Ιερά Μητρόπολη Σιδηροκάστρου. Ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας.

Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2013

ΠΟΤΕ ΕΓΙΝΕ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΜΕΣΣΙΑΣ ;


ΗΑίρεση των ψευδομαρτύρων του Ιεχωβά ανάμεσα σε άλλες πλάνες διδάσκει και την εξής αντιγραφική δοξασία : Διδάσκει ότι ο Ιησούς έγινε Μεσσίας, Χριστός δηλαδή, την ημέρα της Βάπτισής του από τον Ιωάννη τον πρόδρομο. Προηγουμένως δηλαδή δεν ήταν Χριστός (Μεσσίας). Βλέπε απόσπασμα από το αιρετικό βιβλίο «ΤΙ ΔΙΔΑΣΚΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙ Η ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ;» Διδάσκει τέτοια πράγματα η Αγία Γραφή ; Διδάσκει η Γραφή ότι όταν Βαπτίστηκε ο Ιησούς έγινε εκείνη την στιγμή Χριστός ; Διδάσκει η Γραφή ότι το Άγιο Πνεύμα είναι η «ενεργός δύναμη του Ιεχωβά» ; Η ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΛΕΓΕΙ : « ᾿Ιησοῦν τὸν ἀπὸ Ναζαρέτ, ὡςἔχρισεναὐτὸν ὁ ΘεὸςΠνεύματι ῾Αγίῳκαὶδυνάμει» Πράξεις 10:38 Ο Θεός ΕΧΡΙΣΕ τον Ιησού με ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ και με ΔΥΝΑΜΗ. Άρα το Άγιο Πνεύμα δεν είναι δύναμη όπως ισχυρίζονται οι ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά. Διότι αν υποθέσουμε ότι το Άγιο Πνεύμα ότι είναι δύναμη, αυτό σημαίνει ότι ο Θεός έχρισε τον Ιησού με δύναμη και με δύναμη, με δύο δυνάμεις δηλαδή ! Και προκύπτει και το ερώτημα : Σε τι διαφέρει η μία δύναμη από την άλλη ; Ας μας απαντήσουν οι Χιλιαστές. Το Άγιο Πνεύμα δεν είναι δύναμη είναι ΠΡΟΣΩΠΟ. Άλλωστε η Γραφή μας λέγει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι η δύναμη του Θεού Πατρός : « αὐτοῖς δὲ τοῖς κλητοῖς, ᾿Ιουδαίοις τε καὶ ῞Ελλησι,Χριστὸν Θεοῦ δύναμινκαὶ Θεοῦ σοφίαν» Α Κορινθίους 1:24. Ο Χριστός όμως είναι Πρόσωπο όπως ο Πατήρ ο οποίος και αυτός ονομάζεται δύναμη από την Βίβλο : « λέγει αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς· σὺ εἶπας· πλὴν λέγω ὑμῖν, ἀπ᾿ ἄρτι ὄψεσθε τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπουκαθήμενον ἐκ δεξιῶν τῆς δυνάμεωςκαὶ ἐρχόμενον ἐπὶ τῶν νεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ» Ματθαίος 26:64, « ῾Ο μὲν οὖν Κύριος μετὰ τὸ λαλῆσαι αὐτοῖς ἀνελήφθη εἰς τὸν οὐρανὸν καὶἐκάθισεν ἐκ δεξιῶν τοῦ Θεοῦ» Μάρκος 16:19, «Είπεν ὁ Κύριος τῷ Κυρίῳ μου· κάθου ἐκ δεξιῶν μου, ἕως ἂν θῶ τοὺς ἐχθρούς σου ὑποπόδιον τῶν ποδῶν σου» Ψαλμός 109/110 :1 Αν ψάξουμε την Γραφή να δούμε ΠΟΤΕ το Άγιο Πνεύμα συνεργάστηκε με την δύναμη του Θεού θα βρούμε το πότε έγινε ΧΡΙΣΤΟΣ ο Ιησούς. « καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ἄγγελος εἶπεν αὐτῇ·Πνεῦμα ῞Αγιον ἐπελεύσεται ἐπὶ σὲ καὶ δύναμις ὑψίστου ἐπισκιάσει σοι· διὸ καὶ τὸ γεννώμενον ἅγιον κληθήσεται υἱὸς Θεοῦ» Λουκάς 1:35. Κατά την σύλληψή του στην μήτρα της Θεοτόκου ο Ιησούς ΕΧΡΙΣΘΗ. Ο Ιησούς γεννήθηκε Χριστός : « ὅτι ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον σωτήρ,ὅς ἐστι Χριστὸς Κύριος, ἐν πόλει Δαυΐδ» Λουκάς 2:11 Το βρέφος Ιησούς ονομάζεται ΧΡΙΣΤΟΣ Κύριος = ΧΡΙΣΜΕΝΟΣ ΚΥΡΙΟΣ (ΓΙΑΧΒΕ). « Καὶ ἰδοὺ ἦν ἄνθρωπος ἐν ῾Ιεροσολύμοις ᾧ ὄνομα Συμεών, καὶ ὁ ἄνθρωπος οὗτος δίκαιος καὶ εὐλαβής, προσδεχόμενος παράκλησιν τοῦ ᾿Ισραήλ, καὶ Πνεῦμα ἦν ῞Αγιον ἐπ᾿ αὐτόν· καὶ ἦν αὐτῷ κεχρηματισμένον ὑπὸ τοῦ Πνεύματος τοῦ ῾Αγίου μὴ ἰδεῖν θάνατον πρὶν ἢ ἴδῃ τὸν Χριστὸν Κυρίου. καὶ ἦλθεν ἐν τῷ Πνεύματι εἰς τὸ ἱερόν· καὶ ἐν τῷ εἰσαγαγεῖν τοὺς γονεῖς τὸ παιδίον ᾿Ιησοῦν τοῦ ποιῆσαι αὐτοὺς κατὰ τὸ εἰθισμένον τοῦ νόμου περὶ αὐτοῦ, καὶ αὐτὸς ἐδέξατο αὐτὸν εἰς τὰς ἀγκάλας αὐτοῦ καὶ εὐλόγησετὸν Θεὸνκαὶ εἶπε·νῦν ἀπολύεις τὸν δοῦλόν σου, δέσποτα, κατὰ τὸ ρῆμά σου ἐν εἰρήνῃ, ὅτι εἶδον οἱ ὀφθαλμοί μου τὸ σωτήριόν σου» Λουκάς 2: 25- 30. Ο Συμεών είχε λάβει χρηματισμό (αποκάλυψη) από το Άγιο Πνεύμα ότι δεν θα πεθάνει πριν δει τον Χριστό. Μόλις είδε λοιπόν το παιδίον Ιησού είπε το « νῦν ἀπολύεις τὸν δοῦλόν σου», τώρα μπορείς Δέσποτα να απολύσεις από αυτήν την ζωή τον δούλο σου ! Άρα ο Συμεών είδε τον Χριστό Κυρίου, δηλαδή το παιδίον Ιησού. Συνεπώς ο Ιησούς ήταν πριν την Βάπτισή του Χριστός Κυρίου. Άξιο παρατηρήσεως και το εξής : Ο Συμεών είχε λάβει αποκάλυψη- πληροφορία από το Άγιο Πνεύμα. Και ο ίδιος ονομάζει το Άγιον Πνεύμα, που του έδωσε την πληροφορία, «ΔΕΣΠΟΤΑ» και η Γραφή «ΘΕΟ». Άρα ΠΡΟΣΩΠΟ της Θεότητος το Άγιο Πνεύμα και όχι δύναμη όπως μωρολογούν βλασφήμως οι μάρτυρες της Σκοπιάς ! Σύμφωνα με το χωρίο Λουκάς 2:25-30 ΔΕΣΠΟΤΗΣ ονομάζεται το Άγιον Πνεύμα «…καὶἦν αὐτῷ κεχρηματισμένον ὑπὸ τοῦ Πνεύματος τοῦ ῾Αγίουμὴ ἰδεῖν θάνατον πρὶν ἢ ἴδῃ τὸν Χριστὸν Κυρίου. …………..καὶεὐλόγησε τὸν Θεὸν καὶ εἶπε· νῦν ἀπολύεις τὸν δοῦλόν σου, δέσποτα, κατὰ τὸ ρῆμά σουἐν εἰρήνῃ, ὅτι εἶδον οἱ ὀφθαλμοί μου τὸ σωτήριόν σου». Σύμφωνα με το χωρίο Πράξεις 4:24-27 ΔΕΣΠΟΤΗΣ ονομάζεται ο Θεός Πατήρ « οἱ δὲ ἀκούσαντες ὁμοθυμαδὸν ἦραν φωνὴν πρὸς τὸν Θεὸν καὶ εἶπον·Δέσποτα, σὺ ὁ ποιήσας τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν καὶ τὴν θάλασσαν καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτοῖς, ὁ διὰ στόματος Δαυῒδ παιδός σου εἰπών· ἵνα τί ἐφρύαξαν ἔθνη καὶ λαοὶ ἐμελέτησαν κενά; παρέστησαν οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς καὶ οἱ ἄρχοντες συνήχθησαν ἐπὶ τὸ αὐτὸ κατὰ τοῦ Κυρίου καὶ κατὰ τοῦ Χριστοῦ αὐτοῦ. συνήχθησαν γὰρ ἐπ᾿ ἀληθείας ἐπὶ τὸν ἅγιον παῖδά σου ᾿Ιησοῦν, ὃν ἔχρισας, ῾Ηρῴδης τε καὶ Πόντιος Πιλᾶτος σὺν ἔθνεσι καὶ λαοῖς ᾿Ισραήλ». Σύμφωνα δε με το εδάφιο Ιούδας 4 ΔΕΣΠΟΤΗΣ και μάλιστα ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΔΕΣΠΟΤΗΣ είναι ο Ιησούς Χριστός ! « παρεισέδυσαν γάρ τινες ἄνθρωποι, οἱ πάλαι προγεγραμμένοι εἰς τοῦτο τὸ κρῖμα, ἀσεβεῖς, τὴν τοῦ Θεοῦ ἡμῶν χάριν μετατιθέντες εἰς ἀσέλγειαν καὶτὸν μόνον δεσπότην καὶ Κύριον ἡμῶν ᾿Ιησοῦν Χριστὸνἀρνούμενοι». Πώς γίνεται να είναι ο Ιησούς Χριστός ο ΜΟΝΟΣ ΔΕΣΠΟΤΗΣ αφού και ο Πατήρ και το Άγιο Πνεύμα είναι ΔΕΣΠΟΤΕΣ ;;; Γίνεται….Διότι τα τρία πρόσωπα (ΠΑΤΕΡΑΣ-ΥΙΟΣ-ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ) είναι ΟΜΟΟΥΣΙΑ, έχουν κοινή δηλαδή την θεία ουσία. Είναι ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ τα Τρία Πρόσωπα. Και ας ψάχνουν οι Χιλιαστές την Γραφή για να βρούν τις λέξεις ΤΡΙΑΔΑ και ΟΜΟΟΥΣΙΟΣ……Όταν υπάρχουν τα νοήματα περιττεύουν οι λέξεις ! Επίσης ο Συμεών λέγει για τον Δεσπότη – Άγιον Πνεύμα ότι «νῦν ἀπολύεις τὸν δοῦλόν σου, δέσποτα,κατὰ τὸ ρῆμά σου», αποκαλύπτει δηλαδή το ΠΩΣ «ἦν αὐτῷκεχρηματισμένον ὑπὸ τοῦ Πνεύματος τοῦ ῾Αγίου» να δει τον Χριστό. Το Άγιον Πνεύμα έδωσε ΧΡΗΜΑΤΙΣΜΟ στον Συμεών με ΡΗΜΑ = με λόγο. Το Άγιο Πνεύμα δηλαδή ΟΜΙΛΕΙ ΡΗΤΩΣ, με πραγματικά λόγια, δεν ομιλεί συμβολικά ή με μεταφορική έννοια. «Το δὲ Πνεῦμαρητῶς λέγει ὅτι ἐν ὑστέροις καιροῖς ἀποστήσονταί τινες τῆς πίστεως» Α Τιμόθεο 4:1 Το Άγιον Πνεύμα δεν «λέγει» απλώς, αλλά ομιλεί «ρητώς», με πραγματικά λόγια. Τα ΠΡΟΣΩΠΑ ομιλούν ΡΗΤΩΣ, όχι οι προσωποποιήσεις και οι απρόσωπες δυνάμεις ! Ακουέτωσαν ταύτα οι ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά… Επίσης η Γραφή λέγει ότι ο Χριστός γεννήθηκε Βασιλιάς, όχι ότι διορίστηκε Βασιλιάς όταν Βαπτίστηκε όπως λέγει η Σκοπιά. «Του δὲ ᾿Ιησοῦ γεννηθέντος ἐν Βηθλεὲμ τῆς ᾿Ιουδαίας ἐν ἡμέραις ῾Ηρῴδου τοῦ βασιλέως, ἰδοὺ μάγοι ἀπὸ ἀνατολῶν παρεγένοντο εἰς ῾Ιεροσόλυμα λέγοντες· ποῦ ἐστινὁ τεχθεὶς βασιλεὺς τῶν ᾿Ιουδαίων; εἴδομεν γὰρ αὐτοῦ τὸν ἀστέρα ἐν τῇ ἀνατολῇ καὶ ἤλθομεν προσκυνῆσαι αὐτῷ». Ματθαίος 2:1-2

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου