Ιερά Μητρόπολη Σιδηροκάστρου. Ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας.

Σάββατο 22 Μαρτίου 2014

Μάρτυρες του Ιεχωβά ο Πιστός και Φρόνιμος δούλος.,

Του Ιωαννη Παντιου                                 
                                        "Αγαπητοί εν Χριστώ Αδελφοί.

  Στο συγκεκριμένο άρθρο  θα δούμε αυτό  που επικαλούνται και έχουν καραμέλα οι Μάρτυρες του Ιεχωβά,  τον Πιστό και φρόνιμο δούλο.    Ποιος αραγε είναι ο Πιστός και Φρόνιμος Δούλος  που επικαλούνται οι Μάρτυρες του Ιεχωβά; ειναι  εκ θεού ή εκ πονηρού ;

Οι Μάρτυρες του Ιεχωβά διδάσκουν ότι η Εκκλησία αποστάτησε ευθύς αμέσως μετά το θάνατο τών Αποστόλων. Για 2000 σχεδόν χρόνια, η Εκκλησία ήταν "χύμα", ανοργάνωτη, και πιστοί άνθρωποι υπήρχαν "σκόρπιοι" μεταξύ τών διαφόρων αιρέσεων τών Χριστιανικών εκκλησιών. Ώσπου το 1914 ο Χριστός ήρθε "αόρατα"  στη 2η Παρουσία Του, και τρισήμισι χρόνια αργότερα, (το 1919), έχρισε ως "Πιστό και Φρόνιμο Δούλο" τους Μάρτυρες τού Ιεχωβά που ανήκαν στους 144.000, που από τότε είναι ο Μοναδικός Αγωγός τού Θεού, για να δίνει στην ανθρωπότητα την "αληθινή" Πνευματική τροφή".

Αγαπητοί αδελφοί θα δούμε στα παρακάτω ντοκουμέντα ότι αυτός ο Πιστός και Φρόνιμος δούλος που επικαλούνται οι Μάρτυρες του Ιεχωβά δεν είναι τίποτα πάρα μόνο ένα μέρος από το εσφαλμένο  δόγμα του 1914 ως  2η Παρουσία  του Χριστού.    Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή και να  δούμε τελικά  ποιος  Είναι ο Πιστός και Φρόνιμος Δούλος.

"Ο Μέγας Διδάσκαλος ετόνισεν ειδικώς την σπουδαιότητα τού αγγελιαφόρου τής εβδόμης ή Λαοδικιανής περιόδου τής Εκκλησίας, ειπών ότι ο τοιούτος θα ήτο "πιστός και φρόνιμος δούλος, τον οποίον ο Κύριος αυτού θα καθιστά επί τον Οίκον Αυτού, ίνα δίδη εις αυτούς την τροφήν εν καιρώ". Οι αφιερωμένοι εκείνοι Χριστιανοί, οίτινες ανέγνωσαν και τελείως εξετίμησαν την Αλήθειαν, ως αύτη εμπεριέχεται εις τούς προηγουμένους εξ Τόμους τών Γραφικών Μελετών, ευκόλως κατανοούσι και συμφωνούσιν ότι ο Κάρολος Ταζα Ρώσσελ ήτο ο αγγελιοφόρος τής Εκκλησίας τή Λαοδικίας. Εις την διάνοιαν παντός πιστεύοντος την Γραφήν, αι αποδείξεις αίτινες εκτίθενται εν τω παρόντι τόμω θέλουσιν εδραιωθεί και προσεπικυρώσει το γεγονός τούτον πέραν πάσης αμφιβολίας. (Γραφικές Μελέτες, τόμ.Ζ΄, Το Τετελεσμένον Μυστήριον, έκδ.1917, σελ.3).

Γράφει o δεύτερος πρόεδρος, ο Ιωσήφ Ρόδερφορδ. "Άνευ αμφιβολίας ο ποιμήν Ρώσσελ επλήρωσε το αξίωμα δια το οποίον ο Κύριος προνόησε, και περί τού οποίου ελάλησε, και ήτο, συνεπώς, ο φρόνιμος και πιστός εκείνος δούλος ο μεταδίδων εις την οικογένειαν τής πίστεως την έγκαιρον αυτής τροφήν• ο ποιμήν Ρώσσελ ετελείωσε την επίγειαν αυτού σταδιοδρομίαν εις το 1916". (Κιθάρα τού Θεού, έκδ. 1925, σελ.272)

Άρα ηταν ο Κάρολος Ρώσσελ ο Πιστός και Φρόνιμος δούλος όπως γράφουν οι Αγαπητοί Μάρτυρες του Ιεχωβά ; ΟΧΙ διότι κατά τα λεγόμενα των Μαρτύρων του Ιεχωβά  αυτό έχει αλλάξει το 1919 οταν ο Χριστός   έλεγξε τις θρησκείες  και έχρισε ως "Πιστό και Φρόνιμο Δούλο" τους Μάρτυρες τού Ιεχωβά. Εδω παρατηρούμε δύο πράγματα.

1) Οτι δεν ήταν ο Κάρολος Ρώσσελ ο Πιστός και Φρόνιμος  δούλος  της εταιρείας σκοπιά αρα δεν  ήταν Αγωγός του Θεού, και τόσα χρόνια οι Μάρτυρες του Ιεχωβά από πού έπαιρναν Πνευματική τροφή ;

2) "Παρατηρούμε οτι ο Πιστός και Φρόνιμος δούλος δεν αποτελείται από έναν άνθρωπο όπως ήταν ο κ.Ρώσσελ αλλά από ένα σύνολο αθρώπων τους 144.000, Αυτοί αποτελούν τον Πιστό και φρόνιμο δούλο. Ας  δούμε τα ντοκουμέντα που ακολουθούν.

1998. «Σκοπιά», 1-1-98, σελ. 13: «Ο Ιησούς εκπροσωπείται στη γη από τον "Ισραήλ του Θεού" τους Χρισμένους Χριστιανούς».

1998. «Σκοπιά», 1-9-98, σελ. 10-11: «"Ο πιστός και φρόνιμος δούλος" παρέχει "τροφή… Στον κατάλληλο καιρό" μέσω της οργάνωσης (Ματθαίος Κδ' 45). Αυτός ο δούλος ο οποίος αποτελείται από τους χρισμένους Χριστιανούς παρέχει τα καλύτερα πνευματικά πράγματα -ακριβή βασισμένη στην Αγία Γραφή γνώση που μπορεί να οδηγήσει σε αιώνια ζωή».

1998. «Σκοπιά», 1-2-98, σελ. 17: «Όλοι οι όσιοι ανήκαν στον Ισραήλ του Θεού, άντρες και γυναίκες απαρτίζουν ένα συλλογικό Ιερατείο (Γαλ. γ' 28,29). Όσοι από τα μέλη του πνευματικού Ισραήλ απομένουν ακόμη στη γη αποτελούν τον πιστό και φρόνιμο δούλο. Μόνο με συνταύτιση με αυτούς μπορεί να αποδοθεί στον Θεό ιερή υπηρεσία».

Βλέπουμε οτι «δούλος» γίνεται μία ομάδα ανθρώπων, που από αυτούς εξαρτώνται τα πάντα. Αυτή η ομάδα αποφασίζει για ζωή ή για θάνατο και το πιο σημαντικό έχει περιβληθεί με θεοκρατικό μανδύα.  Τελικά ο Χριστός  διόρισε τον Πιστό και Φρόνιμο δούλο το 1919 τους 144.000  όπως επικαλούνται ; Εάν πιστεύετε κάτι τέτοιο είστε γελασμένοι,   για ακόμη μία φορά η Εταιρία Σκοπια Φρόντισε να το αλλάξει και αυτό. Ας δούμε Τα ντοκουμέντα που ακολουθούν.

Σκοπιά 15/6/2013 σελ.9-10: 9 Μήπως απαρτίζουν τον πιστό δούλο όλοι οι χρισμένοι στη γη; Όχι. Η πραγματικότητα είναι πως δεν έχουν όλοι οι  χρισμένοι κάποιον ρόλο στη διανομή της πνευματικής τροφής στους ομοπίστους τους παγκόσμια.

10. Ποιος είναι ο πιστός και φρόνιμος δούλος;
10 Ποιος είναι, λοιπόν, ο πιστός και φρόνιμος δούλος; Σε αρμονία με την τακτική που ακολούθησε ο Ιησούς να τρέφει τους πολλούς μέσω των χεριών των λίγων, αυτός ο δούλος απαρτίζεται από μια μικρή ομάδα χρισμένων αδελφών οι οποίοι ασχολούνται άμεσα με την προετοιμασία και τη διανομή της πνευματικής τροφής στη διάρκεια της παρουσίας του Χριστού. Σε όλη την περίοδο των τελευταίων ημερών, οι χρισμένοι αδελφοί που απαρτίζουν τον πιστό δούλο έχουν υπηρετήσει μαζί στα κεντρικά γραφεία. Τις πρόσφατες δεκαετίες, αυτός ο δούλος είναι ταυτόσημος με το Κυβερνών Σώμα των Μαρτύρων του Ιεχωβά. Παρατηρήστε, ωστόσο, ότι η λέξη «δούλος» στην παραβολή του Ιησού είναι στον ενικό αριθμό, κάτι που υποδηλώνει ότι πρόκειται για σύνθετο δούλο. Οι αποφάσεις του Κυβερνώντος Σώματος, λοιπόν, λαβαίνονται συλλογικά.

Αρα αγαπητοί Μάρτυρες του Ιεχωβά αφού δεν ήταν πιστός και φρόνιμος δούλος ο κ.Ρώσσελ ουτε οι 144.000 τοτε ποιανού αγωγός  ήσασταν επί δεκαετίες εκ Θεού ή εκ του Πονηρού ; και μην μας πείτε  την άλλη γνωστή καραμέλα που έχετε και μας λέτε οτι : «Η οδός όμως τών δικαίων είναι ως το λαμπρόν φως το φέγγον επί μάλλον και μάλλον, εωσού γείνη τελεία ημέρα». Παροιμ. δ:18. Εδω δεν μιλάμε για ανθρώπους αλλά για τον Iησού Χριστό.

3 σχόλια:

 1. πολυ ωραιο κατανοητο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Πω πω και μας εχουν τρελανει με τον πιστo και φρoνιμο δουλο. συγχαρητηριααγαπητε Iωαννη ομολογω οτι δεν τα γνωριζα ολα αυτα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Καλημερα εν Χριστο αδελφε ιωαννη.
  Συνχαρητηρια* λοιπον για τιν σπoυδαια δουλεια που κανεις συνεχισε ετσι!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή