Ιερά Μητρόπολη Σιδηροκάστρου. Ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας.

Κυριακή 20 Ιουλίου 2014

Ο ΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΚΑΙ Η ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ

Του Ιωάννη Πάντιου


Αγαπητοί αναγνώστες, στο συγγεκριμένο άρθρο θα δούμε πως η Εταιρεία Σκοπιά παραβλέπει τα  λόγια του Ιησού Χριστού  περί Δευτέρας Παρουσίας και πως  βγάζουν ψεύτη τον ίδιο τον Ιησού. Το βασικό δόγμα των  Μαρτύρως τού Ιεχωβά  είναι οτι το 1914 ΕΓΙΝΕ η Δευτέρα Παρουσία   του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και μάλιστα αόρατα. Oπως βλέπουμε αγαπητοί αναγνώστες οι Μάρτυρες του Ιεχωβά δεν περιμένουν καμία δευτέρα παρουσία του Ιησού γιατί  κατά το  δικό τους Πιστεύω εγίνε το 1914 αόρατα. Το μονο που περιμένουν οι Μάρτυρες του Ιεχωβά ειναι να έρθει  Αρμαγεδδών και να κατά σφάξει  όλους  όσους είναι εκτός οργανώσεις δηλαδή όσοι δεν είναι Μάρτυρες του Ιεχωβά.

Οι Μάρτυρες του Ιεχωβά διδάσκουν ότι  δεν πρέπει  να περιμένουμε τον Ιησού Χριστό να έρθει με σαρκα δηλαδή ως άνθρωπο στην Δευτέρα Παρουσία του διοτι αναστήθηκε πνευματικος και οτι η Δευτέρα Παρουσία του θα είναι πνευματική και οχι σωματική. Μάλλον τους διαφεύγει το γεγονός ότι Γραφή μας λέει οτι θα τον δούμε να έρχεται : Ἰδοὺ ἔρχεται μετὰ τῶν νεφελῶν, καὶ ὄψεται αὐτὸν πᾶς ὀφθαλμὸς καὶ οἵτινες αὐτὸν ἐξεκέντησαν, καὶ κόψονται ἐπ᾿ αὐτὸν πᾶσαι αἱ φυλαὶ τῆς γῆς. ναί, ἀμήν. (Αποκ. 1:7).
Ιδού, έρχετε ο Κυριος με τας νεφέλας του ουρανού, σαν ένδοξος Θεός που είναι, και θα τον ίδη κάθε μάτι, όλοι ανεξαιρέτως και αυτοί, που δεν πιστεύουν, και εκείνοι που τον εσταύρωσαν και τον ελόγχισαν επάνω στον σταυρόν· και όλαι αι φυλαί της γης, που ηρνήθησαν να πιστεύσουν εις αυτόν θα καταληφθούν από φόβον και τρόμον και θα θρηνολογήσουν με πικράν μεταμέλειαν δια την απιστίαν, που έδειξαν προς αυτόν. Ναι, αμήν.

                                Κυριολεκτική και Προσωπική Επιστροφή

 ΄Οταν ο Ιησούς αναλήφθηκε μέσα στη νεφέλη, δύο άγγελοι απευθύνθηκαν στους μαθητές, οι οποίοι ακόμη παρατηρούσαν την απομάκρυνση του Κυρίου: «΄Ανδρες Γαλιλαίοι, τί ίστα­σθε εμβλέποντες εις τον ουρανόν; Ούτος ο Ιησούς, όστις α­νε­λήφθη αφ’υμών εις τον ουρανόν, θέλει ελθεί ούτω, καθ’όν τρόπον είδετε αυτόν πορευόμενον εις τον ουρανόν.» (Πράξ. α΄11).

Με άλλα λόγια, είπαν ότι ο ίδιος ο Κύριος που μόλις τους άφησε - προσωπικός, ύπαρξη με σάρκα και οστά, όχι σαν κάποια πνευματική οντότητα (Λουκά κδ΄36-43) - θα επέστρεφε στη γη. Και η Δευτέρα Παρουσία Του θα ήταν κυριολεκτική και προσωπική όπως η αναχώρησή Του.


                                        Ο «ΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΜΕ ΣΑΡΚΑ»

ὅτι πολλοὶ πλάνοι εἰσῆλθον εἰς τὸν κόσμον, οἱ μὴ ὁμολογοῦντες Ἰησοῦν Χριστὸν ἐρχόμενον ἐν σαρκί· οὗτός ἐστιν ὁ πλάνος καὶ ὁ ἀντίχριστος. (Β’Ιωαν 1:7)
διότι πολλοί πλανεμένοι εισήλθαν μέσα στον κόσμον, οι οποίοι δεν παραδέχονται και δεν ομολογούν, ότι ο Ιησούς Χριστός, ο Σωτήρ ημών, θα έλθη πάλιν ως Θεός και άνθρωπος να κρίνη τον κόσμον. Αυτός που δεν παραδέχεται την αλήθειαν αυτήν είναι ο αντίχριστος, ο πλανεμένος, που προσπαθεί να εξαπατήση τους ανθρώπους.

ὥσπερ γὰρ ἡ ἀστραπὴ ἐξέρχεται ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ φαίνεται ἕως δυσμῶν, οὕτως ἔσται καὶ ἡ παρουσία τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου. (Ματθ. 24:27).
αλλά όπως η αστραπή βγαίνει από την ανατολή και αμέσως φαίνεται έως την δύσιν, έτσι αμέσως αισθητή εις όλους θα γίνη και η ένδοξος παρουσία του Υιού του ανθρώπου.

Καὶ τότε φανήσεται τὸ σημεῖον τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ τότε κόψονται πᾶσαι αἱ φυλαὶ τῆς γῆς καὶ ὄψονται τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐρχόμενον ἐπὶ τῶν νεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ μετὰ δυνάμεως καὶ δόξης πολλῆς. (Ματθ. 24:30).
Και τότε θα φανή στον ουρανόν το σημείον του υιού του ανθρώπου, και τότε όλαι αι φυλαί της γης, που δεν επίστευσαν, θα οδύρωνται σπαρακτικά, και θα ίδουν τον υιόν του ανθρώπου να έρχεται επάνω εις τας νεφέλας του ουρανού με δύναμιν μεγάλην και δόξαν πολλήν.
Όπως βλέπετε αγαπητοί αναγνώστες η Αγία Γραφή είναι  ξεκάθαρη, oxι μονο δεν μιλάει για πνευματική Παρουσία όπως υποστηρίζουν οι Μάρτυρες  του Ιεχωβά οτι εγινε το 1914, αλλα  μιλάει  για σαρκική Παρουσία την οποία αναμένουμε να την δούμε όλοι μέχρι και αυτοι που τον ἐξεκέντησαν.

Oι Μάρτυρες τού Ιεχωβά πριν το 1914 και μετά ειχαν ορίσει αρκετές ημερομηνίες για το  τέλος του κόσμου. 1874,1914,1925,1942,1975. Kαι όπως πάντα  έπεφταν έξω αγνοώντας γι' άλλη μια φορά τα λόγια του  του Κυρίου μας Ιησού Χριστού που μας είπε : Περὶ δὲ τῆς ἡμέρας ἐκείνης καὶ ὥρας οὐδεὶς οἶδεν, οὐδὲ οἱ ἄγγελοι τῶν οὐρανῶν, εἰ μὴ ὁ πατήρ μου μόνος. (Ματθ. 24:36).
Ως προς δε την ημέραν εκείνην και την ώραν της δευτέρας παρουσίας και της μεγάλης κρίσεως κανείς δεν γνωρίζει τόποτε, ούτε οι άγγελοι των ουρανών, ει μη μόνον ο Πατήρ.

εἶπε δὲ πρὸς αὐτούς· οὐχ ὑμῶν ἐστι γνῶναι χρόνους ἢ καιροὺς οὓς ὁ πατὴρ ἔθετο ἐν τῇ ἰδίᾳ ἐξουσίᾳ. (Πραξ. 1:7).

Ο Ιησούς όμως τους είπε· “δεν είναι ιδικόν σας έργον και δικαίωμα να γνωρίσετε τα χρόνια η τους ωρισμένους καιρούς, τους οποίους ο Πατήρ εκράτησε εις την ιδικήν του εξουσίαν και παγγνωσίαν.

                                                  To  ψέμα τής Σκοπιάς

Η Εταιρία Σκοπιά διδάσκει οτι πρώτα έγινε η Δευτέρα Παρουσία  του Χριστού το 1914 που θα την  καταλάβουν οι πιστοί απο τα σημεία. Δηλαδή πρώτα έχουμε χρονικά την πασουσία του Χριστού το 1914 και μετά έχουμε τα σημεία. Πόλεμοι, Σεισμοί, καταποτισμοι, ποινές, κτλ. Η Εταιρία Σκοπιά ψεύδεται ασύστολα και τα λέει ανάποδα απ΄οτι μας τα λεει ο Χριστός.

Καθημένου δὲ αὐτοῦ ἐπὶ τοῦ ὄρους τῶν ἐλαιῶν προσῆλθον αὐτῷ οἱ μαθηταὶ κατ᾿ ἰδίαν λέγοντες· εἰπὲ ἡμῖν πότε ταῦτα ἔσται, καὶ τί τὸ σημεῖον τῆς σῆς παρουσίας καὶ τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος; (Ματθ. 24:3).
Και ενώ αυτός εκάθητο στον όρος των Ελαιών, τον επλησίασαν οι μαθηταί ιδιαιτέρως και του είπαν· “πες μας, πότε θα γίνουν αυτά και ποιό θα είναι το σημείον, που θα προαναγγέλη την ένδοξον παρουσίαν σου και το τέλος του κόσμου;

Οπως βλέπουμε οι μαθητές ζήτησαν να δουν  Παρουσία και συντελεία του αιώνος. Αυτά τα δύο πάνε μαζί δεν είπαν οι μαθητές της παρουσία σου και της συντελείας του αιώνος δεν το είπαν έτσι ώστε να έχουμε να κάνουμε με δύο διαφορετικά πράγματα, είπανε της παρουσία σου και συντελείας του αιώνος η παρουσία σου δηλαδή που είναι και συντελεία του αιώνος. O Ιησούς Χριστός απαντά  με παραβολικό μάθημα.

                                         Tό παραβολικό μάθημα από τή συκιά

Ἀπὸ δὲ τῆς συκῆς μάθετε τὴν παραβολήν. ὅταν ἤδη ὁ κλάδος αὐτῆς γένηται ἁπαλὸς καὶ τὰ φύλλα ἐκφύῃ, γινώσκετε ὅτι ἐγγὺς τὸ θέρος. Οὕτω καὶ ὑμεῖς ὅταν ἴδητε ταῦτα πάντα, γινώσκετε ὅτι ἐγγύς ἐστιν ἐπὶ θύραις. (Ματθ. 24:32,33).

Από την συκήν δε μάθετε την παρομοίωσιν. Όταν πλέον ο κλάδος της γίνη μαλακός και αναβλαστάνη τα φύλλα, γνωρίζετε ότι πλησιάζει το θέρος. Ετσι και σεις, όταν ίδετε όλα αυτά  (τά σημεία) μάθετε ότι έφθασε ο καιρός της κρίσεως του Θεού.


Έχουμε τη συκιά και τα φύλλα που βγάζει, που καταλαβαίνουμε από τα φύλλα οτι έρχεται το θέρος δηλαδή η άνοιξη. Αρα τα φύλλα και το θέρος  σε σχέση με αυτά  που είπε ο Χριστός τι αντιπροσωπεύουν ; γιατί ο Χριστός φέρνει ως παράδειγμα τη συκιά ; τα φύλλα αγαπητοί αναγνώστες αντιπροσωπεύουν τα όλα αυτά δηλαδή τά σημεία και το θέρος αντιπροσωπεύει την παρουσία του Χριστού.

  Eδω ο Χριστός  μας λεεί οτί  πρώτα  προηγούνται τα φύλλα-σημεία, και μετα το θέρος δηλαδή η παρουσία του Χριστού. Αρα  με τα λόγια του Χριστού πρώτα έχουμε σιμεία δηλαδή Πόλεμοι, Σεισμοί, καταποτισμοι, ποινές, κτλ. Και μετα παρουσία.

Όπως αναφέραμε πριν η Εταιρία Σκοπιά διδάσκει ακριβώς το αντίθετο με αυτά που ειπε ο Χριστός. Όπως βλέπουμε οι Μάρτυρες του Ιεχωβά πάνε πόρτα σε πόρτα και  κυρητουν για μια παρουσία που δέν υφίσταται, και προσπαθούν να παραπλανήσουν τον κόσμο λέγοντας τέτοιες αερολογίες.   

5 σχόλια:

 1. "ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΓΕΝΗΘΗΤΩ ΤΟ ΘΕΛΗΜΑ ΣΟΥ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΟΥ" ειναι η προσευχή αφιερώσεως του αμαρτωλού που αποφασίζει τον Χριστό να ακολουθήσει ολες τις ήμερες της ζωής του, και το δώρο της ΣΩΤΗΡΙΑΣ του να δεχτεί !!
  "Άσε το φως το δικό μου να φωτίσει την Ζωή σου" σου λέει ο Κύριος.
  Η αγάπη του Χριστού
  μου γεμίζει την καρδιά
  την γεμίζει με γαλήνη,
  με γαλήνη και ΧΑΡΑ !

  Γιατί ποτε δεν θα μ' αφήσει
  ούτε θα με εγκαταλείψει,
  αλλά μέσα μου θα ζήσει
  κάθε μέρα της ζωής !!

  Και ΜΑΖΙ του μια ήμερα
  ο ανάξιος εγώ
  στον παράδεισο ΜΑΖΙ του θα ΒΡΕΘΩ,
  με τον Κύριο που ΛΑΤΡΕΥΩ
  που λατρεύω και ΑΓΑΠΩ !!!

  Φίλε μου ποτε σου δεν θα συγχωρέσεις το εαυτό σου εάν αφήσεις αναπάντητη την προσφορά Σωτηρίας του Χριστού :

  "ΝΑ ΤΩΡΑ ΣΤΕΚΟΜΑΙ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΣΟΥ ΚΑΙ ΚΤΥΠΩ, ΑΝ ΑΚΟΥΣΕΙΣ ΤΗΝ ΦΩΝΗ ΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΟΙΞΕΙΣ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΘΑ ΜΠΩ ΜΕΣΑ ΕΓΩ ΚΑΙ ΘΑ ΓΙΟΡΤΑΣΟΥΜΕ ΜΑΖΙ".ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ.(Αποκάλυψη 3:20)
  «Εγώ είμαι το φως του κόσμου‡ όποιος με ακολουθεί δεν θα πλανιέται στο σκοτάδι, αλλά θα έχει το φως που οδηγεί στη ζωή».Ιησους Χριστος.(Ιωάννης 8;12)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ιωάννης Παντίου29 Νοεμβρίου 2016 - 3:44 μ.μ.

  Αγαπητέ κ.Φελλα οπως παντα εκτος θεματος, δυστυχως απο τα στιχακια δεν κρινόμεθα, αλλα απο την διδαχη και την πίστη εις την οποία βρίσκομεθα. Θα σας παρακαλούσα τα σχόλια σας να είναι επί του άρθρου, και οχι άλλα ντι άλλων. Ευχαριστω!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ΠΟΤΕ ΜΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΟΧΩΡΗΣΩ ΣΤΗΝ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΠΟΤΕ ΜΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΨΩ ΝΑ ΛΕΩ ΟΤΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΩΖΕΙ ΚΑΙ ΟΧΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ.
  Και το Αγιο Πνεύμα οδηγεί τους σωσμένους σε κάποια τοπική εκκλησία. Ναι φίλοι μου << Από ΚΑΝΕΝΑΝ άλλο -εκτός του Χριστού- δΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΕΛΘΕΙ η ΣΩΤΗΡΙΑ ΟΥΤΕ ΥΠΑΡΧΕΙ άλλο ΠΡΟΣΩΠΟ -εκτός του Χριστού- ΚΑΤΩ από τον ουρανό ΔΟΣΜΕΝΟ στους ανθρώπους με το οποίο να ΜΠΟΡΟΥΜΕ να ΣΩΘΟΥΝ»(Πραξεις 4;12)

  Καμία απολύτως ΚΑΜΙΑ Εκκλησία δεν μπορεί να σε σώσει, αλλά ο ίδιος ο ΣΩΤΗΡΑΣ Χριστός σώζει κάθε ανάξιο αμαρτωλό όπως τον ληστή στον σταυρό, και την Μαρία την Μαγδαληνή που με ΜΕΤΑΝΟΙΑ και ΣΥΝΤΡΙΒΗ πιστέψει στην ΘΕΟΤΗΤΑ, οτι είναι ο Γιος του ΘΕΟΥ ο ΣΩΤΗΡΑΣ του κόσμου ΟΧΙ απλώς στην ονομασία αλλά στην ουσία και ΣΩΖΕΙ -στο ΠΑΝΤΕΛΕΣ- για ΠΑΝΤΑ οσους προσέρχονται στον Θεο μέσω αυτού, αφου Ζει πάντοτε, ετσι ωστε να ΜΕΣΙΤΕΥΕΙ γι'αυτους!!!>>(Εβραίους 7;25) Οποιος σε διαβεβαίωσε οτι μεσω των Αγιων ίσως σωθείς, δεν γνωρίζει την ΑΛΗΘΕΙΑ οτι ΕΝΑΣ ΕΙΝΑΙ ο ΜΕΣΙΤΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΘΕΟΥ και ανθρώπων, ο άνθρωπος Ιησούς Χριστός που ΠΡΟΣΦΕΡΕ τον εαυτό του ως ΛΥΤΡΟ για ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ολων μας (Α.Τιμοθεου 2;5-6) ώστε οποιος ταλαίπωρος και βαριά φορτωμένος αμαρτωλός σε Αυτον προσφύγει θα ΣΩΘΕΙ <>(Ιωαννης 10;6)
  Αν ο Χριστός και μόνο ΣΩΖΕΙ τότε τι κάνει η εκκλησία και ποιο το όφελος της εκκλησίας ;
  Η Εκκλησία ειναι το φυτώριο των σωσμενων και Αναγεννημένων, που ο Χριστός πρώτου τους σώσει τους ΑΓΟΡΑΣΕ ο ίδιος με το Αίμα του απο καθε ΦΥΛΗ και ΓΛΩΣΣΑ και ΛΑΟ και ΕΘΝΟΣ (Αποκάλυψη 5:7) για να τον δοξάζουν και να ειναι πάντοτε έτοιμοι απέναντι οποιουδήποτε τους ζητάει τον ΛΟΓΟ για την ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΛΠΙΔΑ τους, να απαντήσουν με πραότητα και φόβο Θεού !! ( Α.Πέτρου 3:15)
  Αν κάποιος δεν έχει την ΕΛΠΙΔΑ την ΣΩΤΗΡΙΑΣ μέσα του αυτος δεν ειναι πιστό του παιδί, μπορεί να ειναι Θρήσκος, μπορεί να πηγαίνει στην εκκλησία ασταμάτητα, μπορεί να ειναι σημαντικό ΣΤΕΛΕΧΟΣ της Εκκλησίας, αλλα δεν ανήκει στα Πιστά του παιδιά που ο ΙΔΙΟΣ ΑΓΟΡΑΣΕ με το αίμα του απο κάθε φυλή, γλώσσα, λαό και έθνος (Αποκάλυψη 5:7) ειναι απλώς φαινομενικά Χριστιανός δηλαδή της Ταυτότητας και τίποτε παραπάνω.
  Φίλε μου πολυ μεγάλη ειναι η ΕΥΛΟΓΙΑ καθε γνήσιας Εκκλησίας, και γνήσια Εκκλησία ειναι καθε Εκκλησία που δεν σφετερίζεται την ΕΞΟΥΣΙΑ του Χριστού, που δεν λέει "εμείς είμαστε οι μεσίτες της ΧΑΡΗΣ του " αλλά που ομολογεί την ΑΛΗΘΕΙΑ οτι μόνο ο Χριστός ΣΩΖΕΙ και προτρέπει καθε αμαρτωλό στον Χριστό να προσφύγει για να σωθεί !!( Ματθαιος 11;28) στον Χριστο να ανοιξει διάπλατα την καρδία δια να σωθεί( Ιωάννης 10;9,Αποκάλυψη 3;20)
  Φίλε μου η σωστή Εκκλησια εινα ΦΩΤΟΔΟΤΡΙΑ, ρίχνει τον Προβολέα στον Χριστό και Οχι στην ιδια, δεν διστάζει να ομολογήσει οτι ΚΑΝΕΝΑΝ ουτε ενα δεν μπορει να σώσει, αλλά μετά χαράς εκθειάζει τον ΣΩΤΗΡΑ Χριστό που ΠΡΟΣΘΕΤΕΙ καθημερινώς εκείνους που Σώζονται (Πραξεις 2;47)
  Η γνήσια εκκλησία ειναι και το ΣΑΝΑΤΟΡΙΟ των πληγωμένων και βαριά φορτωμένων που άνοιξαν την καρδιά τους στον Χριστό και τρέφονται απο τον Λόγο του, και σε αυτή την Εκκλησία είναι ενεργοποιημένα τα ΧΑΡΙΣΜΑΤΑ που εχει ο ίδιος δώσει και πάνω απο όλα εκεί διαπιστώνουμε οτι οι Πιστοί ΥΜΝΟΥΝ και ΔΟΞΟΛΟΓΟΥΝ τον Κύριο τους και Θεό τους, υπάρχει θέρμη ΥΜΝΟΔΙΑ και ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ !!
  Ευχομαι τον Χριστό και εσυ ΣΩΤΗΡΑ σου να τον δεχτείς και να προκληθείς σε μια Χριστιανική συνάθροιση γνήσιων πιστών που τον Χριστό ΥΜΝΟΥΝ, ΔΟΞΟΛΟΓΟΥΝ, και ΟΜΟΛΟΓΟΥΝ ΣΩΤΗΡΑ και ΛΥΤΡΩΤΗ τους. Αμην!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Έμαθες καλά το ποίημα και το επαναλαμβάνεις...
   Προτεστάντης ή Ψευδομάρτυρας του Ιεχωβά είσαι;;;

   Διαγραφή
 4. Aγαπητε κ.Φελλα, σας παρεκαλεσα τα σχόλια σας να είναι επί του άρθρου, και οχι άλλα ντι άλλων. Αλλα εσεις συνεχιζεται τις γνωστές και αντιχριστιανικες σας διδασκαλιες που δεν εχουν ουδεμια σχεση με το αρθρο. Σοβαρευτείτε επιτέλους και μην μας παρουσιαζεται την προσωπική σας θέση και αποψη ως ευαγγελιο Χριστου. Διοτι και εαν ημεις η αγγελος εξ ουρανου ευαγγελίζηται υμιν παρ' ο ευηγγελισάμεθα υμιν, ανάθεμα εστω.

  ΑπάντησηΔιαγραφή