Ιερά Μητρόπολη Σιδηροκάστρου. Ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας.

Πέμπτη 9 Ιανουαρίου 2014

ΕΙΝΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ ;

                                                     

Του Ιωαννη Παντιου


   Πολλοί άνθρωποι σε όλο τον κόσμο λένε ότι είναι Χριστιανοί αλλά στην πραγματικότητα  δεν είναι, διότι δεν  πιστεύουν στην διδασκαλία του Ιησού Χριστού και στην Θεότητά του, ότι δηλαδή είναι αληθινός Θεός και ίσος με τον Θεό Πατέρα. Μια από αυτές τις Οργανώσεις είναι και οι Μάρτυρες του Ιεχωβά που τα τελευταία χρόνια, για να παραπλανήσουν τον κόσμο, αυτοαποκαλούνται και ως «Χριστιανοί Μάρτυρες του Ιεχωβά».
   Δεν έχουν όμως ουδεμία σχέση με τον Χριστό, διότι απεχθάνονται και πολεμούν την Θεότητά Του διδάσκοντας ότι είναι κατώτερος απ’ τον Θεό Πατέρα. Πιστεύουν δηλαδή ότι είναι ο αρχηγός των Αγγέλων, δηλαδή ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, και επίσης ότι είναι η πρώτη Δημιουργία του Θεού. Χρησιμοποιώντας την λεγομένη «Μετάφραση Νέου Κόσμου» έχουν αλλοιώσει σχεδόν ολόκληρη την Αγία Γραφή, τροποποιώντας την κατά το δικό τους  πιστεύω, και ειδικά τα σημεία εις τα οποία γίνεται λόγος περί της Θεότητος τού Ιησού και της Τριαδικότητος του Θεού.
   Διδάσκονται να απομονώνουν συγκεκριμένα εδάφια της Αγίας Γραφής και να τα ερμηνεύουν συμφώνως προς το δικό τους πιστεύω, π.χ.: «τι πατήρ μου μείζων μού στι» δηλ. «Διότι ο Πατήρ μου είναι ανώτερος από εμέ». Ιωάν. 14:28. Ενώ δηλαδή η φράση ξεκινάει με τον αιτιολογικό σύνδεσμο «ότι=διότι», κάτι που σημαίνει ότι έχει άμεση σχέση με τα προηγούμενα, εκείνοι ΕΣΚΕΜΜΕΝΩΣ απομονώνουν την συγκεκριμένη ρήση τού Ιησού, παρουσιάζοντάς την μεμονωμένα, ώστε να παραπλανήσουν τον συνομιλητή τους εις εσφαλμένα συμπεράσματα! Ενώ δηλαδή αυτή η φράση, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα προηγούμενα, εξηγήται με συναισθηματική έννοια, αυτοί προσπαθούν να μας πείσουν ότι γίνεται σύγκριση προσώπων Πατρός-Υιού και ότι ο Ιησούς Χριστός δήθεν ομολογεί την κατωτερότητά Του εν σχέσει προς  Θεό πατέρα.
   Άραγε αυτό μας διδάσκει η Αγία Γραφή, ότι ο Υιός είναι κατώτερος από τον Πατέρα και όχι ίσος προς Αυτόν; Όχι φυσικά, διότι ολόκληρη η Γραφή μάς διδάσκει ότι ο Κύριος μας είναι Θεός αληθινός και ίσος προς τον Θεό Πατέρα. Ας δούμε μερικά εδάφια μέσα από την Αγία Γραφή που αποδεικνύουν αυτές τις αλήθειες.

Α΄ Ιωαννου 5:20 «Εξεύρωμεν δε ότι ο Υιός του Θεού ήλθεν και έδωκεν εις ημάς νόησιν δια να γνωρίζομεν τον αληθινόν· και είμεθα εν τω αληθινώ εν τω Υιώ αυτού Ιησού Χριστώ. Αυτός είναι ο αληθινός Θεός και η ζωή η αιώνιος».

Αποκάλυψις 4:8 «...και δεν έπαυον ημέρα και νύκτα λέγοντες· Άγιος, Άγιος, Άγιος Κύριος ο Θεός ο Παντοκράτωρ, ο Ην και ο Ων και ο ερχόμενος.

Ιωάννη 10:30 «Εγώ και ο Πατήρ έν είμεθα».

Αποκάλυψις 1:8 «Εγώ ειμι το Α και το Ω, λέγει Κύριος ο Θεός, ο ων και ο ην και ο ερχόμενος, ο παντοκράτωρ.

Α΄ Τιμόθεον 3:16 «Και ομολογουμένως μέγα εστιν το της ευσεβείας μυστήριον· Θεός εφανερώθη εν σαρκί, εδικαιώθη εν πνεύματι, ώφθη αγγέλοις, εκηρύχθη εν έθνεσιν, επιστεύθη εν κόσμω, ανελήφθη εν δόξη»

Αποκάλυψις 22:13 «Εγω το Α και το Ω, ο πρωτος και ο εσχατος, η αρχη και το τέλος».


ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΣΤΑ ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
Ο Χριστός είπε: «Εγώ και ο Πατήρ έν είμεθα». (Ιωά. ι: 30)
Αυτοί λένε ότι ο Πατέρας είναι μεγαλύτερος.

Ο Χριστός είπε: «Τούτο είναι το σώμα μου» (Ματθ. κστ: 26)
Αυτοί λένε ότι τούτο συμβολίζει το σώμα Του.

Ο Χριστός είπε: «Θα οικοδομήσω την Εκκλησία μου, και πύλαι άδου δεν θέλουσιν ισχύσει κατ’ αυτής» (Ματθ. ιστ: 18)
Αυτοί λένε ότι με τον θάνατο τού Αποστόλου Ιωάννου επλανήθη η Εκκλησία.

Ο Χριστός είπε: «Βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος (Ματθ. κη 19)
Αυτοί λένε δεν υπάρχει Αγία Τριάδα, ενώ ο Χριστός την αναφέρει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο.
«Αποκριθείς δε ο άγγελος είπε προς τας γυναίκας· μη φοβείσθε σείς· διότι εξεύρω ότι Ιησούν τον εσταυρωμένον ζητείτε· 6 δεν είναι εδώ· διότι ανέστη, καθώς είπεν. Έλθετε, ίδετε τον τόπον όπου έκειτο ο Κύριος» (Ματθ. κη:5-6)
Οι μυροφόρες αναζητούσαν το νεκρό σώμα τού Ιησού. Αυτό όμως το νεκρό σώμα είπε ο άγγελος ότι ανέστη. Άρα ο Χριστός ανέστη σωματικώς.
Αυτοί λένε ότι δεν ανέστη σωματικώς αλλά πνευματικώς. Όχι δηλαδή με το σώμα που υπέστη το πάθος, αλλά με κάποιο άλλο πνευματικό, αγγελικό σώμα.
Ο Χριστός μίλησε για τον Παράδεισο ότι ευρίσκεται στον ουρανό (Λουκ. κγ:43) τον οποίον πήγε και είδε ο Παύλος (Β΄ Κορ. ιβ:2).
Αυτοί λένε ότι ο Παράδεισος είναι στη γη και όχι στον ουρανό που πήγε και τον είδε ο Απόστολος.

Ο Χριστός είπε: «Μη φοβηθείτε από των αποκτεινόντων το σώμα την δε ψυχή μη δυναμένων να αποκτείνωσι» (Ματθ. ι:28)
Αυτοί λένε ότι ο άνθρωπος δεν έχει ψυχή, και ότι είναι όπως και τα ζώα. Όμως εις το ανωτέρω εδάφιο σαφώς διαχωρίζεται η ψυχή από το σώμα.

Ο Χριστός είπε: «Πορεύεσθε απ’ εμού οι καταραμένοι εις το πυρ το αιώνιον το ετοιμασμένον τω διαβόλω και τοις αγγέλοις αυτού.....46 και απελεύσονται ούτοι εις κόλασιν αιώνιον οι δε δίκαιοι εις ζωήν αιώνιον». (Ματθ. κε:41, 46)
Αυτοί λένε ότι δεν υπάρχει κόλαση ενώ η ύπαρξή της αναφέρεται ξεκάθαρα από τον Χριστό.

Ο Χριστός είπε: «Όταν νηστεύετε μην γίνεσθε όπως οι υποκριταί σκυθρωποί». (Ματθ. στ:26)
Αυτοί λένε ότι δεν υπάρχει εντολή νηστείας στην Γραφή.

Ο Χριστός είπε: «Και θέλετε είσθε εις εμέ Μάρτυρες». (Πράξ. α:8)
Αυτοί λένε ότι είναι Μάρτυρες του Ιεχωβά ενώ η εντολή τής Καινής Διαθήκης είναι να είμαστε μάρτυρες τού Χριστού.

Ο Χριστός είπε: «Όταν ανασταθώσιν εκ νεκρών ούτε νυμφεύουσιν ούτε νυμφεύονται αλλά είναι ως άγγελοι εν τοις ουρανοίς».(Ματθ. κβ:29).
Αυτοί λένε ότι θα βρίσκονται στη γη, θα τρώνε, θα πίνουν, και θα τεκνοποιούν.

Ο Χριστός είπε: «Ο ουρανός και η γη θα παρέλθουν, οι δε λόγοι μου δεν θέλουσι παρέλθει» (Μάρκ. ιγ: 31) και «Θέλει δε ελθεί η ημέρα του Κυρίου ως κλέπτης εν νυκτί, καθ’ ην οι ουρανοί θέλουσι παρέλθει με συριγμόν, τα στοιχεία δε πυρακτούμενα θέλουσι διαλυθή, και η γη και τα εν αυτή έργα θέλουσι κατακαή». (Β΄ Πέτρ.γ:10)
Αυτοί λένε ότι η γη δεν θα παρέλθει και δεν θα καταστραφεί.
Ο Χριστός είπε στον ληστή: «Αληθώς σοι λέγω, σήμερον θα είσαι μετ’ εμού εν τω παραδείσω». (Λουκ. κγ:43)
Αυτοί μεταφέρουν εσκεμμένως το κόμμα μετά το «σήμερον» ώστε να μην εννοήσουν οι αναγνώστες, ότι ο άνθρωπος μετά θάνατον συνεχίζει να ζει και να υπάρχει καθώς και ότι ο παράδεισος ΔΕΝ υφίσταται από ΤΩΡΑ, αλλά κάποτε στο ΜΕΛΛΟΝ.

Ο Χριστός είπε: «Αληθώς αληθώς σας λέγω εάν τις φυλάξει τον λόγον μου θάνατον δεν θέλει δει εις τον αιώνα. (Ιωάν. η:51)
Αυτοί λένε πως όταν πεθάνει ο άνθρωπος εκμηδενίζεται.

Ο Χριστός είπε: «Ο Αβραάμ ο πατέρας σας είχεν αγαλλίαση να δει την ημέρα την εμήν, και ίδε και εχάρη». (Ιωάν. η:56)
Αυτοί λένε, ότι αφού πέθανε ο Αβραάμ δεν υπάρχει πλέον.
Ο Χριστός είπε: «Και πας όστις ζει και πιστεύει εις εμένα δεν θέλει αποθάνει εις τον αιώνα». (Ιωάν. ια:25)
Αυτοί λένε ότι πεθαίνει και χάνεται.
Ο Χριστός μιλάει για τη βασιλεία των ουρανών (Ματθ. ε:3)
Και αλλού λέει: «Η βασιλεία η εμή δεν είναι εκ του κόσμου τούτου» (Ιωάν. ιη:36)
Ενώ ο Χριστός κάνει λόγο για μία πνευματική και ουράνιο βασιλεία, αυτοί λένε ότι η βασιλεία τού Χριστού είναι υλική και επίγεια.
Ο Χριστός είπε: «Όστις πιστεύει εις τον Υιόν έχει ζωήν αιώνιον, όστις όμως απειθεί εις τον Υιόν δεν θέλει ιδεί ζωήν αλλ’ η οργή του Θεού μένει επάνω αυτού». (Ιωάν. γ: 36)
Αυτοί λένε ότι ο Χριστός είναι δούλος του Θεού, ενώ κατά το ανωτέρω εδάφιο, εφόσον είναι αντικείμενον πίστεως, τότε είναι Θεός αληθινός.

Πώς είναι δυνατόν αυτοί οι άνθρωποι να λέγονται Χριστιανοί;
Τα συμπεράσματα δικά σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου