να λέγουν, ότι η ανάσταση ήδη έγινε, κι έτσι ανατρέπουν την πίστη μερικών», το κείμενο ΔΕΝ λέει για αποστασία.

«Και εξ ημών αυτών αναστήσονται άνδρες λαλούντες διεστραμμένα τού αποσπάν τούς μαθητάς οπίσω αυτών» (Πράξ. κ:30) δηλαδή «Και από εσάς τούς ιδίους θα εμφανισθούν άνθρωποι, που θα διδάσκουν διεστραμμένα, για ν’ αποσπάν τούς μαθητές (τούς πιστούς) και να τούς κάνουν οπαδούς τους». Και εδώ ΔΕΝ λέει για αποστασία της Εκκλησίας.

 Το χωρίο (Β΄Πετρ. 2:1) κάνει λόγο περί εμφανίσεως ψευδοδιδασκάλων και ψευδοπροφητών εις τον λαό «οίτινες παρεισάξουσιν αιρέσεις απωλείας, και τον αγοράσαντα αυτούς δεσπότην αρνούμενοι, επάγοντες εαυτοίς ταχινήν απώλειαν», οι οποίοι δηλαδή θα εισάγουν αιρέσεις που οδηγούν εις την απώλεια, θα αρνούνται ακόμη και αυτόν τον Δεσπότη (τον Κύριο) που τούς αγόρασε κι έτσι θα επιφέρουν κατά τού εαυτού τους γρήγορη απώλεια. Όπως βλέπουμε και εδώ το κείμενο, ΔΕΝ λέει για αποστασία της Εκκλησίας, αλλά για ψευδοπροφήτες οι οποίοι είναι ψευδοδιδάσκαλοι,  που θα αρνούνται ακόμη και τον Χριστό ως Δεσπότη. Τώρα ποίοι είναι αυτοί που έχουν προφητέψει για το τέλος του κόσμου, οι ο ποίοι αρνούνται τον Χριστό ως Δεσπότη ,και τον θεωρούν ως Αρχάγγελο Μιχαήλ, και από Κτίστη και Δημιουργό τον έχουν υποβιβάσει εις κτίσμα και πρώτο δημιούργημα, αυτό το αφήνουμε στη δική σας κρίση.]

Ότι υπήρξαν, και θα συνεχίσουν να υπάρχουν κάποια μέλη που είναι ἀνάξιοι να είναι μέσα στο σώμα της Εκκλησίας, αυτό δεν σημαίνει ότι η Εκκλησία αποστάτησε αγαπητοί Προτεστάντες και Μάρτυρες του Ιεχωβά.


 Οι λόγοι για τους οποίους η Εκκλησία δεν μπορεί να αποστατήσει.

 Η Αγία Γραφή αναφέρει ότι ο Χριστός ειναι η κεφαλή της Εκκλησίας. «και αυτός εστι η κεφαλή τού σώματος, τής εκκλησίας», (Κολασ. 1:18). Ως έχουσα κεφαλή και οδηγό τον ίδιο τον ιδρυτή, δεν είναι δυνατόν να αποστατήσει η Εκκλησία.

Ο Χριστός μας διαβεβαιώνει ότι το Ἅγιο Πνεῦμα το έστειλε στην Εκκλησία. «Καὶ ἐγὼ ἐρωτήσω τὸν πατέρα καὶ ἄλλον παράκλητον δώσει ὑμῖν, ἵνα μένῃ μεθ᾿ ὑμῶν εἰς τὸν αἰῶνα». (Ιωάν. 14:16). Και το Ἅγιο Πνεῦμα θα μας οδηγήσει σε όλη την αλήθεια, και οχι εν μέρει. «όταν έλθει εκείνος, το Πνεύμα τής αληθείας, οδηγήσει υμάς (δηλαδή την Εκκλησία) εις πάσαν την αλήθειαν». (Ιωάν.16:13).  Το Άγιον Πνεύμα δηλαδή δεν ήλθε και έφυγε, αλλά μένει μονίμως εις την Εκκλησία και την οδηγεί, όχι εις μέρος τής αληθείας, αλλά ‘εις πάσαν την αλήθειαν’, την προς σωτηρία αναγκαία θρησκευτική και ηθική αλήθεια. Η Εκκλησία, αγαπητοί Προτεστάντες και Μάρτυρες τού Ιεχωβά, δεν αληθεύει εν μέρει και εν μέρει πλανάται, αλλά αληθεύει εξ ολοκλήρου!

 Λέγει ο Χριστός :«Συ εί Πέτρος, και επί ταύτη τη πέτρα οικοδομήσω μου την Εκκλησίαν, και πύλαι άδου ου κατισχύσουσιν αυτής» (Ματθ. ιστ:18). δηλαδή «Εσύ είσαι ο Πέτρος, και επάνω εις αυτήν την πέτρα (δηλαδή τον βράχο τής πίστεως που ομολόγησες) θα οικοδομήσω (ή θα ιδρύσω) την Εκκλησία μου, και ο άδης (με τις σκοτεινές του δυνάμεις) δεν θα υπερισχύσει αυτής».

 Κατά το ανωτέρω χωρίο η Εκκλησία πολεμείται από τις σκοτεινές δυνάμεις τού άδου, αλλά αυτή παραμένει ακατάλυτη κι αιώνια! Η Εκκλησία κλονίζεται, αλλά δεν γκρεμίζεται! 
 Έχοντας υπόψη του όλα αυτά ο Απόστολος Παύλος διακηρύττει, ότι η Εκκλησία είναι ‘στύλος και εδραίωμα τής αληθείας. (Α΄Τιμ. 3:15).

 Η ψευδοδιδασκαλία, ότι η Εκκλησία του Χριστού αποστάτησε, είναι ένα μεγάλο ψέμα, και δεν αποτελεί μέρος του Ευαγγελίου, αλλά διαστρέβλωση αυτού. «ὃ οὐκ ἔστιν ἄλλο, εἰ μὴ τινές εἰσιν οἱ ταράσσοντες ὑμᾶς καὶ θέλοντες μεταστρέψαι τὸ εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ.  Αλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ᾿ ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω».(Γαλ. 3:7-8).


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου